Novetats de la llei 27/2014 de l’impost societats i de la llei 28/2014 de l’IVA

IMPOST SOBRE SOCIETATS – Exercici 2015

Tipus general de gravamen

–         Tipus general 25% (fins 2014 30%) .  El 28% per a l’exercici 2015.

–         15% per a entitats de nova creació en el primer i segon exercici en què tinguin bases imposables positives. (no aplicable a grups, societats patrimonials ni activitats econòmiques exercides amb anterioritat per algun soci majoritari).

Societats patrimonials

–         S’entendrà per entitat patrimonial aquella en la qual més de la meitat del seu  actiu estigui constituït per valors mobiliaris i immobiliaris i no estigui afecte a una activitat econòmica.

–         En el cas d’arrendament d’immobles, s’entendrà que existeix activitat econòmica, únicament quan per a la seva ordenació s’utilitzi, almenys, una persona amb contracte laboral i jornada completa. (Desapareix el requisit de local destinat a l’activitat)

Deterioraments d’elements patrimonials

–         No seran deduïbles els deterioraments de l’immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible.

–         Anteriorment, per a l’exercici 2013 ja fou eliminada la deduïbilitat als deterioraments de valors representatius de capital o fons propis d’entitats.

–         Per tant, a partir d’ 1 de gener de 2015, únicament seran deduïbles, en determinades circumstàncies els deterioraments d’existències i de crèdits i partides a cobrar.

Deduccions de la quota

–         S’eliminen les deduccions per inversió de beneficis, la de reinversió de beneficis extraordinaris i la d’inversions mediambientals.

Reserva de capitalització

–         Creació d’un nou incentiu denominat reserva de capitalització. Consisteix en la reducció en la base imposable en un 10% sobre l’increment dels fons propis entre inici i el final de l’exercici.

–         L’increment de fons propis ha de mantenir-se durant 5 anys, i haurà de dotar-se una reserva indisponible per l’import de la reducció.

Reserva d’anivellament de bases imposables

És un incentiu aplicable únicament a entitats de reduïda dimensió (xifra de negoci de l’exercici anterior inferior a 10 milions d’euros).

–         Podran minorar la seva base imposable en un 10% del seu import. (màxim 1 milió d’euros)

–         Les quantitats que s’hagin minorat en la base imposable per aquest concepte,  s’addicionaran a las bases imposables dels cinc exercicis posteriors si s’obté base imposable negativa, i fins l’import de la mateixa.

–         L’ import restant s’addicionarà a la base imposable a la finalització del cinquè any.

–         Haurà d’establir-se una reserva que estarà no disponible fins l’exercici en què es produeixi l’addició de les quantitats reduïdes en la base imposable.

Atencions a clients

–         Les despeses per atencions a clients o proveïdors seran deduïbles amb el límit de l’1 per cent de l’import net de la xifra de negocis del període impositiu.

Nova taula de coeficients d’amortització de l’ immobilitzat

–         S’aproven nous coeficients d’amortització de l’immobilitzat. Serà d’aplicació una taula simplificada.

Exempció de dividends rebuts i plusvàlues per transmissió de valors

Estaran exempts els dividends o participacions en beneficis d’entitats, quan es compleixin els següents requisits:

–         Que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l’entitat sigui, almenys, del 5 per cent o bé que el valor d’adquisició de la participació sigui superior a 20 milions d’euros.

–         En el cas de participacions en el capital o en els fons propis d’entitats no residents en territori espanyol, que l’entitat participada hagi estat subjecta i no exempta per un impost estranger de naturalesa idèntica o anàloga a aquest Impost a un tipus nominal de, almenys, el 10 por cent.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT – 2015Operacions immobiliàries – renúncia a l’exempció. S’elimina el requisit  que el comprador tingui dret a la deducció del 100% de las quotes suportades de IVA, en operacions immobiliàries en les que es pugui exercir la renúncia a l’exempció. Crèdits incobrables – modificació de la base imposable. Augmenta el termini de 1 mes a 3 mesos per a la modificació de bases imposables per concurs del deutor. En la resta de crèdits incobrables, les pymes podran optar per modificar la base imposable dins dels 6 mesos, com en l’actualitat, o als 12 mesos. Prorrata especial – Disminueix del 20% al 10% la diferència entre les quotes deduïbles per a l’aplicació de la prorrata general i l’especial. Nous supòsits d’inversió del subjecte passiu – Es crea un nou supòsit d’inversió del subjecte passiu a l’entrega a un empresari revenedor, de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals. (A partir de 10.000€ por entrega, exclòs IVA).