La venda dels drets d’assumpció preferent en les societats SL/SA

Quan un nou soci s’incorpora a una SA o SL amb una ampliació de capital, s’ha de respectar el valor de la participació dels socis anteriors. Això s’aconsegueix amb la prima d’emissió i també amb la venda dels drets de subscripció.

En general, els interessos dels socis preexistents es respecten amb la prima d’emissió, que és una quantitat addicional que els nous socis aporten a la societat.

No obstant això, existeix un altre mecanisme per a compensar als socis preexistents que no acudeixen a l’ampliació de capital: la venda del seu dret de subscripció preferent (o el dret d’assumpció preferent si es tracta d’una SL) als socis que sí que acudeixen a l’ampliació. A més, aquesta opció els permet rebre diners directament; la societat no s’ho queda tot.

Venda dels drets d’assumpció preferent

El dret d’assumpció preferent és el dret que permet al soci o a l’accionista assumir noves participacions o subscriure noves accions quan es realitza una ampliació de capital en proporció al valor nominal de les participacions o accions que ja posseeixi. La Llei de societats de capital ho reconeix així tant per a socis de societats limitades com per a accionistes de societats anònimes.

És un dret que tenen els socis i accionistes pel mer fet de ser-ho i, encara que en determinades situacions pot ser exclòs, és de naturalesa inderogable, és a dir, ningú no li pot prendre.

Es tracta d’un dret transmissible, és a dir, el soci o accionista titular d’aquest dret pot, en principi, donar-lo, vendre’l, etc., podent-ne disposar en el termini de temps que té per a l’exercici d’aquest. És a dir, si es fa una ampliació de capital, el soci o accionista té determinat un nombre de dies per poder fer exercici del seu dret adquirint preferentment un determinat nombre d’accions o participacions. És possible que en aquest mateix termini de temps, disposi del seu dret d’adquisició i el transmeti a una altra persona en lloc d’adquirir aquestes accions o participacions.

No obstant això, aquesta transmissibilitat té límits, tal com indica el text legal de la Llei de societats de capital. Aquesta limitació varia, segons ens trobem davant una societat limitada o una societat anònima.

En les societats limitades, sense perjudici de què fixin els estatuts de la societat -que poden fixar una ampliació de les persones a les quals es pot transmetre-, pot transmetre’s el dret d’adquisició preferent lliurement a favor de les persones que legalment o estatutàriament puguin adquirir lliurement les participacions socials. Aquestes persones són, tret que els estatuts fixin el contrari, altres socis, el cònjuge del soci, l’ascendent o descendent del soci o en favor de societats pertanyents al mateix grup que la transmitent. En els altres casos, la transmissió de participacions està sotmesa a les regles i limitacions que estableixin els estatuts i en la llei, per la qual cosa la transmissió del dret d’adscripció preferent també estarà limitada.

En les societats anònimes el règim de transmissibilitat varia, ja que, el dret serà transmissible o no depenent de si l’acció a la qual va associat ho és o no. Sense anar més lluny, les accions nominals poden ser sotmeses mitjançant estatuts o normativament a restriccions en la seva transmissibilitat, per tant, si l’accionista transmet accions nominals sense tenir en compte aquestes restriccions el resultat serà que el seu comprador no és veritablement titular, per no ajustar-se la transmissió al legalment previst.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,