Actualització de les despeses de locomoció exemptes

La quantitat exempta de les dietes i assignacions per a les despeses de locomoció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) s’eleva a 0,26 €.

L’Ordre HFP/792/2023, del 12 de juliol (publicada al BOE i vigent a partir del 17 de juliol), per la qual es revisa l’import de les dietes i assignacions per a despeses de locomoció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

I. Despeses de locomoció: norma general

Com és conegut, segons l’article 9 del Reglament de l’IRPF, es consideren exemptes d’impost les quantitats abonades per l’empleador per compensar les despeses de locomoció del treballador o empleat, amb determinats requisits:

  1. Que el treballador es desplaci fora de la fàbrica, taller o oficina per realitzar la seva feina en un lloc diferent (no s’inclouen els desplaçaments del domicili al lloc de treball i del lloc de treball al domicili).
  2. Que la quantitat abonada es trobi dins dels límits reglamentaris (l’excés sobre els límits queda subjecte a imposició):
    • Si l’empleat o treballador utilitza mitjans de transport públic, l’import exempt d’impost és l’import de les despeses justificades amb factura o document equivalent.
    • Per a altres casos, i aquí és on es produeix la modificació, sempre que l’empleat o treballador justifiqui el desplaçament, l’import exempt d’impost és de 0,26 € (abans, 0,19 €) per quilòmetre recorregut, més les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.

II. Despeses de locomoció en relacions laborals especials

També per als contribuents que obtinguin rendiments del treball derivats de relacions laborals especials de caràcter dependent (representants de comerç), quan les despeses de locomoció els siguin resarcides específicament per les empreses a les quals presten els seus serveis i puguin justificar la realitat dels seus desplaçaments, s’ha elevat de 0,19 € a 0,26 € l’import a deduir dels seus ingressos per a la determinació dels seus rendiments nets per despeses de locomoció, més les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.