Nou procediment de certificació d’empreses emergents

S’ha aprovat l’Ordre Ministerial que defineix els criteris per a avaluar quines empreses poden acollir-se als beneficis i especialitats descrits en la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents i les mesures necessàries per a la seva certificació o pèrdua.

Al BOE del dia 21 de juliol s’ha publicat l’Ordre PCM/825/2023, de 20 de juliol, per la qual es regulen els criteris i el procediment de certificació d’empreses emergents que donen accés als beneficis i especialitats reconegudes en la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, i que va entrar en vigor el dia 22 de juliol de 2023, i des d’aquest moment l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA) va obrir la finestreta per a sol·licitar aquesta certificació.

Les empreses emergents o tenen l’opció d’obtenir una certificació que doni suport a la seva solidesa i viabilitat.

Per a poder obtenir la certificació, l’interessat primer s’ha de registrar al portal del client d’ENISA. Un cop fet, ha de fer clic en “certificacions” i després, a “emplenar formulari”.

La Llei 28/2022 reconeix a ENISA, dependent de la Direcció General d’Indústria i PIME del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, com l’entitat encarregada d’atorgar la certificació d’empresa emergent a tota persona jurídica que compleixi, entre altres, els següents requisits descrits en la Llei:

 • Ser empresa de nova creació o d’un màxim de cinc anys des de la seva constitució i de set anys en el cas del sector de biotecnologia, energia, industrial, entre altres.
 • Tenir seu social o establiment permanent a Espanya.
 • Tenir un percentatge majoritari de la plantilla amb contracte a Espanya.
 • Desenvolupar un projecte d’emprenedoria innovadora i escalable.
 • No cotitzar en un mercat regulat ni haver distribuït dividends.
 • No arribar a un volum de negoci superior als deu milions d’euros.

La certificació és un procediment necessari per a poder acollir-se als beneficis fiscals i socials establerts en la Llei d’empreses emergents.

L’Ordre Ministerial recull els criteris d’avaluació del caràcter d’emprenedoria innovadora.

 1. Les despeses en R+D+I tecnològica representin, almenys, un 15% respecte de les despeses totals de l’empresa durant els 2 exercicis anteriors, o, en l’exercici anterior quan es tracti d’empreses de menys de dos anys.
 2. Que l’empresa sol·licitant hagi estat beneficiària d’inversió, finançament o ajut públics per al desenvolupament de projectes d’R+D+I o d’emprenedoria innovadora en els últims tres anys sense haver sofert revocació per incorrecta o insuficient execució de l’activitat finançada.
 3. Que l’empresa disposi d’un informe motivat emès pel Ministeri de Ciència i Innovació, respecte al seu alt grau d’innovació.
 4. Que l’empresa acrediti gaudir de bonificacions en la cotització a la Seguretat Social per tenir contractat personal investigador.
 5. Que l’empresa disposi d’un Segell Pime Innovadora concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació.
 6. Que l’empresa disposi de Certificació de Jove Empresa Innovadora emesa per AENOR (EA0043) o de Certificació de Petita o microempresa Innovadora emesa per AENOR (EA0047) o certificació conforme a la norma UNE 166.002-Sistemes de gestió de la R+D+I.

En cas de no complir cap dels criteris esmentats anteriorment, l’entitat certificadora avaluarà el caràcter d’emprenedoria innovadora tenint en compte si l’empresa sol·licitant compleix algun dels aspectes següents:

 1. La presència d’innovació tecnològica, sigui en desenvolupament o explotació, i que pugui estar protegida per drets de propietat industrial (queden exclosos marques i noms comercials) o altres drets com a programari o know-how protegits, tots ells relacionats amb el model de negoci de l’empresa sol·licitant. Es podrà sol·licitar l’emissió d’un informe potestatiu a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) per a l’avaluació d’aquest aspecte.
 2. La presència d’innovació en productes, processos, serveis o models de negoci.

Per a més informació:

https://www.enisa.es/es/certifica-tu-startup/info/proceso-de-certificacion