Les principals novetats de la nova Llei crea i creix

Entre les novetats més destacades, la norma recull la possibilitat de constituir una societat de responsabilitat limitada (SRL) amb un capital social d’un euro en lloc dels 3.000 euros reglamentaris fins ara. No obstant això, s’haurà de destinar a una reserva legal com a mínim el 20% dels beneficis obtinguts des de la creació de l’empresa fins que aquesta reserva juntament amb el capital social arribi als 3.000 euros.

Dijous passat 30 de juny el Congrés dels Diputats va aprovar el projecte de Llei de creació i creixement d’empreses, la coneguda com a “Llei crea i creix”, amb la finalitat de millorar les condicions per a la constitució de noves societats de responsabilitat limitada, així com per a promoure la seva expansió i creixement.

Tenint en compte la delicada situació econòmica existent arran de la greu afectació sanitària provocada per la COVID-19, l’esmentat projecte de llei va néixer amb l’objectiu d’impulsar la creació d’empreses i l’expansió dels negocis, a través d’un conjunt de mesures que a continuació esmentarem enfocades a millorar el procés de creixement empresarial.

En aquest sentit, la llei introdueix una sèrie de novetats amb la condició de reduir costos i agilitar els tràmits per a la creació de noves empreses, augmentant tant la productivitat com la competitivitat en el sector.

Així, alguns dels principals aspectes que incorpora l’esmentat text legal són els següents:

  1. Constitució de manera telemàtica: amb la condició de facilitar la creació de noves societats, es facilita la seva constitució a través de la finestreta única del Centre d’informació i xarxa de creació d’empreses, reduint en gran manera els terminis i costos de la seva creació.
  2. Mesures anti-morositat: a través de requisits com l’obligació d’expedir i remetre factures electròniques en tota mena de relacions comercials entre empreses i autònoms, així com la creació d’una sèrie de mesures sancionadores per a aquells els qui incompleixin el que s’estableix en la Llei de morositat 3/2004.
  • A més, s’estableix que serà l’Observatori Estatal de la Morositat Privada qui s’encarregui de dur a terme el seguiment i anàlisi de totes les dades i terminis de pagaments que s’han de fer, publicant uns llistats anuals de les empreses que es trobin en situació de morositat (persones jurídiques que no paguin en termini un percentatge superior al 5% de les seves factures i que l’import total de les factures impagades sigui superior a 600.000 euros).
  1. Disminució del capital social reglamentari: fins ara, era exigit que, a fi de poder constituir una societat limitada, s’havia de partir d’un capital social mínim de 3.000 euros. Arran de la Llei crea i creix, es redueix aquest import fins a la quantitat d’1 euro, encara que amb una reserva legal de mínim el 20% dels beneficis obtinguts des de la creació de la societat, fins que aquesta reserva i el capital social arribin als 3.000 euros.
  2. Activitats sense llicència: gràcies a l’ampliació del llistat d’activitats que no requereixen de llicència per a la seva creació, facilitant així la constitució de noves empreses. 
  3. Finançament: la iniciativa adapta la legislació espanyola a la normativa europea respecte al micromecenatge, donant més flexibilitat a aquestes plataformes perquè prestin els seus serveis a Europa. A més, amplia el tipus d’empreses en les quals poden invertir les companyies de capital de risc, incloses les financeres amb una activitat que estigui sostinguda “principalment en l’aplicació de tecnologia”.
  • A més, es reforça la protecció dels inversors i es permet la creació de vehicles per agrupar els inversors i així reduir costos de gestió. Per ampliar l’univers de projectes empresarials elegibles s’eleven els llindars d’inversió per projecte (de 2 a 5 milions d’euros) i es modifiquen els límits d’inversió per projecte per a inversors minoristes, que passen a ser el més alt entre 1.000 euros o el 5% de la riquesa.

Així doncs, totes les mesures recollides en la Llei crea i creix conformen una gran reforma estructural del Pla de Recuperació, amb la qual s’espera reforçar, dinamitzar i facilitar la solvència empresarial de l’Estat.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,