Tributació de les Societats Civils Particulars (S.C.P.)

S’entendrà que una Societat civil té una activitat mercantil (objecte mercantil) quan es dedica a la realització d’una activitat econòmica de producció, intercanvi o prestació de Serveis per al mercat. Queden així excloses de l’aplicació de l’impost de societats les entitats que es dediquin a activitats de caràcter professional, agrícoles, ramaderes, forestals i mineres.

A efectes fiscals es considerarà que aquestes entitats tenen personalitat jurídica quan s’hagin constituït en escriptura pública o bé en document privat, sempre que en aquest cas, el document s’hagi aportat davant l’Administració Tributària a l’efecte d’assignació del número d’identificació fiscal de les personis jurídiques i entitats sense personalitat.

Per tant, els beneficis obtinguts en l’activitat empresarial de les S.C.P. deixaran de tributar per IRPF en les declaracions de l’Impost sobre la Renda dels socis com a “atribució de rendes”, i passaran a tributar al 25% de l’Impost de Societats.

D’aquesta manera els socis hauran d’assignar-se una nòmina o facturar a l’empresa, segons la mena d’activitat, o recollir els beneficis via dividends com en qualsevol societat limitada o anònima.

Davant aquesta situació existeixen 3 possibilitats:

A) Que continuï existint la Societat Civil i passi a tributar per l’Impost de Societats a partir de 2016. Per a això:

  1. S’haurà de començar a portar una comptabilitat conformement al Pla General de Comptabilitat de 2007, fent un assentament d’obertura sobre la base d’un inventari final de 2015.
  2. S’haurà d’inscriure en el Registre Mercantil i portar els llibres de comptabilitat, tal com exigeix la normativa.

B) Dissolució i liquidació de la Societat Civil i passar la seva titularitat a persona física.

C) Transformació de Societat Civil a Societat Limitada (Llei 3/2009).

  1. La Societat Civil haurà de trobar-se inscrita en el registre Mercantil prèviament a la transformació.
  2. S’haurà de realitzar l’acord de transformació abans del 30 de juny de 2016.
  3. Els creditors hauran de manifestar per escrit la seva conformitat (això no impedeix la transformació però sí que té efectes en la responsabilitat dels socis).
  4. S’haurà de realitzar Escriptura Pública de la transformació davant notari i inscripció en el Registre Mercantil.

Quedem a la seva disposició per a estudiar el seu cas concret i poder així prendre la decisió que sigui més convenient als seus interessos.