Com es calcula el valor d’una empresa?

La valoració d’una empresa és un procés complicat que té un impacte significatiu en la presa de decisions empresarials, la gestió de recursos i la relació amb inversors. És essencial comptar amb experts financers i comptables per fer valoracions precises i de confiança que sostinguin l’èxit i l’estabilitat de l’empresa.

Si està pensant quant val la seva empresa, ha de saber que és un procés complicat que té un impacte significatiu en la presa de decisions empresarials, la gestió de recursos i la relació amb inversors.

Atenció. És important recordar que el càlcul del valor d’una empresa és un procés complex i requereix una anàlisi exhaustiva. Es recomana buscar l’assessoria d’experts financers i comptables per a garantir una valoració precisa.

Entenem per valor de l’empresa el valor del conjunt d’elements, materials, immaterials i humans que integren o constitueixen l’empresa. Es tracta d’un valor o preu de conjunt, de l’empresa com a organització, que inclou no sols el valor en el present dels diferents béns, drets i obligacions integrants del seu patrimoni, sinó també les expectatives sobre els beneficis que s’espera que l’empresa generi en el futur.

La valoració d’una empresa és un procés fonamental en el món empresarial per diverses raons clau, i la seva importància radica en els següents motius:

  1. Presa de decisions estratègiques: la valoració d’una empresa proporciona informació crucial per a la presa de decisions estratègiques. Ajuda als propietaris, directius i accionistes a comprendre el valor actual de l’empresa, la qual cosa els permet prendre decisions informades sobre l’expansió, inversió, fusions, adquisicions o venda de l’empresa.
  2. Negociacions de compravenda: en el context de la compra o venda d’una empresa, la valoració és essencial. Tant els compradors com els venedors necessiten conèixer el valor real de l’empresa per negociar un preu just i equitatiu.
  3. Finançament: quan una empresa busca finançament, ja sigui a través de préstecs, emissió d’accions o inversores, la valoració és un factor crític. Els inversors desitgen comprendre la valoració de l’empresa abans d’invertir el seu capital.
  4. Planificació financera: la valoració d’una empresa és un component essencial en la planificació financera a llarg termini. Permet a les empreses establir objectius financers realistes i desenvolupar estratègies per a assolir aquests objectius.
  5. Gestió eficient de recursos: conèixer el valor de l’empresa és vital per a una gestió eficient dels recursos. Permet als directius assignar recursos de manera més efectiva i prioritzar projectes que generin un retorn més gran de la inversió.
  6. Compliment legal i fiscal: existeixen regulacions fiscals i legals que requereixen una valoració precisa de l’empresa en unes certes situacions, com a transaccions comercials, herències o litigis. Complir amb aquestes regulacions és fonamental per evitar problemes legals i fiscals.
  7. Mesurament del rendiment: la valoració és una eina útil per a mesurar el rendiment de l’empresa al llarg del temps. Comparar el valor actual amb valoracions prèvies pot ajudar a avaluar l’èxit de les estratègies empresarials.
  8. Gestió del risc: la valoració també pot ajudar a identificar riscos i febleses en l’empresa. Un valor inferior a l’esperat pot indicar problemes financers o estructurals que cal abordar.
  9. Avaluació d’oportunitats d’inversió: Per als inversors, avaluar el valor d’una empresa és essencial per a determinar si una inversió potencial és adequada i si proporcionarà un rendiment adequat.

Per a obtenir un resultat el més realista possible, és necessari actuar de la manera més precisa possible per a donar una idea el més fiable possible d’aquest valor.

Com hem vist, el valor d’una empresa és una mètrica essencial que pot influir en una varietat de decisions, des de transaccions comercials fins a la planificació financera. Per tant, és important comprendre els mètodes i factors clau que intervenen en aquest procés.

Mètodes per a calcular el valor d’una empresa

El valor d’una empresa es calcula a través dels següents 5 paràmetres (per a determinar el valor de l’empresa s’han formulat múltiples mètodes o models, si bé cap d’ells gaudeix d’una acceptació general, perquè tot problema de valoració té un component subjectiu i comporta, per tant, regularment, un elevat marge de relativitat):

El valor comptable

El valor comptable d’una empresa expressa la cotització d’aquesta empresa en termes de comptabilitat. Aquest paràmetre s’aconsegueix de restar a l’actiu total de l’empresa el seu respectiu passiu.

El múltiple de les vendes

Es basa en l’import de compra ofert recentment per una altra empresa de característiques semblants que ja ha estat venuda, aplicant el mateix factor a l’empresa que es desitgi taxar.

El valor de liquidació

En aquest cas, per obtenir aquest valor, s’ha de sumar les porcions individuals de l’empresa en una determinada data, restant deutes i provisions d’obligat compliment per l’empresa.

El valor dels dividends

Per a obtenir aquest factor, s’ha de dividir el rèdit de cada acció per l’últim preu de l’acció.

El valor dels beneficis (PER)

A través d’aquest mètode s’obté la proporció entre el preu de l’acció i els dividends per acció. Per exemple, un PER de valor 3 significa que la inversió inicial només s’amortitzarà després de tres anys de beneficis acumulats.