Avantatges fiscals dels Expatriats

Règim especial de expatriats
L’article 7.p) de la LIRPF eximeix de tributació pels rendiments percebuts per treballs efectivament realitzats a l’estranger quan es compleixin determinats requisits.

L’exempció s’aplica a les retribucions meritades durant els dies d’estada a l’estranger amb el límit màxim de 60.100 euros anuals.