Els interessos per l’ajornament en el pagament del preu s’inclouen en la base imposable de l’IVA?

D’acord amb la Llei de l’IVA, no s’inclouran en la contraprestació els interessos per l’ajornament en el pagament del preu en la part en què aquest ajornament correspongui a un període posterior al lliurament dels béns o la prestació dels serveis.

Es pot donar el cas que en el desenvolupament d’una activitat econòmica i més concretament amb motiu del cobrament de l’import pactat en les operacions desenvolupades es donin una sèrie de despeses que s’hagin de repercutir al client sense conèixer exactament com fer-ho ni la seva tributació, normalment a l’efecte d’IVA. 

Interessos pactats per l’ajornament del pagament

En aquest sentit, uns dels dubtes més freqüents es refereix als interessos pactats per l’ajornament del pagament.

En aquest sentit, cal acudir al que assenyala l’article 78 de la Llei de l’IVA, sobre les regles generals per a la determinació de la base imposable de l’IVA. S’hi estableix que la base imposable està constituïda per l’import total de la contraprestació de les operacions subjectes al mateix procedent del destinatari o de terceres persones.

Quan el subjecte passiu no repercuteixi expressament i separada la quota de l’impost en factura s’entén que la contraprestació no va incloure aquestes quotes, excepte en els casos següents:

 1. Quan la repercussió expressa de l’impost no sigui obligatòria.
 2. En els supòsits de percepcions retingudes conformement a dret en el cas de resolució de les operacions.

S’inclouen en el concepte de contraprestació:

 1. Qualsevol crèdit efectiu a favor de qui faci el lliurament o presti el servei, derivat de la prestació principal o de les accessòries, com les despeses de comissions, ports i transport, assegurances o primes per prestacions anticipades.

No s’inclouran els interessos per l’ajornament en el pagament del preu quan compleixin els següents requisits:

 1. Que corresponguin a un període posterior al lliurament dels béns o la prestació dels serveis.
 2. Que siguin retribucions de les operacions financeres d’ajornament o demora en el pagament del preu, exemptes de l’impost.
 3. Que constin separadament en la factura expedida pel subjecte passiu.
 4. Que no excedeixin de l’usualment aplicat en el mercat.

Per tant, quant als interessos per ajornament de pagament en factura podem distingir dos escenaris determinants per a comprendre la seva facturació:

 • Quan es meritin amb anterioritat a la venda s’inclouran en la base imposable de l’IVA corresponent a la mateixa operació el termini de pagament de la qual s’ajorna. Per tant, en aquest cas estaran inclosos en la factura de venda amb IVA, formant part del preu de l’operació principal (encara que s’hi matisin els imports).
 • Quan es meritin amb posterioritat a la venda es consideraran per si mateixos com la contraprestació d’una operació financera independent. Per tant, per aquests interessos s’emetrà factura a part sense IVA, ja que estan exempts.

Atenció. L’import de les factures sense IVA emeses pels interessos per ajornament de pagament en factura no s’han d’incloure en els models 303 trimestrals però sí en el resum anual de l’IVA, model 390.

Exemple

El març de 2023 es compra un pis de 100.000 euros que es rep l’1 d’octubre. Els pagaments a fer són:

 • Abril: 30.000 i 1.000 euros d’interessos.
 • Octubre: 40.000 i 2.000 euros d’interessos.
 • Desembre: 30.000 i 3.000 euros d’interessos.

La base imposable és:

 • Abril: 31.000, inclou els interessos per ser anteriors a la meritació.
 • Octubre: 70.000 (40.000 que es paguen a l’octubre més els 30.000 que es pagaran al desembre), en fer el lliurament es meriti l’IVA dels pagaments pendents, en aquest cas els interessos reportats a partir d’aquest moment no formen part de la base imposable.