Apliqui l’interès de demora a les operacions comercials

En cas d’impagament, la Llei de lluita contra la morositat permet al creditor reclamar interessos de demora. Aquest interès, si no hi ha pacte, està fixat per la llei (per al primer semestre natural de 2024 és del 12,50%). L’interès de demora de la normativa de morositat s’aplica a pagaments entre empreses, o entre empreses i l’Administració.

En cas d’impagament, la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials preveu la meritació d’interessos en els impagaments d’aquesta mena d’operacions.

Aquesta llei s’aplica en operacions comercials entre empreses, entre aquestes i l’Administració o entre contractistes i subcontractistes. No obstant això, no resulta aplicable als pagaments en operacions en què intervingui un consumidor; els interessos aplicables segons la legislació canviària; els pagaments d’indemnitzacions per danys, inclosos els efectuats per entitats asseguradores; i els deutes sotmesos a procediments concursals.

Meritació

L’obligat al pagament del deute dinerari sorgit com a contraprestació en operacions comercials incorrerà en mora i haurà de pagar l’interès pactat en el contracte o el fixat per aquesta Llei automàticament pel mer incompliment del pagament en el termini pactat o legalment establert, sense necessitat d’avís de venciment ni cap intimació per part del creditor.

Requisits perquè el creditor pugui exigir els interessos de demora

El creditor té dret a interessos de demora quan concorrin simultàniament els següents requisits:

  1. Que hagi complert les seves obligacions contractuals i legals.
  2. Que no hagi rebut a temps la quantitat deguda tret que el deutor pugui provar que no és responsable del retard.

En cas que les parts haguessin pactat calendaris de pagament per a abonaments a terminis, quan algun dels terminis no s’aboni en la data acordada, els interessos i la compensació previstos en aquesta Llei 3/2004 es calcularan únicament sobre la base de les quantitats vençudes.

Tipus de l’interès de demora

L’interès de demora que ha de pagar el deutor serà el que resulti del contracte i, a falta de pacte, el tipus legal que s’estableix en el paràgraf següent.

El tipus legal d’interès de demora aplicable a falta de pacte que el deutor està obligat a pagar serà la suma del tipus d’interès aplicat pel Banc Central Europeu a la seva més recent operació principal de finançament efectuat abans del primer dia del semestre natural de què es tracti més 8 punts percentuals.

Per tipus d’interès aplicat pel Banc Central Europeu a les seves operacions principals de finançament s’entén el tipus d’interès aplicat a les operacions en cas de subhastes a tipus fix. En el cas que s’efectués una operació principal de finançament conformement a un procediment de subhasta a tipus variable, aquest tipus d’interès es referirà al tipus d’interès marginal resultant d’aquesta subhasta.

El tipus legal d’interès de demora, determinat conforme al que es disposa en aquest apartat, s’aplica durant els sis mesos següents a la seva fixació.

A aquest efecte, el Ministeri d’Economia i Hisenda publica semestralment en el BOE el tipus d’interès resultant per l’aplicació de la norma anterior.

El tipus d’interès de demora a aplicar durant el primer semestre natural de 2024 és el 12,50% (Resolució de 28 de desembre de 2023).