Si dissolc la meva empresa; incompleixo el requisit de la Reserva de Capitalització?

Entre els supòsits en els quals no s’entendrà que s’ha disposat inadequadament de la referida reserva, no es troba la dissolució de l’entitat i conseqüentment estaríem davant un incompliment dels requisits.

En les últimes dates s’està produint un increment significatiu en la liquidació i dissolució de societats a conseqüència de la COVID-19, la guerra a Ucraïna i altres circumstàncies que ens fan plantejar-nos, si quan una entitat ha reduït la base imposable en concepte de reserva de capitalització i ha dotat la reserva corresponent, en cas de dissoldre’s abans de transcórrer el període d’indisponibilitat (5 anys) de la reserva de capitalització s’entendria incomplert el requisit d’indisponibilitat.

Criteri de la DGT

La Direcció General de Tributs (DGT) en la seva consulta vinculant V0752-22 de 6 d’Abril de 2022, que secundant-se en l’article 25 de la Llei 27/2014 de l’Impost de societats (LIS) entén que entre els supòsits en els quals no s’entendrà que s’ha disposat inadequadament de la referida reserva, no es troba la dissolució de l’entitat i conseqüentment estaríem davant un incompliment dels requisits.

Recordem que la LIS estableix que no s’entendrà que s’ha disposat d’aquesta reserva quan:

  1. El soci o accionista exerceixi el seu dret a separar-se de l’entitat.
  2. La reserva s’elimini, totalment o parcialment, a conseqüència d’operacions a les quals resulti d’aplicació el règim fiscal especial de les fusions, escissions, aportacions d’actius, bescanvi de valors i canvi de domicili social.
  3. L’entitat hagi d’aplicar la referida reserva en virtut d’una obligació de caràcter legal.

És evident que l’incompliment d’aquest requisit hauria de donar lloc a la corresponent regularització de les quantitats indegudament reduïdes amb els corresponents interessos de demora.

Atenció: El còmput del termini de 5 anys s’iniciarà a partir del 31 de desembre de l’exercici al qual correspongui la reducció (si aquest coincideix amb l’any natural).