Mesures laborals en el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat 2023

Entre altres mesures, es contempla un augment de les pensions sobre la base de l’IPC, i el reconeixement d’un complement fix de 525 euros anuals als pensionistes no contributius que no tinguin habitatge propi. Així mateix, es determina l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a 2023, que serà de 600 euros mensuals. També es preveu que el salari mínim interprofessional (SMI) s’actualitzi, incrementant-se sobre la base de l’IPC, que s’estima al voltant d’un 7 o 8%.

El projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023, actualment pendent de la seva aprovació pel Senat per a la seva aplicació a partir de l’1 de gener de 2023, inclou diverses mesures laborals, que a continuació els comentem.

En concret, aquestes són les principals qüestions laborals contingudes en el Projecte:

En matèria de pensions: per a l’exercici 2023 s’estableix una revaloració mitjana de les pensions igual a l’increment de l’IPC entre els mesos de desembre 2021 i novembre de 2022 que no podran superar el límit màxim fixat per a l’any 2022 (2.819,18 €/mes) incrementat en el mateix percentatge que experimenti l’IPC entre els mesos de desembre 2021 i novembre de 2022. El límit d’ingressos per a percebre els complements per mínims es fixa en 7.939,00 euros/any incrementat en el mateix percentatge que experimenti l’IPC entre els mesos de desembre 2021 i novembre de 2022.

Prestació de desocupació: l’import de la prestació, a partir del dia 181è s’incrementa fins al 60% de la base reguladora (abans 50%).

Cotització en el règim general de Seguretat Social:

  • Aplicació del mecanisme d’equitat intergeneracional. Suposa l’aplicació d’un 0,6% (0,5% empresari, 0,1% treballador) a la base de cotització per contingències comunes en totes les situacions d’alta o assimilades a la d’alta en el sistema de la Seguretat Social en les quals existeixi obligació de cotitzar per a la cobertura de la pensió de jubilació.
  • Fixació del topall màxim de la base de cotització en 4.495,50 €/mes. El topall mínim queda pendent de l’aprovació de l’SMI, ja que la seva quantia és equivalent a l’SMI vigent a cada moment, incrementat en 1/6.
  • Es mantenen els tipus de cotització
  • En els contractes per a la formació i l’aprenentatge i en els contractes de formació en alternança, les quotes úniques per cada dia treballat, aplicables a partir de l’01/01/2023, seran les de l’any 2022 incrementades en la mateixa proporció que ho faci l’SMI per a 2023.

Cotització en el règim especial de treballadors autònoms: 

S’estableixen les taules reduïda i general, vigents en 2023, per a l’aplicació del nou sistema de cotització en funció dels ingressos reals.

TramRendiments nets 2023 (Euros/mes)Base mínima (Euros/mes)Base màxima (Euros/mes)
1≤ 670751,63849,66
2> 670 i ≤ 900849,67900,00
3> 900 i < 1.166,70898,691.166,70
TramRendiments nets 2023 (Euros/mes)Base mínima (Euros/mes)Base màxima (Euros/mes)
1≥ 1.166,70 i ≤ 1.300950,981.300
2> 1.300 i ≤ 1.500960,781.500
3> 1.500 i ≤ 1.700960,781.700
4> 1.700 i ≤ 1.8501.013,071.850
5> 1.850 i ≤ 2.0301.029,412.030
6> 2.030 i ≤ 2.3301.045,752.330
7> 2.330 i ≤ 2.7601.078,432.760
8> 2.760 i ≤ 3.1901.143,793.190
9> 3.190 i ≤ 3.6201.209,153.620
10> 3.620 i ≤ 4.0501.274,514.050
11> 4.050 i ≤ 6.0001.372,554.492,50
12> 6.0001.633,994.492,50

IPREM

S’incrementa en 3,6% i queda establert en:

  • Diari: 20 euros.
  • Mensual: 600 euros.
  • Anual: 8.400 o 7.200 euros si expressament se n’exclouen les pagues extres.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,