S’ha de tributar en l’IAE per la totalitat dels locals oferts o només pels efectivament llogats?

La Direcció General de Tributs (DGT), ha manifestat en diverses consultes que s’han de computar en l’IAE exclusivament els immobles efectivament arrendats.

En aquesta circular, abordem una qüestió rellevant per als titulars de béns immobles destinats a l’arrendament de locals comercials: la determinació dels immobles que s’han de computar per a la tributació en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).

Com ja deu saber, l’arrendament de béns immobles està subjecte a tributació sota els epígrafs 861.1 i 861.2 de les Tarifes de l’IAE, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990. Aquests epígrafs s’apliquen, respectivament, al lloguer d’habitatges i al lloguer de locals industrials i altres lloguers no classificats d’una altra manera. Aquests epígrafs presenten característiques específiques:

  • Nacionalitat de la quota: l’exacció de l’impost és gestionada per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, no pels municipis on es localitzen els immobles.
  • Càlcul de la quota: es basa en els valors cadastrals dels immobles, aplicant un coeficient de l’1 per 1000 sobre aquests valors.
  • Exempció per quota mínima: no s’exigeix tributació ni declaració si la quota és inferior a 601,01 euros, el que succeeix si el valor cadastral total no supera els 601.010 euros.

Punt clau: quins immobles s’han de computar?

La Direcció General de Tributs (DGT) ha aclarit recentment que, per a la tributació en l’IAE, s’han de computar exclusivament els immobles que estiguin efectivament llogats. Això suposa un canvi respecte a interpretacions anteriors on es considerava que s’havien d’incloure tots els immobles disponibles per a lloguer, estiguessin o no efectivament llogats al moment de la meritació de l’impost.

Consultes rellevants de la DGT

  1. Consulta V3227-23 (13 de desembre de 2023): aquesta consulta rectifica un error anterior i confirma que tan sols els immobles efectivament arrendats han de ser considerats per a la tributació.
  2. Consulta CV 0233-24 (29 de febrer de 2024): ratifica que en l’epígraf 861.2 només s’han de considerar per a tributació aquells locals industrials i béns efectivament llogats.

Declaració de variació de dades

És important recordar que, si els valors cadastrals dels immobles arrendats canvien significativament (més o menys del 20%), s’ha de presentar una declaració de variació de dades, segons l’indicat per la normativa vigent.

IAE: resum de tributació d’arrendaments d’immobles

AspecteDetall
Epígrafs aplicables861.1 i 861.2
Base de la quotaValor cadastral dels immobles arrendats
Immobles a computarÚnicament els efectivament llogats
Llindar d’exempcióQuota íntegra inferior a 601,01 euros
Obligació de declararNomés si el valor cadastral ajustat varia en més o menys del 20% respecte a l’inicial