Seguretat Social dels Treballadors Autònoms.

1.- Tarifa Plana.- Els nous autònoms podran tenir una quota fixa de 50 euros al mes durant els primers sis mesos, amb un sistema de bonificacions progressives. També podran sol·licitar els autònoms que contractin treballadors.

En raó de les bases mínimes de cotització de 884,40 l’import de la quota a ingressar seria la següent:

Dels mesos 01º a 06º = 50 euros
Dels mesos 07º al 12º = 129,57 euros.
Dels mesos 13º al 15º = 77,74 euros.
Dels mesos 16è al 18è = 77,74 euros.


En cas d’alta de familiars col·laboradors dels treballadors autònoms, hi ha les següents bonificacions:


Són beneficiaris de la bonificació el cònjuge i familiars de l’autònom per consanguinitat, afinitat o adopció fins al segon grau inclusivament, sempre que no haguessin estat d’alta en el RETA en els cinc anys immediatament anteriors. Aquesta bonificació és de 24 mesos següents a l’alta i equivalents al 50% durant els 18 primers mesos i al 25% durant els sis mesos següents, de la quota que s’apliqui sobre la base mínima vigent en cada moment.

2.- Capitalització de l’atur .- Ja no hi ha límit d’edat per demanar el 100% de la prestació per atur en un pagament únic amb el qual finançar la posada en marxa d’un negoci. Es generalitza, amb independència de l’edat del sol·licitant, la possibilitat que s’aboni als beneficiaris de prestacions per atur de nivell contributiu fins al 100% del valor actual de l’import de la prestació, sempre que se sol·liciti en data anterior a la de inici d’activitat com a treballador autònom o soci d’entitat mercantil:


a) Quan pretengui constituir-se com treballador autònom, abonant en pagament únic l’import que correspon a la inversió necessària per al desenvolupament de l’activitat per compte propi, inclòs l’import de les càrregues tributàries per a l’inici de l’activitat.


b) Quan el 100% de la prestació capitalitzada es destini a realitzar una aportació al capital social d’una entitat mercantil de nova constitució o constituïda dins dels últims 12 mesos, sempre que el treballador passi a posseir el control efectiu de la mateixa i a exercir en ella una activitat professional que l’obligui a la seva incorporació del RETA. En tots dos casos pot destinar fins a un 15% de la quantia capitalitzada al pagament de serveis específics d’assessorament, formació i informació relacionada amb l’activitat a emprendre.

No té dret a percebre la capitalització en la modalitat de pagament únic qui en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud, hagi compatibilitzat el treball per compte propi amb la prestació per desocupació de nivell contributiu.

3.- Alta en autònoms i seguir cobrant l’atur.- És possible donar-se d’alta en autònoms mentre se segueix cobrant l’atur durant un màxim de 9 mesos o el període inferior pendent de percebre. Amb caràcter general és compatible la percepció mensual de la prestació sempre que se sol·liciti a l’entitat gestora en el termini de 15 dies, a comptar des de la data d’inici d’activitat per compte propi. No pot sol·licitar-qui la seva última ocupació hagi estat per compte propi, ni qui ja hagi fet ús de la compatibilitat en els últims 24 mesos anteriors. Tampoc podrà sol·licitar qui com a autònom subscrigui contracte per realitzar la seva activitat professional per a l’últim ocupador o empresa del mateix grup empresarial que aquella.

4.- Segona oportunitat.- Si un treballador que està cobrant l’atur, cursa l’alta en autònoms, pot demanar que se li guardi l’atur que tingui pendent i recuperar fins a 5 anys després, si es veu obligat a donar-se de baixa perquè el seu negoci no surt endavant. Pot optar en cas que tingui dret a la protecció per cessament d’activitat com a autònom, entre aquesta o reobrir el dret a la protecció per desocupació suspesa, tenint en compte que l’opció per una o altra protecció implica l’extinció de la prestació per la qual no s’opti.

5.- Altres novetats.- Noves reduccions i bonificacions a la Seguretat Social, aplicables en l’economia social, a les cooperatives i societats laborals que incorporin treballadors desocupats com a socis treballadors o de treball. A la contractació de treballadors en situació d’exclusió social per empreses d’inserció social. Bonificacions de quotes es seguretat social per als socis treballadors o socis de treball de les societats cooperatives, en períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural o suspensió per paternitat.


Incentius en la afiliació de familiars col·laboradors en determinats supòsits per als TRADE.