IRPF del nou sistema de regularització del pagament de les quotes d’autònoms en funció dels rendiments

La Direcció General de Tributs (DGT) en una recent consulta V2518-22, de 7 de desembre de 2022 s’ha pronunciat per primera vegada sobre el tractament que han de tenir en l’IRPF la regularització de les quotes del RETA satisfetes en l’exercici anterior, prevista en el nou sistema de cotització dels autònoms que va aprovar el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol.

Amb l’entrada en vigor l’1 de gener de 2023 del nou sistema de cotització en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) aprovat pel Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, han sorgit molts dubtes, interpretacions, i preguntes sense resoldre, suscitades entre totes les persones que directament o indirecta estan relacionades amb el nou sistema de cotització dels autònoms.

Cal recordar que sota aquest nou sistema es cotitza pels rendiments anuals obtinguts en l’exercici de les activitats econòmiques, i un dels grans dubtes que “assalten” als autònoms (societaris o no) és conèixer quines obligacions fiscals o procediment haurien de realitzar, si una vegada finalitzat l’exercici econòmic, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) a instàncies de la informació dels rendiments anuals facilitada per la mateixa Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) procedeix a regularitzar les seves quotes per haver ingressat un import més elevat que correspondria dels seus rendiments (resultant una quantitat a retornar) o haver cotitzat per una quantia menor que li equivaldria, segons les taules aprovades, pels rendiments percebuts (resultant una quantitat més gran a cotitzar).

Atenció. El rendiment computable de cadascuna de les activitats exercides per “l’autònom” es calcularà d’acord amb la normativa de l’IRPF per al càlcul del rendiment net.

En aquest sentit, caldria preguntar-se si per aquests imports a pagar o a retornar a conseqüència de la regularització “soferta” per l’autònom, s’ha de fer una declaració complementària de la liquidació d’IRPF presentada entre abril i juny? O tal vegada fer-ne una rectificació?

Serà important distingir si aquests autònoms han imputat les quotes del RETA per les quals han cotitzat com una despesa deduïble en els rendiments qualificats com d’activitats econòmiques en estimació directa o com a despeses deduïbles de rendiments del treball, perquè serà en aquests apartats de la declaració de la renda on hagin d’actuar posteriorment.

Atenció. Les bases triades tindran caràcter provisional, fins que es procedeixi a la seva regularització en funció dels rendiments anuals obtinguts i comunicats per l’AEAT a partir de l’exercici següent respecte a cada treballador autònom.

Criteri de la DGT

La DGT amb la seva consulta vinculant V2518-22 de 7 de desembre de 2022, aclareix sense cap dubte com haurà d’actuar el treballador autònom en cada situació. Per a la DGT, amb el nou sistema de cotització al RETA, a pesar que en cas de regularització efectuada en l’exercici posterior resultin imports diferents en funció dels rendiments reals assolits, les quanties satisfetes en concepte de quotes del RETA l’any anterior, no poden estimar-se com a quantitats incorrectament satisfetes, ja que corresponen a les exigides legalment, en establir-se en la Llei que s’efectuï un primer pagament en funció dels rendiments estimats, i que l’any següent es procedirà a fer un pagament addicional o una devolució en funció dels rendiments reals.

Així, entenent que aquestes cotitzacions provisionals estan legalment calculades per a l’any anterior, s’ha de concloure que “l’autònom”:

  1. No haurà de presentar cap rectificació d’autoliquidació o d’una declaració complementària.
  2. Si a conseqüència de la regularització ha d’ingressar un import addicional en l’exercici següent, s’imputarà com una despesa deduïble per cotitzacions a la Seguretat Social corresponent a aquest mateix exercici.
  3. Si l’autònom rep una quantitat perquè la regularització resulta a retornar, s’imputarà com una minoració de la despesa de l’exercici per quotes satisfetes a la Seguretat Social. Si es donés el cas que l’import a retornar superés les quotes satisfetes a la Seguretat Social, l’import de l’excés de la quantitat a retornar sobre les quotes satisfetes s’haurà de reflectir com un rendiment més elevat (tant si les quotes van ser imputades com a despesa deduïble del rendiment net de l’activitat econòmica en estimació directa o dels rendiments del treball).

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,