Fins al 29 de febrer pot modificar la base de cotització com a autònom

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar i ajustar-la als seus ingressos reals, dins dels límits permesos segons l’edat, fins al 29 de febrer de 2024. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de març de 2024.

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzen. Aquesta decisió és molt important, ja que d’ella depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els tràmits i els períodes per a fer el canvi.

Atenció. L’elecció que es faci de la quota serà molt important, perquè aquest és el paràmetre que marca la quantia de les prestacions que rebrà l’autònom en cas de malaltia, accident, atur, maternitat o jubilació.

Li recordem que l’1 de gener de 2023 va entrar en vigor el nou sistema de cotització per a autònoms en funció dels seus rendiments nets. Si és autònom i necessita actualitzar la seva base de cotització, haurà d’ajustar la seva base de cotització al tram corresponent pels seus nous rendiments. La pròxima modificació té efectes a partir de l’1 de març i es pot fer fins al pròxim 29 de febrer.

Si al llarg de l’any 2024 es preveu una variació dels rendiments nets, cada dos mesos es pot seleccionar una nova base de cotització i, per tant, una nova quota adaptada als seus ingressos amb un màxim de sis canvis a l’any.

  • 1 de març de 2024, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i l’últim dia natural del mes de febrer.
  • 1 de maig de 2024, si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.
  • 1 de juliol de 2024, si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de juny.
  • 1 de setembre de 2024, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
  • 1 de novembre de 2024, si la sol·licitud es formula entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
  • 1 de gener de l’any 2025, si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

Per tant, ara, fins al 29 de febrer pot fer un canvi de tram si ho considera oportú.

Nou tràmit a CASIA per a autònoms denominat «Sol·licitud base de cotització màxima»

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha informat sobre el nou tràmit a CASIA per a autònoms denominat «Sol·licitud base de cotització màxima».

Aquest canvi és especialment rellevant per a aquells autònoms que estiguessin cotitzant per la base màxima dels trams 11 i 12 de la taula general durant l’any 2023. D’aquesta manera, els autònoms podran sol·licitar fins al 29 de febrer de 2024 (últim dia del mes següent al de la publicació de l’ordre de cotització 2024 en el BOE), que se’ls adapti la base màxima a 4.720,50 euros amb efectes de l’1 de gener (D.T. tercera de l’Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener).

En cas que els autònoms no actualitzin les seves bases de cotització a la nova màxima abans del 29 de febrer, hauran d’esperar fins a l’1 de març per a començar a pagar la quota màxima a la Seguretat Social. En aquests casos caldrà fer una sol·licitud de canvi de base de cotització.

Cotització basada en els rendiments obtinguts

S’han dissenyat unes taules de cotització amb 15 trams de rendiments nets mensuals, que contenen les bases mínimes i màximes que s’aplicaran en cada tram.

A l’efecte de determinar la base de cotització, es tindran en compte la totalitat dels rendiments nets obtinguts l’any natural, en l’exercici de les seves diferents activitats professionals o econòmiques, amb independència que les realitzin de manera individual o com a socis o integrants de qualsevol entitat, amb personalitat jurídica o sense, sempre que no hagin de figurar per elles en alta com a treballadors per compte d’altri o assimilats a aquests. El rendiment net computable de cadascuna de les activitats exercides es calcularà d’acord amb el que es preveu a les normes de l’IRPF i amb algunes particularitats en funció del col·lectiu al qual pertanyin.

Com calculo els meus rendiments?

De l’import resultant es deduirà un 7 % en concepte de despeses generals, excepte en els casos en què el treballador autònom reuneixi les següents característiques, on el percentatge serà del 3 %:

  • Administrador de societats mercantils capitalistes la participació de les quals sigui més gran o igual al 25 %.
  • Soci en una societat mercantil capitalista amb una participació més gran o igual al 33 %.

Per a l’aplicació del percentatge indicat del 3 %, n’hi haurà prou amb haver figurat noranta dies en alta en aquest règim especial, durant el període a regularitzar, en qualsevol dels supòsits citats anteriorment.

Partint de la mitjana mensual d’aquests rendiments nets anuals, se seleccionarà la base de cotització que determinarà la quota a pagar.

Anualment, la Llei de pressupostos generals de l’Estat establirà una taula general de bases de cotització i una de reduïda que es dividiran en trams consecutius d’imports de rendiments nets mensuals als quals s’assignaran, per cada tram, unes bases de cotització màxima i mínima mensual.

Durant l’any 2024, la taula general i la taula reduïda i les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets seran les següents (Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener):

 Trams de rendiments nets 2024Euros/mesBase mínimaEuros/mesBase màximaEuros/mes
Taula reduïdaTram 1.≤670735,29816,98
Tram 2.>670 i ≤900816,99900
Tram 3.>900 i <1.166,70872,551.166,70
Taula generalTram 1.≥1.166,70 i ≤1.300950,981.300
Tram 2.>1.300 i ≤1.500960,781.500
Tram 3.>1.500 i ≤1.700960,781.700
Tram 4.>1.700 i ≤1.8501.045,751.850
Tramo5.>1.850 i ≤2.0301.062,092.030
Tram 6.>2.030 i ≤2.3301.078,432.330
Tram 7.>2.330 i ≤2.7601.111,112.760
Tram 8.>2.760 i ≤3.1901.176,473.190
Tram 9.>3.190 i ≤3.6201.241,833.620
Tram 10.>3.620 i ≤4.0501.307,194.050
Tram 11.>4.050 i ≤6.0001.454,254.720,50
 Tram 12.>6.0001.732,034.720,50

Què passa si trio una base de cotització que finalment no es correspon amb els meus rendiments definitius?

Les bases mensuals triades cada any, tindran un caràcter provisional, fins que es procedeixi a la regularització anual de la cotització.

Finalitzat l’any natural l’Administració Tributària facilitarà a la Tresoreria informació sobre els rendiments anuals reals percebuts. Si la quota triada durant l’any fos inferior a l’associada als rendiments comunicats per l’Administració Tributària corresponent, es notificarà al treballador l’import de la diferència. Aquest import haurà de ser abonat abans de l’últim dia del mes següent a aquell en què s’hagi rebut la notificació amb el resultat de la regularització.

Si, per contra, la cotització fos superior a la corresponent a la base màxima del tram en el qual estiguin compresos els rendiments, la Tresoreria procedirà a reintegrar la diferència abans del 30 d’abril de l’exercici següent a aquell en el qual la corresponent Administració Tributària hagi comunicat els rendiments computables.

Si està vol modificar la base de cotització, li agrairíem que ens ho fes saber amb la màxima antelació possible.