Aprofiti les deduccions per a reduir la factura de l’IRPF 2022

Abans que arribi el 31 de desembre ens plantegem què podem fer per a minimitzar l’import que haurem de pagar per l’IRPF de 2022, declaració que presentarem en 2023. En aquest aspecte, com sempre, podem recórrer a les deduccions, tant estatals com autonòmiques, que ens ofereix la normativa de l’IRPF.

En aquest sentit, aprofiti per exemple les deduccions per inversió en habitatge habitual (per a contribuents que van adquirir el seu habitatge habitual o van pagar quantitats per a la seva construcció abans de l’01-01-2013), per lloguer d’habitatge habitual (contribuents amb un contracte d’arrendament anterior a l’01-01-2015), donatius, actuacions per a la protecció del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial, per inversió en empreses de nova o recent creació, per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, per la realització d’activitats econòmiques, per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, o la deducció per maternitat, així com les noves deduccions del 20%, 40% o 60% per obres en habitatges i edificis residencials que millorin l’eficiència energètica i en l’exclusió de tributació en aquest impost de determinades subvencions i ajuts per a la rehabilitació.

DEDUCCIONS ESTATALS

Deducció per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges

Existeixen deduccions temporals en la quota íntegra estatal de l’impost aplicables sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge:

  • Deducció de fins a un 20 per 100 de les quantitats satisfetes per les obres realitzades des del 06-10-2021 fins al 31-12-2023, amb una base màxima de deducció de 5.000 € anuals, sempre que les obres realitzades contribueixin a una reducció d’almenys un 7 per 100 en la demanda de calefacció i refrigeració.
  • Deducció de fins a un 40 per 100 de les quantitats satisfetes per les obres fetes des del 06-10-2021 fins al 31-12-2023, fins a un màxim de 7.500 € anuals, sempre que les obres executades contribueixin a una reducció d’almenys un 30 per 100 del consum d’energia primària no renovable, o millorin la qualificació energètica de l’habitatge per a obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació.
  • Deducció per obres de rehabilitació que millorin l’eficiència energètica en edificis d’ús predominant residencial: aplicable sobre les quantitats satisfetes pel titular de l’habitatge per les obres fetes des del 06-10-2021 fins al 31-12-2024, en les quals s’obtingui una millora de l’eficiència energètica del conjunt de l’edifici on se situa, sempre que s’acrediti a través de certificat d’eficiència energètica, una reducció del consum d’energia primària no renovable d’un 30 per 100 com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l’edifici per a obtenir una classe energètica «A» o «B».

Atenció:

  • El contribuent titular de l’habitatge podrà deduir fins a un 60 per 100 de les quantitats satisfetes, fins a un màxim de 15.000 €. Aquesta deducció es pot aplicar en cas d’habitatges unifamiliars (DGT V1340-22).
  • En cap cas una mateixa obra realitzada en un habitatge podrà donar dret a més d’una d’aquestes deduccions (DGT V1544-22).
  • Cada copropietari de l’habitatge podrà practicar la deducció per les quantitats que hagi satisfet per la realització de les obres en la part que proporcionalment es correspongui amb el seu percentatge de titularitat en l’habitatge habitual, amb independència que la factura corresponent a les obres s’hagi expedit únicament a nom d’un dels cotitulars de l’habitatge (DGT V1338-22).
  • Si una vegada practicada la deducció en la declaració de l’impost es concedeix al contribuent una subvenció i les quanties subvencionades es corresponen amb quantitats que hagin format part de la base de la deducció, s’haurà de regularitzar la situació tributària de manera que no s’incloguin en la base de la deducció les quanties corresponents a aquesta subvenció (DGT V1368-22).

Per inversió en empreses de nova o recent creació

Els contribuents poden deduir el 30 per 100 de les quantitats satisfetes per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, sobre una base màxima anual de 60.000 €, sense que formin part d’aquesta base els imports respecte dels quals practiquin alguna deducció establerta per una comunitat autònoma.

Convé recordar que un dels requisits que s’han de complir és el manteniment mínim de tres anys, que una vegada transcorregut, si es transmeten, no cal tributar pel guany patrimonial que es produeixi a condició de reinversió en participacions de la mateixa naturalesa. Per quedar eximit del gravamen de la plusvàlua és imprescindible haver aplicat aquesta deducció per inversió.

Per adquisició d’habitatge habitual

La deducció per inversió en habitatge habitual es regula a través d’un règim transitori, i la poden aplicar aquells contribuents que l’haguessin adquirit amb anterioritat a 1 de gener de 2013 i haguessin aplicat aquesta deducció per quantitats satisfetes en períodes anteriors. L’import màxim de la deducció és el 15 per 100 de les quantitats satisfetes en 2021, amb una base màxima de deducció de 9.040 € anuals.

Si té dret a deduir pel que fins ara és el seu habitatge habitual i el vol lloguer, a partir de l’any en què estigui llogat deixa de ser el seu habitatge habitual i ja no es pot deduir cap quantia.

Si durant 2022 continua amortitzant el préstec que va obtenir per a pagar l’habitatge, li interessa avaluar si serà interessant esgotar el límit de 9.040 € fent una amortització extraordinària abans que finalitzi l’any.

Si està casat sota el règim matrimonial de guanys, l’habitatge és de tots dos, i els 2 cònjuges presenten declaració individual, pot ser interessant que el matrimoni esgoti el límit de 18.080 € entre interessos i amortització per deduir cadascun fins a 1.356 €.

Per lloguer d’habitatge habitual

Poden aplicar aquesta deducció els contribuents que haguessin subscrit un contracte d’arrendament amb anterioritat a 1 de gener de 2015 pel qual hagués satisfet, abans d’aquesta data, quantitats en concepte de lloguer i continuïn pagant com a inquilins. No obstant això, no s’oblidi que actualment diverses comunitats autònomes tenen deduccions per lloguer.

Resulta d’aplicació el règim transitori de la deducció per lloguer a un nou contracte d’arrendament en el mateix habitatge, encara que sigui amb diferent arrendador i renda.

Aquesta deducció només es pot aplicar quan la base imposable no supera els 24.107,20 €, sent el percentatge de deducció del 10,05 per 100 de les quantitats satisfetes pel lloguer. Quan la base màxima sigui igual o inferior a 17.707,20 € la deducció serà de 9.040 € i, quan estigui compresa entre 17.7007, 20 € i 24.107,20 €, la deducció es calcularà per la següent equació: 9.040 – 1,4125 x [BI – 17.7007, 20].

S’inclouen en la base de la deducció, a més de l’import del lloguer, les despeses i tributs que correspongui satisfer a l’arrendador en la seva condició de propietari de l’habitatge i que, segons les condicions del contracte d’arrendament, li siguin repercutits a l’arrendatari, com ara quotes de la comunitat de propietaris i impost sobre béns immobles.

Donatius a entitats sense ànim de lucre

Si està pensant a realitzar algun donatiu, ha de saber que en 2022 es podrà deduir el 80 per 100 dels primers 150 € donats. Els 150 primers euros de donatius es trien respecte del total de les donacions que hagi fet en el mateix exercici a una o diverses entitats. La resta de les donacions que superin els 150 € donen dret a deduir el 35 per 100 de l’import donat.

Si vostè és dels quals fa donacions cada any a la mateixa entitat, el percentatge del 35 per 100 s’incrementa al 40 per 100 si ha fet donacions per import igual o superior a les fetes en els 2 exercicis anteriors. A partir del tercer exercici, si continua donant a la mateixa entitat per un import igual o superior, podrà aplicar també el percentatge incrementat del 40 per 100.

Si el donant deixa de donar o redueix la seva aportació un any, perdrà el dret per donació incrementada i haurà de tornar a donar el mateix import o superior, a la mateixa entitat, almenys durant tres anys, aplicant el percentatge incrementat el tercer any.

La base de les deduccions, que en els donatius dineraris és el seu import, no pot excedir del 10 per 100 de la base liquidable del contribuent. Per l’excés no es pot practicar deducció.

Deducció per maternitat

Les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents, que executin una activitat per compte propi o d’altri per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, poden minorar la quota de l’impost fins a 1.200 € anuals per cada fill menor de tres anys, amb el límit, també per cada fill, de les cotitzacions i quotes totals (íntegres sense tenir en compte bonificacions) a la Seguretat Social reportades en el període impositiu després del naixement.

D’acord amb la normativa de la Seguretat Social, en el cas d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) en els quals se suspengui el contracte de treball, el contribuent es troba en situació de desocupació total. Per tant, en els casos de suspensió del contracte de treball durant tot el mes, a conseqüència de l’aprovació d’un ERTO, deixa de realitzar-se una activitat per compte d’altri i de complir-se els requisits per a gaudir de la deducció per maternitat i el corresponent abonament anticipat. Només seria possible entendre que existeix una feina per compte d’altri quan sigui a temps parcial en supòsits temporals de regulació d’ocupació. En aquests casos sí que es tindria dret per aquests mesos a la deducció per maternitat

Les mares amb dret a l’aplicació d’aquesta deducció poden deduir 1.000 € addicionals (83,33 €/mes complet de guarderia) quan haguessin satisfet, en el període impositiu, despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats, actuant com a límit la menor de 2 quantitats: la cotització a la Seguretat Social o l’import anual de la despesa en guarderia no subvencionada. Aquesta deducció, encara que es tracti d’un import negatiu (es paga al contribuent amb la declaració de l’IRPF encara que no se li hagi retingut) no es pot obtenir per endavant.

Deducció per família nombrosa i per persones amb discapacitat a càrrec

Per a aquells ascendents que executin una activitat per compte propi o d’altri i que formin part d’una família nombrosa conforme al que es disposa en la Llei 40/2003, o per a aquells ascendents separats legalment, o sense vincle matrimonial, amb 2 fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels quals tinguin dret a la totalitat del mínim per descendents, la Llei regula una deducció de fins a 1.200 € anuals (2.400 € si es tracta de família nombrosa de categoria especial).

La quantia de la deducció s’incrementa en 600 € addicionals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui (3 fills la general i 5 l’especial).

També existeix la possibilitat de deduir 1.200 € anuals (100 €/mes) pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que aquest últim no percebi rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 €, ni generi el dret a l’aplicació de les deduccions per descendent o ascendent amb discapacitat.

Les deduccions per família nombrosa o per persona amb discapacitat a càrrec es poden aplicar també per contribuents que estiguin percebent prestacions per desocupació o pensions.

Deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla

S’estableix una reducció del 60 per 100, tant per als contribuents residents a Ceuta i Melilla, com per als no residents en aquests territoris que hi haguessin obtingut rendes.

També aplicaran aquesta deducció els contribuents que mantinguin la seva residència habitual i efectiva a Ceuta o Melilla durant un termini no inferior a tres anys, en els períodes impositius iniciats amb posterioritat al final d’aquest termini, per les rendes obtingudes fora d’aquestes ciutats quan, almenys, una tercera part del patrimoni net del contribuent, determinat conforme a la normativa reguladora de l’impost sobre el patrimoni, estigui situat en aquestes ciutats. La quantia màxima de les rendes, obtingudes fora d’aquestes ciutats, que pot acollir-se a aquesta deducció serà l’import net dels rendiments i guanys i pèrdues patrimonials obtinguts en aquestes ciutats.

Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu

Si vostè és resident fiscal en territori espanyol, però el seu cònjuge resideix en un altre estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, que els impedeix optar per presentar la declaració conjuntament, tingui en compte que pot aplicar una deducció en quota.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,