Subvencions per empreses

Objecte

L’objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de subvencions, a aquelles empreses i entitats que tinguin com a mínim un centre de treball a  l’Àrea Metropolitana de de Barcelona i que contractin laboralment persones en situació d’atur empadronats a la ciutat de Barcelona que he de ser persones majors de 40 anys en situació d’atur de llarga durada, i/o persones de risc d’exclusió social.

Sol·licitants i Beneficiaris

Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases les empreses, individuals o en forma societària i les entitats que comptin amb, com a mínim, un centre de treball a algun dels municipis de l’Àrea metropolitana de Barcelona, amb una plantilla de fins a 250 treballadors i que vinguin desenvolupant la seva activitat com a mínim sis mesos abans de la data de la primera contractació subvencionable. Es considera centre de treball aquell lloc on l’empresa hagi declarat que desenvolupa la seva activitat a efectes fiscals.

Sol·licitud

Podran accedir a la subvenció totes les contractacions realitzades a partir de l’endemà de la publicació inicial d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la Província.

Quantia subvenció

Les quantia de la subvenció màxima serà de:

– 5.000 €: en el cas de la contracció de persones majors de 40 anys en situació d’atur superior a dotze mesos i de joves del programa de Garantia Juvenil. En funció de la jornada laboral s’estableixen els imports màxims subvencionables.

– 6.000 € en el cas de contractacions de persones en situació de risc d’exclusió.Termini i resolució:

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el dia 30 de juny de 2017.

                                                                                              Barcelona  8 de Febrer de 2017