Novetats en la recuperació de l’IVA meritat per crèdits incobrables

La Llei 31/2022 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023, ha introduït importants millores en la recuperació de l’IVA impagat. Entre altres novetats, s’amplia de tres a sis mesos el termini que la seva empresa disposarà per a dur a terme els tràmits necessaris de recuperació de l’IVA.

L’informem que si la seva empresa té algun impagat, s’han introduït millores crucials per la Llei 31/2022 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023 (LPGE) a l’hora de recuperar l’IVA repercutit, amb l’ampliació dels terminis per a dur a terme els tràmits i flexibilitzant-se la manera de reclamar el pagament. 

Fins a 2022

Fins al 31 de desembre de 2022, si la seva empresa volia recuperar l’IVA dels impagats, Hisenda li exigia que complís, entre altres, els següents requisits:

  • Que haguessin transcorregut sis mesos o un any des de la data de la venda. Facturant més de 6.101.121,04 euros a l’any, el termini d’espera era d’un any.
  • Que hagués reclamat el deute per via judicial o per requeriment notarial.
  • I que la rectificació de les factures impagades i la resta de tràmits per recuperar l’IVA es realitzessin en els tres mesos següents al transcurs del termini de sis mesos o del termini de l’any, segons correspongués.

A més, en cas que el client morós no actués en la condició d’empresari o professional (és a dir, si era un particular o un ens públic), només era possible recuperar l’IVA de les factures de més de 300 euros (IVA exclòs). En cas de factures d’un import igual o inferior la seva empresa havia de donar l’IVA per perdut, per la qual cosa era millor cobrar al comptat i no ajornar el pagament.

Nova regulació per la LPGE a partir del 2023

Doncs bé, la Llei 31/2022 de pressupostos generals de l’Estat, ha modificat amb efectes des de l’1 de gener de 2023, el procediment de recuperació de l’IVA i de l’impost general indirecte canari (IGIC) reportat en casos d’impagament, de la següent forma:

  • Es permet la modificació de la base imposable en cas de crèdits incobrables a conseqüència d’un procés d’insolvència declarada per un òrgan jurisdiccional d’un altre estat membre.
  • Es rebaixa de 300 a 50 euros l’import mínim de la base imposable de l’operació quan el destinatari morós tingui la condició de consumidor final (quan el client no actua com a empresari o professional). Cal entendre que aquest canvi afecta no només a les operacions realitzades a partir de 2023 sinó també a les realitzades anteriorment i que encara estiguin en termini per a ser rectificades. Així, per exemple, si la seva empresa va prestar un servei a un particular el 16 de gener de 2022 per 250 euros més IVA que va resultar impagat, a partir del 16 de gener de 2023 disposarà de sis mesos per a rectificar la factura i fer la resta de tràmits.
  • S’estableix la possibilitat de substituir la reclamació (que és un dels requisits per a recuperar l’IVA), judicial o requeriment notarial previ al deutor per qualsevol altre mitjà que acrediti fefaentment la reclamació del cobrament al deutor (per exemple, mitjançant un burofax).
  • S’estén de 3 a 6 mesos el termini per a recuperar l’impost des que el crèdit és declarat incobrable. Aquesta última mesura s’acompanya d’un règim transitori perquè es puguin acollir al nou termini de sis mesos tots els subjectes passius de l’IVA el termini de modificació dels quals no hagués caducat a la data d’entrada en vigor de la Llei.

En concret, en cas d’impagament, quan a 1 de gener de 2023 l’empresa es trobi dins de l’antic termini de tres mesos des de la finalització del termini de sis mesos o un any per a rectificar (és a dir, quan en aquesta data una empresa estigui en termini de tràmits), aquest es considerarà ampliat fins als sis mesos.

Per exemple, si la seva empresa factura menys de 6.101.121,04 euros i el 2 de maig de 2022 va fer una venda que va resultar impagada, segons aquesta regla especial, malgrat que es tracti d’una operació feta en 2022, la seva empresa disposarà de sis mesos des del 2 de novembre de 2022 per a rectificar la factura i realitzar la resta de tràmits per a recuperar l’IVA.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,