Termini de subscripció del conveni especial per pràctiques formatives i acadèmiques externes

A partir de l’1 de juny, s’obre el termini de subscripció del conveni especial per pràctiques regulat en l’Ordre ISM/386/2024, de 29 d’abril, per computar la cotització pels períodes de pràctiques formatives, acadèmiques externes, i per determinats programes de formació.

Qui es pot subscriure?

Poden subscriure aquest conveni especial:

 1. Alumnes de pràctiques formatives i de pràctiques acadèmiques externes:
  • Universitaris, tant per a l’obtenció de titulacions oficials de grau, màster i doctorat, com per a l’obtenció de títols propis de les universitats, sigui un màster de formació permanent, un diploma d’especialització o un diploma d’expert.
  • De formació professional, excepte quan les pràctiques s’haguessin prestat en el règim de formació professional intensiva.
  • D’ensenyaments artístics superiors, ensenyaments artístics professionals i ensenyaments esportius del sistema educatiu.
 2. Becaris participants en programes de formació no dirigits a l’obtenció d’un títol, fossin de naturalesa investigadora o no.
 3. Doctorands participants en programes de formació de naturalesa investigadora, tant a Espanya com a l’estranger, amb anterioritat al 4 de febrer de 2006.

Objecte i durada del conveni

L’objecte i durada del conveni varia en funció de si l’interessat a subscriure el conveni especial per pràctiques va subscriure, en el seu moment, el conveni especial de programes de formació (regulat pel RD 1493/2011, de 24 d’octubre), de tal forma que:

 • Si ja hagués subscrit el conveni especial de programes de formació: el nou conveni es podrà subscriure per la diferència entre 1.825 dies i el nombre de dies que ja els van ser reconeguts i computats en virtut del conveni especial anterior.
 • Si no hagués subscrit el conveni especial de programes de formació: el nou conveni es podrà subscriure per un màxim de 1.825 dies.

Acció protectora

L’acció protectora dispensada per aquest conveni especial serà la corresponent a:

 • Incapacitat permanent derivada de malaltia comuna i accident no laboral.
 • Viduïtat, orfandat i altres prestacions en favor de familiars, derivades de malaltia comuna i accident no laboral.
 • Jubilació.

Requisits

Aquest conveni el poden subscriure els qui reuneixin les següents condicions:

 1. Realització de la formació en el període exigit per la normativa:
 • Alumnes de pràctiques formatives:
  • Pràctiques no remunerades, fetes amb anterioritat a l’1 de gener de 2024.
  • Pràctiques remunerades, fetes amb anterioritat a l’1 de novembre de 2011.
 • Doctorands participants en programes de formació de naturalesa investigadora, fets amb anterioritat al 4 de febrer de 2006.
 • Acreditació de la realització de les pràctiques o formació en el moment de la presentació de la sol·licitud de subscripció del conveni. La documentació acreditativa de les pràctiques fetes i dels seus períodes de durada, amb el nombre de dies concret en què s’han fet s’ha d’aportar juntament amb la sol·licitud de subscripció del conveni especial.
 • Presentació de la sol·licitud en el termini establert legalment.

Finalment, s’informa:

 • No s’exigeix període de cotització previ a la sol·licitud del conveni especial
 • No poden subscriure aquest conveni especial:
  • Els pensionistes de jubilació o incapacitat permanent, excepte en els supòsits relatius a la percepció d’aquestes prestacions en què l’art. 2.2 de l’Ordre TAS/2865/2003, permet la seva subscripció.
  • Els qui haguessin subscrit conveni especial per a persones que participin en programes de formació (regulat pel RD 1493/2011, de 24 d’octubre), pels mateixos períodes pels quals van subscriure aquest conveni especial.

Forma i termini de sol·licitud

El termini de sol·licitud de subscripció d’aquest conveni especial és de dos anys computats des de l’1 de juny de 2024. La sol·licitud d’alta es pot fer a través dels canals indicats en l’apartat “Alta, baixa o variació de dades del conveni especial” de la secció “Tràmits i gestions de convenis especials” de la Seguretat Social.

Resolució de la sol·licitud

El termini de resolució i notificació de la sol·licitud és de sis mesos, computats des de la data en què la sol·licitud hagi estat presentada formalment a través de qualsevol dels mitjans habilitats per a això.

La falta de resolució expressa en el termini previst en el paràgraf anterior té com a efecte l’estimació de la respectiva sol·licitud per silenci administratiu.

Efectes

El conveni especial té efecte a partir del mes següent a aquell en què s’hagi formalitzat la seva subscripció, en relació amb el pagament de les quotes. No obstant això, el dret a causar les prestacions cobertes per aquest conveni especial és efectiu quan s’hagi produït l’ingrés de la totalitat de la cotització que correspongui per aquest conveni especial.

Cotització

Subjecte responsable de l’obligació de cotitzar

La cotització és a càrrec del subscriptor del conveni especial. Poden actuar com a substitutes les persones físiques o jurídiques que assumeixin voluntàriament aquesta obligació amb autorització expressa d’aquest subscriptor.

Base de cotització

La base mensual de cotització per aquest conveni especial està constituïda per la base mínima de cotització per contingències comunes corresponent al grup 7 de cotització del règim general de la Seguretat Social vigent en 2024, és a dir, 1.323 euros.

Determinació de la quota a ingressar

A la base de cotització se li aplicarà el tipus de cotització per a contingències comunes vigent en el règim general de la Seguretat Social en 2024, és a dir, el 28,30%.

Una vegada calculat l’import total de la cotització, aquest import es reduirà mitjançant l’aplicació del coeficient del 0,77, i el resultat constitueix la quota a ingressar.

Quota mensual a ingressar

La quota mensual ascendeix a 288,29 euros.

Termini d’ingrés

L’ingrés de la cotització que correspongui per aquest conveni especial es pot fer a elecció del seu sol·licitant:

 • D’una sola vegada, dins del mes següent a aquell en què s’hagi formalitzat la subscripció del conveni especial.
 • De forma fraccionada, en un nombre màxim de mensualitats igual al d’aquelles per les quals es reconegui el conveni especial, iniciant-se el pagament el mes següent a aquell en què s’hagi formalitzat la subscripció del conveni especial.

Extinció

El conveni especial s’extingirà per qualsevol de les següents causes:

 • Per falta de pagament de la totalitat del seu import o, en cas d’haver-se fraccionat el pagament, de les quotes corresponents a tres mensualitats consecutives o a cinc alternatives, excepte causa justificada de força major degudament acreditada.
 • Per adquirir el subscriptor la condició de pensionista per jubilació o per incapacitat permanent en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social.
 • Per defunció del subscriptor.
 • Per decisió de l’interessat. La sol·licitud de baixa del conveni especial es pot fer a través dels canals indicats en l’apartat “Alta, baixa o variació de dades del conveni especial” de la secció “Tràmits i gestions de convenis especials“. En aquest supòsit, l’extinció del conveni especial tindrà lloc a partir del dia primer del mes següent a la data d’aquesta comunicació.

En cas d’haver-se fraccionat el pagament del conveni especial, la seva extinció per qualsevol d’aquestes causes determinarà que únicament es reconeixeran com cotitzats els períodes en pràctiques corresponents a les mensualitats efectivament ingressades.

Documentació necessària per a la sol·licitud

Les sol·licituds d’alta s’han d’acompanyar, necessàriament, de la següent documentació:

 • Original o còpia del document identificatiu del sol·licitant en la Seguretat Social (document nacional d’identitat -NIF- o targeta d’identitat d’estranger -NIE-).
 • Certificats que acreditin els períodes de pràctiques o programes de formació, en els quals ha de constar si les pràctiques van ser o no remunerades i el període de durada, amb indicació del nombre de dies en què s’han dut a terme. Aquests certificats podran ser expedits bé per la universitat o el centre educatiu en el qual es van cursar els estudis o bé per l’empresa o entitat en què es van realitzar les pràctiques, o entitat que les va finançar, excepte en cas de pràctiques no remunerades, i en aquest cas únicament podrà ser expedit per la universitat o el centre educatiu en el qual es van cursar els estudis.

Els sol·licitants d’aquests convenis que ja haguessin subscrit un conveni especial a l’empara de la disposició addicional primera del Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, podran tornar a aportar els certificats que ja van presentar quan van sol·licitar aquest conveni, d’incloure els períodes que necessiten per a assolir els 1.825 dies cotitzats.

En relació amb la documentació necessària en el supòsit de variació de dades, les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació que justifiqui la variació en el conveni especial.

Respecte a la documentació que s’ha d’aportar en el supòsit de baixa en el conveni especial, les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació que justifiqui la baixa, tret que es tracti d’una sol·licitud de baixa voluntària.

Font: Seguretat Social