Hisenda permet els ajornaments de deute a autònoms i pimes en 2017

Divendres passat, la pàgina web de l’Agència Tributària va publicar una nota sota el títol Els ajornaments als autònoms després del Reial decret llei 3/2016. En el comunicat, Hisenda assenyala que es manté la concessió d’ajornaments automàtics en l’IVA quan el deute no superi els 30.000 euros. I això amb independència de si aquest IVA s’ha cobrat o no prèviament. Per no incomplir la llei, l’Agència Tributària presumeix que tot deute inferior a 30.000 euros correspon a IVA no cobrat. El llindar no és casual. És el límit que permet postergar el pagament d’impostos sense presentar un aval o la concessió està totalment automatitzada i informatitzada per part de l’Agència Tributària.

La nota d’Hisenda, que es dirigia expressament als autònoms, va generar el dubte de si les excepcions incloses beneficiaven també a les persones jurídiques. Les organitzacions d’assessors fiscals van denunciar que la confusió i la incertesa sobre els ajornaments eren total, un extrem que l’Administració tributària va negar. En aquest context, el passat dimarts, l’Agència Tributària va remetre als departaments una instrucció per aclarir com queda el tema dels ajornaments.

En el cas de l’IVA, els deutes inferiors a 30.000 euros es podran ajornar de forma automàtica, sense presentar aval i amb independència que s’hagi cobrat o no. Això regeix per a les persones físiques i jurídiques. En el cas dels autònoms, es concedirà l’ajornament per un termini de 12 mesos. I, per a les pimes, el període serà de sis mesos. El Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF) assenyala que per al còmput de 30.000 euros es tindrà en compte el deute sol·licitada, altres possibles peticions del mateix contribuent que estan a l’espera de resolució i venciments pendents d’altres fraccionaments, sempre que no estiguessin garantits amb avals tot i que la interpretació és positiva per a les empreses, els experts han posat en dubte que una instrucció pugui contradir una reforma legal de la Llei general tributària.

Per deutes superiors a 30.000 euros, el contribuent si ha de justificar que correspon a IVA que no ha arribat a cobrar per poder postergar el pagament. A més, el REAF alerta que cal enviar una relació de factures emeses no cobrades i una justificació documental de la qual les mateixes no han estat satisfetes, entre d’altres requisits. En aquests casos, a més, s’exigirà aval i es fixarà un termini de devolució de 36 mensualitats.
Les últimes dades publicades per l’Agència Tributària reflecteixen que el 2015 es van sol·licitar més d’1,6 milions d’ajornaments de deute per un import superior als 10.000 milions. Amb les mesures adoptades, aquestes xifres s’aniran reduint en els propers exercicis. L’enduriment dels ajornaments tindrà un impacte recaptatori de 1.500 milions aquest exercici.

            Publicació diari El País 20 de Gener de 2017