Societats inactives i la falta de dipòsit de comptes

Ara les societats inactives que no presentin declaració de l’Impost sobre Societats ni Comptes anuals al Registre Mercantil, poden ser objecte d’importants sancions econòmiques, a més, Hisenda ha començat a revocar els seus NIF i a comunicar a les entitats bancaries aquesta circumstancia, el que impedeix a les societats fer operacions bancaries. Així doncs el nostre consell és que no és deixin abandonades aquestes societats; si son titulars de bens o drets s’han de presentar cada any les declaracions citades mes amunt i en cas contrari s’ha de pensar amb la seva dissolució per tal d’evitar sancions.

Quedem a la seva disposició per aconsellar-lo sobre aquestes qüestions.