Actius no productius de les persones jurídiques

La relació dels actius no productius es presentaran de manera classificada segons la categoria a la qual corresponguin: béns immobles; vehicles de motor, embarcacions i aeronaus, o bé objectes d’art, antiguitats i joies.

L’autoliquidació corresponent als tres anys ja meritats (2017, 2018 i 2019) s’ha de presentar i ingressar entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.

Per als anys posteriors, el període de presentació i ingrés de l’auto liquidació és de l’1 al 30 de juny següent a la data de meritació.