Maternitat/Paternitat

La sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018 (sentència 1462/2018) fixa com a doctrina legal que “Les prestacions públiques per Maternitat / Paternitat percebudes de la Seguretat Social estan exempts de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”. Prestacions percebudes en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017.


Els contribuents podran sol·licitar la rectificació de les declaracions d’IRPF en les que haguessin inclòs aquestes rendes.


Si les rendes van ser rebudes en més d’un any, hauran de sol·licitar la rectificació de la declaració d’IRPF de cada any.


Ja podem tramitar la sol·licitud dels anys 2014-2015-2016 i 2017.


Si desitja que li tramitem aquesta sol·licitud poseu-vos en contacte amb la persona del nostre despatx que l’assessora en la preparació de la seva declaració de la seva renda.