Els autònoms podran canviar 6 vegades l’any la seva cotització a partir de gener de 2023

S’ha aprovat el Reial decret 504/2022, de 27 de juny, pel qual s’adopta un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms, en funció dels rendiments obtinguts per la seva activitat econòmica o professional, amb efectes a partir del 2 de gener de 2023, i que contempla, entre altres punts, ampliar de quatre a sis les vegades l’any que poden modificar les seves cotitzacions.

L’informem que al BOE del dia 28 de juny s’ha aprovat el Reial decret 504/2022, de 27 de juny, pel qual es modifiquen el Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener, i el Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, per actualitzar la seva regulació respecte als treballadors per compte propi o autònoms. 

Aquesta norma estableix un nou sistema de cotització per als autònoms, en funció dels rendiments obtinguts per la seva activitat econòmica o professional, amb efectes a partir del 2 de gener de 2023, i que contempla, entre altres punts, ampliar de quatre a sis les vegades l’any que poden modificar les seves cotitzacions.

Atenció. L’entrada en vigor del nou sistema serà el 2 de gener de 2023 i els tipus i bases de cotització s’establiran en la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Per a això, el Ministeri d’Inclusió està en fase de diàleg amb els agents socials i les associacions de treballadors autònoms de cara a fixar els tipus i bases de cotització a partir de 2023.

Principals modificacions

A fi de facilitar l’establiment d’un nou sistema de cotització per als treballadors o autònoms en funció dels rendiments obtinguts per la seva activitat econòmica o professional, les reformes efectuades s’emmarquen en:

 • La implantació gradual d’un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms, en funció dels seus ingressos reals, prevista en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Adaptar la regulació dels textos reglamentaris citats a fi de reforçar el caràcter prioritari de la tramitació electrònica dels procediments d’alta, baixa i variació de dades de treballadors, en particular respecte a aquells que exerceixen la seva activitat per compte propi, així com per actualitzar-la quant a les especialitats sobre cobertura i cotització respecte a determinades contingències, tant en el RETA com en el Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar, acomodant-la a la regulació vigent sobre aquesta matèria.

1. Sobre el del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social

 • Sol·licituds d’alta i baixa: a més de reforçar la seva tramitació per mitjans electrònics, s’especifiquen una sèrie de dades que han de facilitar en sol·licitar la seva alta aquells treballadors que presenten alguna especialitat quant a la seva inclusió en el Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, conforme al que es preveu en les diferents lletres de l’article 305.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, i que permetran identificar més adequadament a cada col·lectiu, i també s’introdueix, amb caràcter general, la dada relativa a la declaració dels rendiments que tinguin previst d’obtenir per la seva activitat econòmica o professional (excepte en el cas dels membres d’instituts de vida consagrada de l’Església catòlica inclosos en aquest règim).
 • Pluriactivitat en diversos règims: es limita a actualitzar la remissió efectuada en ell a altres articles del reglament quan aquesta pluriactivitat es produeixi en el Règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms.
 • Peculiaritats sobre afiliació, altes, baixes i variacions de dades al RETA: a més de reforçar la tramitació d’aquests actes per mitjans electrònics, es dona una nova redacció a l’article 46.3, a fi de contemplar-hi l’obligació de comunicar l’activitat que determina la inclusió dels treballadors autònoms en aquest règim i les altres dades a què es refereix l’article 30.2.b) del reglament en sol·licitar-hi la seva alta, així com qualsevol canvi posterior que es produeixi en les dades, mitjançant la corresponent variació de dades; en les situacions de pluriactivitat, aquesta obligació de comunicació afectarà a totes les activitats executades i a les seves dades, amb independència que l’alta en aquest règim especial sigui única.

També s’amplia la relació de documents a aportar pels treballadors autònoms per mitjans electrònics i quan així ho requereixi la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb aquells que acreditin la seva participació en societats o comunitats de béns o la seva incorporació en col·legis professionals, determinant de la seva inclusió en aquest règim especial a l’empara del previst en les lletres b), c), d), e), g) i l) de l’article 305.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

 • Peculiaritats relatives a la cobertura de determinades contingències en el Règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms: s’actualitza a fi d’acomodar la seva regulació de desenvolupament a la vigent en l’actualitat sobre aquesta matèria en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

2. Sobre el Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social

 • Els tipus de cotització per accidents de treball i malalties professionals: s’adapten a la legislació vigent sobre la matèria, assenyalant que en el cas dels treballadors per compte propi aquesta cotització s’efectuarà mitjançant l’aplicació del tipus de cotització que es determini anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat, excepte respecte als inclosos en el Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris, en què aquesta cotització s’efectuarà conforme a la tarifa de primes vigent.
 • Les bases de cotització en el RETA: en el moment de sol·licitar la seva alta en aquest règim, els treballadors hauran d’efectuar una declaració dels rendiments econòmics que tinguin previstos d’obtenir per la seva activitat econòmica o professional, en concordança amb la reforma efectuada en el mateix sentit en l’article 30.2 del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social.
 • Els canvis de base de cotització en el RETA: s’amplia el nombre de vegades que, durant l’any, els treballadors inclosos en aquest règim poden sol·licitar el referit canvi de base, que passa de quatre a sis, a fi de permetre’ls ajustar més adequadament la cotització -cada dos mesos- en funció de la seva previsió de rendiments econòmics.

Així, els autònoms podran canviar fins a sis vegades cada any la base per la qual estiguin obligats a cotitzar, triant-ne una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici, sempre que així ho sol·licitin a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb els següents efectes:

 1. 1 de març, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i l’últim dia natural del mes de febrer.
 2. 1 de maig, si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.
 3. 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de juny.
 4. 1 de setembre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
 5. 1 de novembre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
 6. 1 de gener de l’any següent, si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

En cada sol·licitud de canvi de base de cotització, els treballadors hauran de declarar els rendiments econòmics que tinguin previst d’obtenir per la seva activitat econòmica o professional, a excepció dels membres d’instituts de vida consagrada de l’Església catòlica, en tractar-se d’una variació de dades i en concordança amb la reforma efectuada en el mateix sentit en l’article 30.2 del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social.

 • La cotització per incapacitat temporal i contingències professionals: s’actualitza a les corresponents referències al cessament d’activitat, igual que succeeix amb els apartats 4 i 5 de l’article 45, en els quals s’adapta la seva regulació sobre el contingut de l’obligació de cotitzar a la regulació legal vigent sobre cotització per contingències comunes i professionals i per cessament d’activitat en el Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

I què succeeix amb els que ja són autònoms?

Doncs bé, el RD 504/2022 estableix una obligació expressa de comunicació de dades per part dels autònoms que ja figurin en alta en algun règim de la Seguretat Social.

Els treballadors que, en la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret (és a dir, 2 de gener de 2023), figurin en alta en el RETA o bé en el Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar, com a treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització, i que, per les peculiaritats de la seva inclusió en tots dos, hagin d’aportar qualsevol de les dades relacionades en els paràgrafs 1r a 10è de l’article 30.2.b) del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, hauran de comunicar-los per mitjans electrònics a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en un termini que finalitzarà el 31 d’octubre de 2023.

Es poden posar en contacte amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir.

Una salutació cordial,