Nova obligació de registre diari de hores a jornada completa

La Instrucció 3/2016 de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social conté aquest pla d’actuació per a aquest any 2016 que posa el seu punt de mira en empreses del sector de la banca, el comerç, les activitats sanitàries i serveis socials, la indústria manufacturera i els serveis de reparació de vehicles de motor i motocicletes, per tractar-se de sectors que han registrat un major volum de temps de treball fora de la jornada ordinària dels empleats.

De la mateixa manera, les empreses de menys de 50 treballadors també estan sent objecte d’un examen exhaustiu per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, atès que ocupen el major percentatge del teixit productiu empresarial del nostre país.

En aquesta instrucció la Inspecció de Treball adverteix que s’ha de prestar especial atenció “a l’administració del registre de jornada i als drets d’informació dels representants dels treballadors”.

Aquesta directriu respon a la interpretació recent que ha realitzat l’Audiència Nacional de l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors (sentència del 4 de desembre de 2015). Aquest precepte estableix que, a efectes del còmput d’hores extraordinàries, la jornada de cada treballador s’ha de registrar dia a dia i s’ha de totalitzar en el període fixat per a l’abonament de les retribucions, lliurant còpia del resum al treballador en el rebut corresponent. La interpretació que fa l’Audiència Nacional d’aquest precepte és que el còmput d’hores s’ha de fer amb independència que a la companyia es realitzin, o no, hores extres, ja que el registre de la jornada (que no d’hores extraordinàries), és el requisit constitutiu per controlar els excessos de jornada.

Recordi que el Reial Decret Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors va modificar el règim legal del contracte a temps parcial, introduint l’obligatorietat de registre diari de la jornada de els treballadors a temps parcial per part de l’empresari, que ha de totalitzar mensualment i lliurar còpia al treballador del resum de totes les hores realitzades en cada mes, juntament amb el rebut de salaris, diferenciant les ordinàries de les complementàries.

Doncs bé, ara, arran d’aquesta interpretació realitzada per l’Audiència Nacional, també s’ha començat a exigir per la Inspecció de Treball el registre diari d’aquells que estan a jornada completa. Amb això, la Inspecció pretén evitar el frau en la realització d’hores extraordinàries i procurar la seva correcta vigilància, retribució i cotització.

És per això pel que cal dur a partir d’ara un control documentat en el qual consti el desglossament diari de les hores efectivament treballades per tots els empleats, tant realitzin jornada completa com parcial, i en el qual ha de constar el dia, el mes, nom del treballador i de l’empresa, hora d’entrada i de sortida, nombre d’hores ordinàries i, si escau, extraordinàries (en cas de compensació d’aquestes últimes també és aconsellable indicar-les), així com el còmput total per mes de hores ordinàries i extraordinàries. No existeix un model oficial pel que s’adjunta un model a aquest efecte, per a les empreses que no tinguin establert un mètode de marcatge de la jornada.

A més l’empresari ha de complir dues obligacions addicionals al registre diari de l’horari:

? Lliurament de còpia del resum al treballador al costat de la seva nòmina, pel que és aconsellable la signatura de la recepció. I lliurament als representants dels treballadors dels resums de jornada de tots els treballadors.

? Conservació dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys, període que pot exigir la Inspecció de Treball.

Destacar-també que la Inspecció de Treball i Seguretat Social prestarà especial atenció i sol·licitarà justificació del motiu del seu abonament, respecte d’aquells conceptes retributius NO previstos en conveni o contracte que puguin emmascarar la remuneració d’hores extraordinàries no computades ni declarades com a tals.

Basant-se tot el que s’ha exposat, passem a realitzar-li les següents RECOMANACIONS:

1.            Estableixi un registre diari de jornada, ja sigui manual o informatitzat.

2.            Controli els horaris d’entrada i sortida de tots els seus empleats, tant a jornada completa com parcial.

3.            Quan el registre de jornada sigui en paper, sol·liciti la signatura dels seus empleats.
4.            Es pot utilitzar la plantilla que li adjuntem.

5.            Es lliurarà còpia al treballador d’un resum mensual d’hores treballades (diferenciant les hores ordinàries, de les extraordinàries i complementàries).

6.            Conservi els resums mensuals dels registres de jornada durant un període mínim de 4 anys.

7.            Si els seus empleats fan hores extres, cotitzi com a tals, no utilitzi complements o plus,   ja que la Inspecció de Treball pot considerar que es tracta d’un “emmascarament” i que està inflant les bases de cotització perquè l’empleat obtingui millors prestacions. Recordi que com a màxim els treballadors amb jornada completa poden realitzar 80 hores extraordinàries durant l’any, tot i que no computen per aquest límit les hores extraordinàries compensades mitjançant descans dins dels 4 mesos següents a la seva realització.


En cas de necessitar més informació, estem a la seva disposició.


Barcelona, 22 setembre de 2016.