La Llei 14 /2013

D’INTERÉS PER EMPRESES QUE HAGIN CONTRACTAR ESTRANGERS QUE SIGUIN PROFESSIONALS GRADUATS , POSTGRADUADOS D’UNIVERSITATS I ESCOLES DE NEGOCI DE PRESTIGI RECONEGUT 


La Llei 14 /2013, de 27 de setembre , de suport als emprenedors i la seva internacionalització , a La Secció 2 . ª – « Mobilitat internacional » – i en el seu art . 61 , regula determinats supòsits en què , per raons d’interès econòmic , es facilita i agilitza la concessió de visats i autoritzacions de residència , a fi d’atreure inversió i talent a Espanya . La mesura s’adreça als inversors , emprenedors , treballadors que efectuïn moviments intraempresariales , professionals altament qualificats i investigadors , així com als cònjuges i fills menors , a través d’un procediment àgil i ràpid davant d’una única autoritat , i per un termini variable en funció dels diferents casos contemplats. Aquestes autoritzacions de residència tindran validesa en tot el territori nacional .


Es facilita l’entrada i permanència per a aquells estrangers, que no siguin de la UE o de països associats, que suposin interès econòmic per a Espanya .


Els diferents tipus de visats que es poden obtenir per aquesta via són els següents:

  • Visat de residència per trasllat intraempresarial
  • Visat de residència per adquisició de béns immobles
  • Visat de residència per a inversors de capital
  • Visat de residència per a formació o investigació
  • Visat de residència per a emprenedors i activitat empresarial
  • Visat de residència per professionals altament qualificats


És dins d’aquest últim supòsit on les EMPRESES poden sol · licitar una autorització de residència per professionals altament qualificats , que tindrà validesa en tot el territori nacional . Dins dels altament qualificats es contempla als PROFESSIONALS GRADUATS , POSTGRADUADOS D’UNIVERSITATS I ESCOLES DE NEGOCI DE PRESTIGI RECONEGUT .


CONSULTI AMB EL NOSTRE DEPARTAMENT D’ESTRANGERIA EL SUPÒSIT DE LA SEVA EMPRESA, PERQUÈ PROCEDIM A INFORMAR-LO DETINGUDAMENT .