Una cita obligada amb Hisenda.

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s’inicia la CAMPANYA DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS de l’exercici 2023.

Al BOE del 27 de maig de 2024, i en vigor des de l’1 de juliol, s’ha publicat l’Ordre HAC/495/2024, de 21 de maig, per la qual s’aproven els models de declaració de l’impost sobre societats (IS) i de l’impost sobre la renda de no residents (IRNR) corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

Per a aquest exercici 2023, les principals novetats de l’IS s’han centrat en adoptar mesures per a les empreses emergents, les microempreses, les entitats domiciliades a les Balears i per a aquelles que escometin inversions en estalvi energètic. Als grups que apliquen el règim especial de consolidació fiscal se’ls limita, però només per al període impositiu 2023, la compensació de les bases imposables negatives al 50%. A més, s’han aprovat diferents resolucions i consultes de l’ICAC que afecten el Pla General de Comptabilitat (PGC).

A més, s’han aprovat diferents resolucions i consultes de l’ICAC que afecten el Pla General de Comptabilitat (PGC).

NOVETATS CAMPANYA SOCIETATS 2023

D’acord amb l’Ordre HAC/495/2024, de 21 de maig, estan obligats a presentar la declaració tots els subjectes passius, amb independència que hagin desenvolupat activitats o no durant el període impositiu i que hagin obtingut rendes o no. Les entitats parcialment exemptes només estan obligades a presentar la declaració quan obtinguin ingressos totals que superin els 75.000 € anuals, ingressos de rendes no exemptes sotmeses a retenció que superin els 2.000 € anuals o rendes no exemptes no sotmeses a retenció.

Amb motiu de l’aprovació de diverses normes, es fa necessària la modificació dels esmentats models per a adequar-los a la normativa vigent per als períodes iniciats en 2023. Aquestes modificacions troben el seu fonament en:

  • El Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, que introdueix un nou supòsit de llibertat d’amortització per a inversions que usin energies renovables i reemplacin instal·lacions d’energia no renovable.
  • La Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, que aprova un tipus impositiu del 15% per a les empreses emergents en el primer any en què tinguin base imposable positiva i en els 3 següents. A més, podran sol·licitar l’ajornament del deute tributari dels 2 primers períodes impositius en els quals la base imposable sigui positiva i no tindran l’obligació de fer els corresponents pagaments fraccionats a compte de la liquidació corresponent al període impositiu immediat posterior a cadascun dels dos primers que la base imposable sigui positiva.
  • La Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 2023, que aprova un tipus de gravamen reduït del 23% per a les entitats l’import net del volum de negocis (INVN) del període impositiu immediat anterior de les quals sigui inferior a 1.000.000 € i, a més, no tingui la consideració d’entitat patrimonial. També s’estableix un règim fiscal especial per a les Illes Balears que consisteix en una reducció en la base imposable de les empreses quan dotin, a càrrec dels seus beneficis, una reserva per a inversions. Es crea una bonificació del 10% pels rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Illes Balears d’activitats agrícoles, ramaderes, industrials i pesqueres. I es regula una amortització accelerada per a determinats vehicles que entrin en funcionament en 2023, 2024 i 2025 que consisteix a multiplicar per 2 el coeficient màxim de taules fiscals per als següents vehicles: FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV.
  • La Llei 38/2022, de 27 de desembre, que estableix una mesura transitòria per al període impositiu 2023, consistent en la no inclusió del 50% de les bases imposables individuals negatives de les entitats integrants d’un grup que tributi en el règim de consolidació fiscal per a la determinació de la base imposable consolidada d’aquest grup. La part no compensada s’aplicarà a parts iguals en els pròxims deu anys sense cap límit. També es regulen mesures per al finançador en les inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles i estrangeres que podrà aplicar la deducció en qualsevol fase de la producció amb el límit del 25%, i no l’aplicarà quan existeixi vinculació entre ell i el productor.
  • El Reial decret llei 5/2023 de 28 de juny, estén l’amortització accelerada per als vehicles eficients energèticament -multiplicar per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules d’amortització oficialment aprovades-, a les inversions en noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, de potència normal o d’alta potència afectes a activitats econòmiques, i que entrin en funcionament en els períodes impositius que s’iniciïn en els anys 2023, 2024 i 2025.
NormaData d’entrada en vigorModificació
Reial decret llei 18/202220 d’octubre de 2022Introducció d’un nou supòsit de llibertat d’amortització per a inversions en energies renovables.
Llei 28/202223 de desembre de 2022Establiment d’un tipus impositiu del 15% per a empreses emergents en el primer període impositiu positiu.
Llei 31/20221 de gener de 2023Reducció del tipus de gravamen al 23% per a entitats amb volum de negocis inferior a 1 milió d’euros. Amortització accelerada de vehicles i règim fiscal especial per a les Illes Balears.
Llei 38/20221 de gener de 2023Creació de gravàmens temporals i modificacions en la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques.
Reial decret llei 5/202330 de juny de 2023Addició de supòsit d’amortització accelerada per a infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics.

A més de les modificacions esmentades, en la campanya de societats 2023 s’ha incorporat un nou caràcter en la pàgina 1 del model 200 mitjançant el qual es podrà informar que es tracta d’un soci d’una agrupació d’interès econòmic o d’una unió temporal d’empreses -d’ara endavant UTE- i s’han introduït modificacions en el quadre detall del model 200 sobre el règim especial aplicable a agrupacions d’interès econòmic i UTEs amb l’objectiu que l’Agència Tributària disposi de més informació per a millorar tant el control com l’assistència als contribuents, partícips d’aquestes entitats, en la seva obligació d’autoliquidar l’impost sobre societats, inclòs, amb caràcter voluntari per a aquest primer període impositiu, l’emplenament d’un desglossament per al cas de partícips d’agrupacions d’interès econòmic i UTEs.

D’altra banda, s’ha procedit a publicar en aquesta ordre un nou formulari (annex VI) relacionat amb la Reserva per a inversions a les Illes Balears, amb la finalitat de realitzar la comunicació de la materialització de les inversions anticipades i el seu sistema de finançament d’acord amb el que s’estableix en l’apartat Quatre.10 de la disposició addicional setantena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, que s’ha de presentar prèviament a la declaració de l’impost sobre societats del període impositiu en què s’executin les inversions anticipades.

Com en exercicis anteriors, es publiquen en aquesta Ordre:

  • Els formularis previstos per a subministrar informació en relació amb determinades correccions i deduccions al compte de pèrdues i guanys d’import igual o superior a 50.000 euros (annex III).
  • La memòria anual d’activitats i projectes executats i investigadors afectats per bonificacions a la Seguretat Social (annex IV).
  • La reserva per a inversions a Canàries (annex V).

Aquests formularis, que es troben allotjats en la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, no tenen variació.

Finalment, cal esmentar des del punt de vista de les formes de presentació, que atès el perfil dels contribuents de l’impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, la via de presentació d’aquests models és exclusivament electrònica i que per a l’exercici 2023 s’habilita la presentació amb Cl@ve per als contribuents que tinguin la condició de persona física. Per aquesta mateixa raó, es modifiquen l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, i l’Ordre HFP/227/2017, de 13 de març, amb l’objectiu que en el cas d’obligats tributaris persones físiques i per als models 202, 231 i 232, també es pugui fer la presentació mitjançant el sistema Cl@ve.

L’ordre entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2024, excepte les disposicions finals primera -modificació de l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre-, i segona -modificació de l’Ordre HFP/227/2017, de 13 de març-, que entraran en vigor el 28 de maig de 2024 i seran aplicables per primera vegada als models que el seu termini de presentació comenci a partir d’aquest dia.

Principals novetats aplicables en l’exercici 2023:Tipus de gravamen reduït en l’impost sobre societats (IS): es redueix del 25 al 23% el tipus de gravamen per a les entitats l’import net del volum de negocis (INVN) del període impositiu immediat anterior de les quals sigui inferior a 1.000.000 € i no tingui la consideració d’entitat patrimonial.Limitació a la compensació de pèrdues en 2023 en el règim de consolidació fiscal: s’estableix una mesura per al període impositiu 2023 consistent en la no inclusió del 50% de les bases imposables individuals negatives de les entitats integrants d’un grup que tributi en el règim de consolidació fiscal en la determinació de la base imposable consolidada d’aquest grup. L’esmentat percentatge no inclòs en 2023 podrà ser compensat de la base imposable positiva del grup fiscal en els anys successius.Pròrroga de la suspensió de la causa de dissolució per pèrdues: s’estableix que no es computaran les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 fins al tancament de l’exercici que s’iniciï l’any 2024.Deducció per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial: les societats podran practicar una deducció en la quota íntegra del 10% de les contribucions empresarials imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 €.Amortització accelerada de les inversions en noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics: es permet l’amortització accelerada d’inversions en noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics afectes a activitats econòmiques en els períodes impositius que comencen en els anys 2023, 2024 i 2025. Això es basa en un coeficient que multiplica per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim i requereix documentació tècnica i certificació d’instal·lació elèctrica.Empreses emergents (“Llei de Start-ups“): s’estableix un tipus impositiu del 15% per a les empreses emergents en el primer any en què tinguin base imposable positiva i en els 3 següents, sempre que mantinguin la qualificació d’emergents, i es permet l’ajornament del deute tributari de l’impost sobre societats (IS) o de l’impost sobre la renda de no residents (IRNR) en els dos primers exercicis des que la base imposable sigui positiva, sense garanties ni interessos de demora, per un període de 12 i 6 mesos respectivament. S’elimina l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats de l’IS i de l’IRNR en els 2 anys posteriors a aquell en el qual la base imposable sigui positiva.

Amb la finalitat de poder-li oferir un millor servei, li preguem que prepari com més aviat millor la documentació necessària i sol·liciti dia i hora per poder-la analitzar conjuntament.

Tingui present la següent documentació:

Comptes anuals 2023: hi tenim la informació bàsica que cal incorporar al model de l’impost sobre societats.
Declaracions de l’impost sobre societats d’exercicis anteriors: ens donaran pistes sobre diferències entre la base imposable i el resultat comptable que puguin revertir en 2023, bases imposables negatives que puguem compensar, saldo de deduccions no aplicades en el passat que es poden aprofitar ara, etc.
Declaracions 2023 d’altres impostos perquè les quadrem amb les magnituds consignades en la declaració de societats: IVA (resum anual), 190 de retencions, 180 de retencions per arrendament d’immobles, 193 (resum anual de retencions del capital mobiliari), etc.
Pagaments fraccionats de 2023.
Certificats: de retencions sobre arrendaments d’immobles, sobre rendiments del capital mobiliari percebuts, d’entitats en règim d’atribució de rendes, si és que la societat és partícip o comuner o de donatius o donacions efectuades en l’exercici i de donatius o donacions, etc.