Responsabilitat enfront Hisenda i Seguretat Social en un traspàs de negoci

Si s’ha de quedar un negoci mitjançant un traspàs, prengui les degudes cauteles perquè no se’l pugui fer responsable de deutes amb Hisenda, els treballadors o la Seguretat Social.

Si està considerant adquirir un negoci mitjançant traspàs, és crucial prendre mesures preventives per evitar futures responsabilitats financeres amb Hisenda, la Seguretat Social i els treballadors del negoci. A continuació, li proporcionem informació detallada i consells pràctics per a minimitzar riscos i assegurar una transició segura i lliure de deutes.

1. Responsabilitat tributària: protegeixi la seva inversió

En adquirir un negoci en funcionament, vostè podria heretar els deutes tributaris del cedent. Per evitar sorpreses desagradables, segueixi aquests passos:

  • Certificat de successió d’activitat: sol·liciti aquest certificat a través del web de l’AEAT per verificar els deutes i responsabilitats tributàries del cedent abans de completar la transacció.
  • Conseqüències i precaucions: si el certificat indica deutes pendents, asseguri’s que el cedent les cancel·li abans del traspàs. En casos de litigis pendents, retingui part del preu de venda com a precaució.
  • Terminis i alliberament: Hisenda té tres mesos per a emetre el certificat. Vostè queda alliberat de responsabilitat si no s’emet dins d’aquest període.

2. Seguretat Social i treballadors: protegeixi els seus interessos laborals

La situació amb la Seguretat Social i els empleats també requereix una atenció especial:

  • Certificació de deutes amb la Seguretat Social: sol·liciti un certificat per a assegurar-se que el cedent està al corrent amb les seves obligacions.
  • Clàusules de garantia en el contracte: inclogui clàusules que obliguin el venedor a garantir l’absència de deutes laborals i a respondre per qualsevol responsabilitat futura.
  • Responsabilitats laborals: si planeja mantenir als empleats actuals, asseguri’s de complir amb les seves condicions laborals existents. Si no, exigeixi que el cedent liquidi adequadament els seus contractes.

Recordi que en adquirir un negoci, vostè assumeix tant els actius com els passius associats.

És fonamental:

  • Documentació completa: verifiqui tota la documentació rellevant abans de finalitzar la transacció per evitar contingències futures.
  • Clàusules de protecció: inclogui en el contracte clàusules que protegeixin els seus interessos financers i laborals, assegurant que el cedent sigui responsable de qualsevol deute o reclamació anterior al traspàs.

En resum, en prendre aquestes precaucions, no sols protegeix la seva inversió, sinó que també assegura una transició sense complicacions. No dubti a contactar amb nosaltres per a qualsevol consulta addicional o assistència que pugui necessitar en aquest procés crucial per al seu negoci.