Novetats de la llei 26/2014 de l’IRPF

RESUM DE LES PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI 26/2014 DE L’IRPF PUBLICAT AL BOE EL DIA 28 DE NOVEMBRE

Fins a 12.000 € de rendiments del treball quedaran exempts.


L’import de la indemnització obligatòria per acomiadament exempta no podrà superar els 180.000 €. A més aquesta mesura per evitar l’efecte notícia tindrà vigència a partir de l’1 d’agost del 2014.

Hi ha un període de 6 mesos per regularitzar els deutes tributaris corresponents a pensions procedents de l’estranger amb condonació de sancions, recàrrecs i interessos, fins al 30 juny 2015.

En els rescats de plans de pensions en forma de capital només es pot reduir el 40% si el rescat es fa en l’any del fet causant o en els dos següents, normalment jubilació. Per als que ja estan jubilats a 01-01-2015 se’ls donen 8 anys des que es van jubilar per fer-ho, o el termini és el 31-12-2016 si aquest termini de 8 anys es compleix abans.


Es creen plans d’estalvi a 5 anys quedant exempts els rendiments. Aportació anual màxima de 5.000 €.


Desapareix l’exempció de 1.500 € en els dividends.


Desapareixen les minoracions per rendiments de lloguers del 100%.Només queda una única minoració del 60%.

La imputació de rendes immobiliàries serà del 2% excepte per als municipis revisats els últims 10 anys que continuarà sent del 1,1%.

Canvis significatius per a les activitats en mòduls per al 2016, deixen només les que estiguin destinades preferentment al consumidor final i redueixen l’import màxim d’operacions a 150.000 €. Desapareixen les de les divisions 3, 4 i 5 del IAE.

 
El percentatge de reducció dels rendiments irregulars passa del 40% al 30%, amb un límit màxim de la base de la reducció fixat en 300.000 €.

 
A partir del 31-12-2014 desapareix proporcionalment la reducció del guany patrimonial per la venda de les llicències de Taxi.

El guany patrimonial per subvencions i ajudes públiques es tributa en l’exercici que es cobri efectivament.

Es crea un impost de sortida. Si un contribuent se’n va a viure a l’estranger haurà de pagar per les plusvàlues latents encara que no s’hagin realitzat i si torna abans de 5 anys se li retornarà el pagat si no les ha realitzat encara.


Desapareix de nou la diferència en el període de generació dels guanys i pèrdues patrimonials. Per al 2013 i 2014 teníem a menys d’un any i a més d’un any. Per al 2015 tots junts com abans.Molt important, desapareix l’actualització de valor per a les transmissions d’immobles i els coeficients d’abatiment per transmissions patrimonials de tot tipus solament seran aplicables quan l’import acumulat de les transmissions no superi els 400.000 €.

 
Es crea un incentiu fiscal per poder declarar exempt qualsevol guany patrimonial per a majors de 65 anys si es constitueix amb l’import obtingut una renda vitalícia assegurada, amb un màxim de 240.000.

 
Podran compensar-se amb certs límits rendiments de capital mobiliari i guanys patrimonials, el límit és del 25%, però per al 2015 serà el 10%, en el 2016 el 15% i en el 2017 el 20%.


El màxim d’aportació anual a plans de pensions serà de 8.000 € i per al cònjuge  2.500 €.
La deducció per lloguer desapareix pels contractes efectuats a partir del 01-01-2015.

 
Varien totes les deduccions de treball, familiars, discapacitat, família nombrosa, etc…
Es crea una deducció de la quota diferencial que es pot cobrar anticipadament de 100 € al mes per famílies nombroses o amb fills o ascendents discapacitats. En el cas de famílies nombroses de categoria especial es pot cobrar anticipadament 200 € al mes.

 
Modificació dels tipus impositius de la base general, es redueixen els trams de set a cinc i el tipus mínim passa del 24,75 al  20% en el 2015 i al 19% en el 2016 i el tipus màxim del 52%  passa al 47% en el 2015 i al 45% en el 2016. Modificació del tipus de la base de l’estalvi, del 21% passa al 20% en el 2015 i al 19% en el 2016. Això fins a 6.000 €. L’excés de 6.000 € fins a 50.000 € serà el 22% en el 2015 i el 21%  en el 2016 i per l’excés de 50.000 € serà al 24% en el 2015 i al 23% en el 2016.

Per als treballadors estrangers desplaçats a territori espanyol es modifica el règim voluntari i passaran a tributar pel 24% els primers 600.000 € i al 47% en el 2015 i al 45% en el 2016.

Les societats civils amb activitat mercantil a partir del 2016 tributaran per Impost de Societats. Es crea un règim transitori per dissoldre sense cost fiscal fins el dia 30-06-2016.

 

Tributaran com a renda de l’estalvi les reduccions de capital amb devolució d’aportacions, sempre que els fons propis de les societats tinguin un valor superior al cost d’adquisició de les accions o participacions socials.

TIPUS RETENCIÓ – REFORMA FISCAL

 201420152016
    
Tipus general (lloguers)21%20%19%
Administradors42%37%35%
Administradors xifra vendes < 100,000€20%19%
Rendiments capital mobiliari21%20%19%
Activitats professionals21%19%18%
Professionals ingressos < 15,000€15%15%15%