Avals ICO per a l’adquisició d’habitatge per a joves i famílies amb menors a càrrec

Destinats a joves i famílies amb menors, subjectes a un límit d’ingressos i de patrimoni, i amb un termini de deu anys. El termini per a formalitzar els préstecs que s’acullin a aquesta línia d’avals finalitza el 31 de desembre de 2025.

L’informem que, dos mesos després que el Consell de Ministres aprovés aquesta mesura, destinada a ajudar a comprar un habitatge a joves i famílies amb menors sense estalvis, ara el Govern ha encès la llum verda definitiva a aquesta línia que compta amb un pressupost de 2.500 milions d’euros.

 • Atenció. El termini per formalitzar els préstecs que s’acullin a aquesta línia d’avals finalitza el 31 de desembre de 2025, ampliable fins al 2027.

Doncs bé, el Consell de Ministres ha aprovat el conveni que activa el desplegament de la línia d’avals del Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana, que pot cobrir fins al 20% de l’import del préstec hipotecari a joves menors de trenta-cinc anys i famílies amb menors a càrrec.

El conveni recull les condicions i l’operativa d’aquesta línia d’avals i activa la seva posada en funcionament. Una vegada formalitzat aquest conveni, l’ICO signarà durant el mes de maig els contractes amb les entitats financeres que sol·licitin operar en aquesta línia.

 • Atenció. Amb caràcter general, l’ICO avalarà fins al 20% de l’import del crèdit, tret que l’habitatge adquirit disposi d’una qualificació energètica D o superior, i en aquest cas es podrà avalar fins al 25% d’aquest import.

Requisits i condicions per a sol·licitar l’aval ICO

 • Aquesta línia va dirigida a persones físiques i que siguin majors d’edat, amb residència legal a Espanya, que s’ha d’acreditar de manera contínua i ininterrompuda durant els dos anys anteriors a la sol·licitud del préstec.
 • El límit de patrimoni de l’avalat és de 100.000 euros com a màxim.
 • Els ingressos de qui adquireixi l’habitatge no poden superar els 37.800 euros bruts a l’any (4,5 vegades l’IPREM). En el cas que l’habitatge sigui adquirit per dues persones, el límit d’ingressos s’eleva al doble. És a dir, els ingressos dels dos adquirents no poden superar en conjunt, la suma del límit establert per a cadascun. La mesura compta amb factors de millora en funció del nombre de fills i de si la família és monoparental. Així, el límit s’incrementa en 0,3 vegades l’IPREM (2.520 euros bruts anuals) per cada menor a càrrec i, a més, en el cas de família monoparental es pot incrementar en un 70% addicional.
 • No es poden acollir a aquesta línia d’avals els qui ja siguin propietaris d’un altre habitatge amb anterioritat, independentment de la seva forma d’adquisició. No obstant això, amb excepció a l’anterior, sí que s’hi poden acollir els qui complint els requisits concorrin en algunes d’aquestes circumstàncies:
 1. Quan el dret de propietat recaigui sobre una part alíquota de l’habitatge i aquest s’hagi obtingut per herència o transmissió per causa de mort sense testament.
 2. Per a aquelles persones que, sent titulars d’un habitatge, acreditin la seva no disponibilitat per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o dels qui formin part de la seva unitat de convivència.
 • L’aval es pot mantenir dins dels límits establerts en el conveni sempre que sigui l’habitatge habitual del beneficiari, amb l’excepció de les circumstàncies esmentades anteriorment que puguin exigir el canvi d’habitatge.

Terminis que cal tenir en compte

 • El termini de l’aval atorgat pel Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana a l’entitat financera i gestionada per l’ICO serà d’un màxim de deu anys des que es formalitzi l’operació, amb independència de l’amortització del préstec.
 • Durant aquest termini de deu anys, l’habitatge ha de ser la residència habitual de la persona avalada i el seu arrendament està limitat al fet que concorrin circumstàncies que exigeixin el canvi d’habitatge.
 • El termini per a formalitzar els préstecs que s’acullin a aquesta línia d’avals finalitza el 31 de desembre de 2025. Aquest termini es podria ampliar dos anys més, en virtut del conveni que subscriuran el Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana i ICO.

Com se sol·licita?

La sol·licitud s’ha de fer directament amb el banc amb el qual es tramiti la hipoteca, sempre que aquesta entitat financera ofereixi aquesta opció.