Regulada la compatibilitat de l’ingrés mínim vital (IMV) amb les rendes del treball o l’activitat econòmica d’autònoms

S’ha aprovat el Reial decret 789/2022, de 27 de setembre, pel qual es regula la compatibilitat de l’ingrés mínim vital (IMV) amb els ingressos procedents de rendes del treball o de l’activitat econòmica per compte propi amb la finalitat de millorar les oportunitats reals d’inclusió social i laboral dels beneficiaris de la prestació.

L’informem que amb entrada en vigor l’1 de gener de 2023, s’ha desenvolupat reglamentàriament la compatibilitat de la percepció de l’ingrés mínim vital (IMV) amb les rendes del treball o l’activitat econòmica per compte propi del beneficiari individual o, si és el cas, d’un o diversos membres de la unitat de convivència, establint les condicions en les quals la superació per aquesta causa dels límits de rendes fixats no suposarà la pèrdua del dret a l’IMV en l’exercici següent.

Els beneficiaris individuals de l’IMV o els integrants de la unitat de convivència als qui s’aplicarà aquesta compatibilitat hauran de reunir els següents requisits:

  • Incrementar els seus ingressos procedents del treball o els rendiments nets de l’activitat econòmica respecte a l’any que es va prendre en consideració per a computar els ingressos de cara a determinar la seva situació de vulnerabilitat econòmica.
  • Haver estat beneficiaris de la prestació l’any anterior a l’aplicació de la revisió.
  • Mantenir el dret a la percepció de l’IMV l’1 de gener de l’exercici en què es realitzi la revisió.

La compatibilitat, que persegueix que la percepció d’aquesta prestació no contributiva de la Seguretat Social no desincentivi la incorporació al mercat laboral o l’increment del nombre d’hores que s’estan treballant, consisteix a fixar un import exempt del còmput d’ingressos i rendes que es prenen en consideració per a determinar la situació de vulnerabilitat econòmica del beneficiari individual o, si escau, de la unitat de convivència.

Aquest import exempt es determinarà aplicant els percentatges que s’indicaran a continuació a l’increment de les rendes del treball o de l’activitat econòmica per compte propi que s’hagin obtingut en els dos exercicis fiscals previs a l’any de la revisió de l’IMV.

Els rendiments, d’on es desprendrà si hi ha hagut o no increment en les rendes, es computaran conforme a les normes de l’IRPF i seran comunicats per l’AEAT o Hisendes Forals a l’INSS.

Una vegada determinat l’increment, per a calcular l’import de la renda exempta s’aplicaran els següents percentatges (que es podran modificar per ordre ministerial) sobre la renda garantida que correspongui a la unitat de convivència l’1 de gener de l’any que es dugui a terme la revisió:

Import increment d’ingressos

% renda garantida de la unitat de convivència
Situació del beneficiariIngressos per treball o activitat econòmica per compte propi, en l’exercici fiscal previ a l’exercici fiscal anterior a l’any de la revisió, d’alguna de les persones de la unitat de convivènciaPercentatge exclòs del còmput per al càlcul de l’IMV
Fins al 60%  100%
Superior al 60% i fins al 100%Beneficiaris individuals.Unitats de convivència compostes exclusivament per adults.No30% o 40% quan se’ls apliqui el complement de discapacitat en l’IMV
20%
Unitats de convivència integrades per més d’un adult amb un o diversos menors a càrrec.No30% o 40% quan se’ls apliqui el complement de discapacitat en l’IMV
25%
Unitats de convivència compostes per un adult amb un o diversos menors a càrrec.No40%
30%
Superior al 100%  Cap

L’exempció corresponent, que tindrà una periodicitat anual, l’aplicarà d’ofici l’INSS a partir de:

  • la primera revisió anual de la quantia de la prestació, sempre que s’hagi estat beneficiari de l’IMV l’any anterior;
  • el segon exercici des que es va iniciar la seva percepció, en els casos en què per al reconeixement de la prestació s’hagin tingut en compte els ingressos i rendes computables de l’exercici en curs.

Malgrat la tramitació d’ofici, es podrà conèixer la quantia a través d’un simulador que pròximament es posarà en funcionament.

A més de l’anterior, la norma estableix que els complements de l’IMV per discapacitat, monoparentalitat i ajut a la infància es mantindran fins al 31 de desembre de l’exercici en curs, encara que durant l’exercici es deixin de complir les condicions per a la seva percepció. En aquests casos, l’extinció del complement o, si és el cas, la modificació de la seva quantia produirà efectes a partir del dia 1 de gener de l’any següent.

D’altra banda, la norma regula la forma de conducta en els casos en què un beneficiari de l’IMV hagi vist indegudament reconeguda la seva prestació o augmentada la seva quantia sobre la base de dades provisionals facilitades a l’INSS per les hisendes públiques que posteriorment es vegin modificades. Per a aquests supòsits s’estableix que els imports percebuts en excés podran ser objecte de compensació directa mitjançant el seu descompte sobre la quantia de la prestació de l’IMV que, si és el cas, hagués de ser abonada en virtut de la resolució definitiva, garantint la percepció del 30% mensual d’aquesta quantia. Ara bé, s’assenyala que aquesta compensació només procedirà quan l’import total percebut en excés pugui ser descomptat, aplicant la citada garantia, en un període màxim de 12 mensualitats. En un altre cas, s’aplicarà, segons sigui procedent, el procediment general o especial de reintegrament de prestacions de la Seguretat Social indegudament percebudes.

Exemple de l’incentiu en família monoparental

El Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social ha proporcionat un exemple, que exposem a continuació:

«Família monoparental amb un menor que no ha tingut ingressos l’any anterior.

La seva renda garantida és de 10.737 euros a l’any, que en aquest cas coincideix amb l’IMV perquè no té altres ingressos.

A l’any següent, la família aconsegueix ingressos del treball per valor de 1.000 euros.

En realitzar la revisió de l’IMV, si no existís incentiu a l’ocupació, el seu IMV seria de 9.737 euros (renda garantida de 10.737 – 1.000 euros d’ingressos del treball).

Però l’incentiu a l’ocupació aporta en aquest cas 1.000 euros, així que l’IMV + incentiu permetrà que la família percebi 10.737 euros.

Així, la seva renda disponible seria d’11.737 euros, resultat de:

(IMV + incentiu = 10.737 euros) + (Salari = 1.000 euros)»

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte.