El pacte de no concurrència per a empleats

En el supòsit de compensació econòmica per la plena dedicació, el treballador podrà rescindir l’acord i recuperar la seva llibertat de treball en una altra ocupació, comunicant-ho per escrit a l’empresari amb un preavís de trenta dies, i en aquest cas es perdrà la compensació econòmica o altres drets vinculats a la plena dedicació.

En determinats sectors, les empreses volen garantir l’exclusivitat dels serveis del treballador a través d’un “pacte de no concurrència”, que s’inclou en el contracte i pel qual el treballador s’obliga a treballar amb plena dedicació per a l’empresari, sense poder treballar per a altres empresaris, amb el que es limita la possibilitat de la pluriocupació o la pluriactivitat durant la vigència de l’acord.

És necessari que el treballador a canvi d’aquest acord rebi una compensació econòmica adequada per aquesta dedicació. Aquesta compensació haurà de ser clara, i tant pot ser mensual com una quantitat a tant alçat. En cas de no compensar-se, la jurisprudència ha establert que el pacte no serà vàlid.

D’acord amb l’article 21 de l’Estatut dels Treballadors, en el supòsit de compensació econòmica per la plena dedicació, el treballador podrà rescindir l’acord i recuperar la seva llibertat de treballar en una altra ocupació, comunicant-ho per escrit a l’empresari amb un preavís de trenta dies, i en aquest cas es perdrà la compensació econòmica o altres drets vinculats a la plena dedicació.

En cas que aquest pacte estigués signat i que el treballador no el respectés, l’empresa podrà reclamar una indemnització de danys i perjudicis.

Es poden posar en contacte amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment.

Una salutació cordial,