Circular informativa urgent, RD-Llei 20/2012

MESURES EN MATÈRIA FISCAL

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. Amb efectes 1 setembre 2012

Tipus impositius

– Es modifica el tipus general, que passa del 18% al 21%

– Es modifica el tipus reduït, que passa del 8% al 10%

– Els tipus de recàrrec d’equivalència passen del 4% i 1% al 5,2% i 1,4%

– Passen de tipus reduït a tipus general alguns béns i serveis:

Béns: Flors, plantes, objectes d’art.

Serveis: discoteques i sales de festa, espectacles, teatres, cinema, circs, , artistes, serveis funeraris, assistència sanitària dental no exempta, perruqueries, serveis radiodifusió i TV.

– S’eleva el percentatge de cost de materials aportats al 40% (abans 33%) per l’aplicació del tipus reduït en obres de renovació i reparació d’habitatges.

– Es manté fins 31/12/12 al tipus del 4% per al lliurament d’habitatges

IMPOST SOBRE LA RENDA PERSONES FÍSIQUES. Amb efectes 1 setembre 2012.

– S’eleva el percentatge de retenció de rendiments d’activitats professionals del 15% al ??19% (per a exercicis 2012 i 2013 serà del 21%) – Passa de 7% al 9% durant els tres primers anys d’activitat.

– S’eleva el percentatge de retenció de rendiments del treball derivats d’impartir cursos i seminaris, i obres literàries del 15% al ??19% (per a exercicis 2012 i 2013 serà del 21%).

– Se suprimeix a partir de 2012 la compensació fiscal per deducció en adquisició d’habitatge habitual adquirit abans del 20 de gener de 2006.

A tall indicatiu, enunciem els principals canvis en l’Impost sobre Societats

– Canvis en les limitacions de compensació de bases imposables negatives. (Aplicables a grans empreses).

– Modificacions en el límit anual de deduïbilitat de deducció d’immobilitzat intangible.

– Modificacions en el càlcul dels pagaments fraccionats de grans empreses, així com augment dels percentatges aplicables i els mínims.

– Extensió a empreses fora del grup de la limitació a la deduïbilitat de les despeses financeres.

– S’estableix un nou gravamen del 10% sobre rendes de font externa similar al RD-Llei 12/2012, que compleixin els requisits de la lletra a) de l’article 21.1 del TRLIS.