Assegurança de responsabilitat civil d’Administradors i Directius

El règim de responsabilitats d’Administradors i Directius va ser actualitzat amb la Llei de Societats de Capital que refon en un únic text les normes legals de la societat de responsabilitat limitada, la societat anònima i la societat comanditària per accions. 

D’altra banda, amb la reforma de 2010 del Codi Penal les empreses poden ser acusades i condemnades penalment dels seus propis delictes i els dels seus dependents, és a dir, les empreses i associacions passen a ser responsables per les actuacions doloses i imprudents d’empleats i directius, tals com  estafes, suborns, delictes urbanístics o mediambientals  i se’ls  pot imposar penes de multa, dissolució o la inhabilitació per rebre subvencions.

En base a l’anterior els consellers, directius i càrrecs de direcció de qualsevol empresa responen de forma solidària i il·limitada amb el seu propi patrimoni personal davant la societat, els accionistes, els creditors socials i qualsevol tercer perjudicat de les decisions i la gestió que realitzin en la societat.

Davant aquest panorama, aquesta assessoria, ha buscat una solució en forma de pòlissa d’assegurança, que d’alguna forma vingui a pal·liar la responsabilitat dimanant d’una eventual actuació irregular realitzada pels administradors.   

L’objectiu principal d’una pòlissa de D&O és salvaguardar el PATRIMONI PERSONAL de l’Administrador i Directiu, en la seva condició de PERSONA FÍSICA, transferint a l’assegurador les conseqüències financeres (despeses de defensa, fiances i indemnitzacions a tercers perjudicats, ….)

No es tracta de la responsabilitat que deriva d’aspectes concernents a PERSONES JURÍDIQUES tals com RC explotació / RC professional…, sinó que la pòlissa de D&O garanteix els errors o omissions per la gestió de l’empresa i NO per l’activitat ordinària. Les reclamacions que provenen de l’activitat professional es cobreixen a través de les pòlisses de RC Professional, que exclouen els errors de gestió, motiu pel qual tota empresa ha de tenir contractades ambdues pòlisses.

 La pòlissa de D&O proporciona la tranquil·litat necessària als administradors i directius en la presa de decisions empresarials. Vegi algunes fonts de reclamacions:

Fonts de reclamacions

 • Negligència en la gestió.

• Incompliment dels Estatuts.

• Realització d’inversions inadequades.

• Falta d’adaptació a la normativa vigent.

• Decisions errònies adquisicions i fusions.

• Assumpció d’obligacions que la societat no pot afrontar.

• No promoure la dissolució de la societat en cas d’insolvència.

• Falta de supervisió.

• Informació incompleta o incorrecta.

• Delictes corporatius (falsificació de comptes o altres documents corporatius, adopció d’acords abusius en perjudici d’accionistes minoritaris…etc).

• Competència deslleial (normes antimonopoli, pràctiques restrictives).

Per a la seva informació li comuniquem que el preu d’una pòlissa d’aquestes característiques varia en funció de la facturació de les empreses, però no és excessivament car pel risc tan important que cobreix. En el mercat existeixen pòlisses a partir de 800 euros anuals.

Si està interessat en rebre més informació sobre aquesta interessant pòlissa, no dubti a posar-se en contacte amb la Srta. Araceli d’aquest despatx.