Baixes de treballadors del Règim General i Autònoms

L’1 de setembre de 2015, han entrat en vigor els canvis que introdueix el Reial Decret 708/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reglaments generals en l’àmbit de la Seguretat Social per a l’aplicació i desenvolupament de la Llei 34/2014, norma que establia el nou sistema de liquidació de quotes a la Seguretat Social o Sistema de liquidació Directa, denominat Creta.
El nou Reial Decret, a més de desenvolupar la normativa de Seguretat Social per a adaptar-la al Sistema de liquidació, introdueix novetats en les gestions de Seguretat Social de gran importància, sobretot perquè moltes són aplicables a tots els autoritzats:

• Es redueix el termini per comunicar baixes i canvis en els treballadors a 3 dies:

Fins ara el termini per comunicar variacions i baixes dels treballadors era de 6 dies, termini que queda reduït a 3 dies.
L’apartat 3 de l’article 32 del RD 84/1996, de 26 de gener, queda de la següent manera:


“Les sol·licituds de baixa i variacions de dades dels treballadors s’han de presentar dins el termini dels 3 dies naturals següents al del cessament en el treball o aquell en què la variació es produeixi.”
També tindrà un termini de 3 dies la comunicació de les variacions de dades que afectin a les dades comunicades per l’empresa o empresari (canvi d’activitat econòmica, de persona física, domicili legal de l’empresari, etc ..).


La baixa del treballador produirà efectes des del cessament en la prestació dels serveis per compte d’altri, en l’activitat per compte propi o, si escau, en la situació determinant de la seva inclusió en el Règim de què es tracti.


La sol·licitud de baixa del treballador extingeix l’obligació de cotitzar des del cessament en el treball.


Si la baixa es sol·licita fora de termini l’obligació de cotitzar s’extingeix el dia en què la Tresoreria General de la Seguretat Social conegui el cessament en el treball per compte d’altri, o en l’activitat per compte propi.


D’aquí la importància que els nostres clients notifiquin el més ràpidament possible les baixes dels treballadors i del Règim de Treballadors Autònoms, per no incórrer en recàrrecs derivats del retard en la notificació.