Responsabilitat dels administradors: causa de dissolució i insolvència simultànies de l’empresa

La llei especifica que, si hi ha insolvència i a més pèrdues que redueixin el patrimoni net a la meitat del capital social, els administradors no hauran de convocar una junta per a acordar la dissolució si, dins del termini de dos mesos des de la causa de dissolució (o, si escau, des de l’acceptació del càrrec), activen els mecanismes de la insolvència.

El volem informar que és fonamental diferenciar entre la declaració de concurs i la causa de dissolució d’una empresa.

La declaració de concurs l’han de fer els administradors dins dels dos mesos següents a la data en què es conegui la insolvència de la societat. Legalment, la insolvència ha de ser entesa com la incapacitat de complir de forma regular les obligacions exigibles amb els creditors. Així, quan l’administrador coneixedor de la insolvència no sol·licita la declaració de la situació de concurs en els dos mesos següents a conèixer-la, això pot portar a considerar un concurs culpable.

A més d’aquesta declaració de concurs culpable, l’administrador s’exposa a altres conseqüències com serien una possible inhabilitació judicial o fins i tot una eventual condemna a la cobertura del dèficit concursal. Aquesta última figura implica que l’administrador assumeix la responsabilitat de cobertura econòmica de les diferències existents entre el valor de la massa activa de l’inventari i els deutes reconeguts en la llista de creditors, és a dir, cobreix als deutes en la quantia en la qual no arriba per pagar amb el patrimoni de l’empresa.

D’altra banda, hi ha l’entrada de la societat en causa de dissolució. Les seves causes constitueixen una figura jurídica diferent i separada de la insolvència i la declaració de concurs. En primer lloc, no es regula per la Llei concursal, sinó per la Llei de societats de capital. Aquesta norma estableix diverses causes legals en virtut de les quals els administradors d’una empresa han de convocar els òrgans socials per instar-ne la dissolució, la més similar a la insolvència i que podria concórrer de manera simultània amb ella (encara que no ha de ser així per força) és el desequilibri patrimonial. El desequilibri patrimonial es produeix quan el patrimoni net de l’empresa (el resultat de la resta entre l’actiu i el passiu) és menor a la meitat del valor del capital social de l’empresa. Això no implica sempre la insolvència, ja que una mercantil es pot trobar en situació de desequilibri patrimonial i estar al corrent de pagament amb els seus creditors i viceversa, és a dir, que no tingui líquid per a complir amb les seves obligacions i, no obstant això, que la seva situació patrimonial sigui positiva.

Quan l’administrador de la societat detecta el desequilibri patrimonial ha de convocar la junta general en el termini de dos mesos per adoptar un acord de dissolució. Si incompleix amb aquest deure legal, les conseqüències són diferents i més greus que les exposades per al cas de la no declaració de concurs. Això és així, perquè es declara a l’administrador com a responsable solidari dels deutes de l’empresa posteriors al naixement del desequilibri patrimonial, conseqüentment, els creditors podran reclamar indistintament al creditor o a la mercantil les quantitats que aquesta els degui.

Com es veu, són situacions diferents i que no han de coincidir per força. No obstant això, també és possible que aquesta simultaneïtat es produeixi, ja que una empresa el patrimoni net de la qual és tan baix es pot trobar perfectament en situació d’insolvència i no poder complir amb les seves obligacions. En aquest cas caldrà atendre a si existeixen deutes, perquè si n’hi ha, caldrà presentar concurs abans de la dissolució, perquè la dissolució no és possible. No obstant això, si la dissolució és possible per existir més actiu que passiu el més adequat serà procedir directament a la dissolució.

En definitiva, en cas de concórrer la insolvència i el desequilibri patrimonial els administradors han de gestionar primer la insolvència, sol·licitant la declaració del concurs, encara que la responsabilitat per la no dissolució sembli més greu.

Es poden posar en contacte amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,