Canvi en la determinació de la base imposable en el règim de consolidació fiscal (grup de societats)

A través de la Llei 38/2022 de gravàmens temporals, s’ha aprovat una mesura temporal, que afecta exclusivament els exercicis que s’iniciïn en 2023, que suposarà un eixamplament de la base imposable de l’impost sobre societats (IS) dels grups fiscals.

Li recordem que la Llei 38/2022, de 27 de desembre, ha regulat una limitació a la compensació de pèrdues en 2023 en el règim de consolidació fiscal. 

En concret, s’ha aprovat una mesura temporal, que afecta exclusivament els exercicis que s’iniciïn en 2023, que suposarà un eixamplament de la base imposable de l’impost sobre societats (IS) dels grups fiscals.

D’acord amb l’article 62.1.a de la Llei de l’impost sobre societats (LIS), la base imposable del grup es determina agregant, en primer lloc, les bases imposables individuals de totes les entitats. D’aquesta manera, si una entitat genera una base imposable positiva i una altra una base imposable negativa, ambdues es compensen entre si per a formar la base imposable agregada (prèvia als ajustos que estableix la norma) del grup fiscal.

Canvi en el 2023

Ara, es limita temporalment la referida compensació en l’exercici d’agregació de bases imposables individuals. En concret, en l’exercici 2023, en agregar aquestes bases, només es tindrà en compte el 50% de les bases imposables negatives individuals. És a dir, si per exemple, en un grup hi ha dues entitats i una d’elles obté una base imposable positiva de 100 i una altra una base imposable negativa de -100, el resultat de l’agregació, en lloc de “0”, serà “50”.

L’import de les bases imposables individuals negatives no utilitzades (50 en el nostre exemple), s’integrarà en la base imposable del grup per parts iguals en cadascun dels deu primers exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2024 (és a dir, en el nostre exemple, s’integrarà un import de 5 en cadascun d’aquests períodes) fins i tot encara que alguna de les entitats amb bases imposables individuals negatives quedi exclosa del grup.

En el supòsit de pèrdua del règim de consolidació fiscal o d’extinció del grup fiscal, l’import de les bases imposables negatives individuals que estigui pendent d’integració en la base imposable del grup s’integrarà en l’últim període impositiu en què el grup tributi en règim de consolidació fiscal.

Atenció. Aquesta nova limitació no afecta la compensació de les bases imposables negatives d’exercicis previs a 2023 sinó que afecta les bases imposables generades en el mateix exercici 2023 per les entitats.

Una de les primeres reflexions que genera la mesura proposada, és el possible efecte que poden tenir les operacions internes dels grups fiscals. Si bé aquests grups queden legalment exonerats de l’obligació de documentar les operacions realitzades entre entitats del grup, la seva condició de parts vinculades té annexa l’obligació de valorar a mercat aquestes operacions internes; ara bé, es pot advertir fàcilment que possibles diferències de valoració poden donar lloc a una composició de les bases imposables individuals amb diferents efectes en el si d’aquesta limitació. Per aquest motiu caldria plantejar si una valoració de les operacions internes que se separi de l’obligació general de valoració a mercat podria donar lloc a una conducta sancionable per part de l’Administració Tributària.

Davant aquesta regulació, convé, doncs, que els grups fiscals revisin la seva política de preus de transferència.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,