Novetats en les baixes per a les dones treballadores

En els drets relatius a la salut menstrual de les dones, la Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer reconeix la possible situació d’incapacitat temporal derivada de menstruacions incapacitants, per interrupció de l’embaràs i des de la 39a setmana d’embaràs. Aquest aspecte de la norma entrarà en vigor el pròxim 1 de juny de 2023.

Al BOE del dia 1 de març, s’ha publicat la Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, que aborda noves mesures relacionades amb la salut durant la menstruació, d’entre les que cal destacar el reconeixement legal de la possible situació d’incapacitat temporal derivada de:

  • Menstruacions incapacitants secundàries o dismenorrea secundària associada a patologies com ara endometriosis, miomes, malaltia inflamatòria pelviana, adenomiosis, pòlips endometrials, ovaris poliquístics, o dificultat en la sortida de sang menstrual de qualsevol mena, podent implicar símptomes com disparèunia, disúria, infertilitat, o sagnats més abundants del normal, entre altres.
  • Interrupció de l’embaràs, voluntària o no, mentre rebi assistència sanitària pel Servei Públic de Salut i estigui impedida per al treball.
  • Des del primer dia de la trenta-novena setmana de gestació.

En concret, la nova Llei orgànica 1/2023 modifica la Llei General de la Seguretat Social per reconèixer com a situacions especials d’incapacitat temporal per contingències comunes aquelles baixes laborals en cas de menstruació incapacitant secundària, així com la situació posterior a la interrupció de l’embaràs, voluntària o no, i l’embaràs des del primer dia de la trenta-novena setmana.

D’entre els extrems de les noves baixes laborals destaquem:

Des de quan s’aplicaran?

La nova norma entrarà en vigor amb caràcter general l’endemà de la seva publicació al BOE. No obstant això, la regulació de les noves baixes entrarà en vigor tres mesos després de la seva publicació al BOE, és a dir l’1 de juny de 2023.

Tipus de contingència

Incapacitat temporal per contingències comunes.

Obligació de cotitzar durant la baixa

L’obligació de cotitzar continuarà durant les situacions especials d’incapacitat temporal per menstruació incapacitant secundària, interrupció de l’embaràs, sigui voluntària o no, i gestació des del dia primer de la setmana trentena novena.

No s’exigeix període de cotització amb anterioritat a la baixa per aquests motius, excepte per a la prestació per gestació

Com és sabut, en cas de malaltia comuna la normativa exigeix, amb caràcter general, cent vuitanta dies de cotització dins dels cinc anys immediatament anteriors al fet causant. En les noves situacions especials:

  • Menstruacions incapacitants i interrupció de l’embaràs, no s’exigiran períodes mínims de cotització.
  • Baixa des del primer dia de la trenta-novena setmana. S’exigirà que la interessada acrediti els períodes mínims de cotització assenyalats en l’art. 178.1 de la LGSS, segons l’edat que tingui complerta en el moment d’inici del descans.

Com se sol·liciten les noves baixes?

No s’estableixen requisits. Serà necessària la constatació de la situació pel metge de capçalera com en qualsevol malaltia comuna.

Qui paga la baixa?

  • Menstruacions incapacitants: el subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des del dia de la baixa en el treball.
  • Interrupció de l’embaràs: el subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des de l’endemà de la baixa en el treball, estant a càrrec de l’empresari el salari íntegre corresponent al dia de la baixa.
  • Baixa des del primer dia de la trenta-novena setmana: el subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des de l’endemà de la baixa en el treball, i el salari íntegre corresponent al dia de la baixa anirà a càrrec de l’empresari.

Quant cobra la treballadora?

La norma no especifica de manera concreta la quantia de prestació econòmica (encara està per definir). Actualment, les baixes per contingències comunes impliquen el 60% de la base reguladora des del quart dia al 20è (inclòs) i el 75% des del dia 21è en endavant.

Quant temps s’abonaran els subsidis?

  • Menstruacions incapacitants i interrupció de l’embaràs: el subsidi s’abonarà mentre el beneficiari es trobi en situació d’incapacitat temporal. La norma no estableix un nombre de dies concret.
  • Baixa des del primer dia de la trenta-novena setmana: el subsidi s’abonarà des que s’iniciï la baixa laboral fins a la data del part, tret que la treballadora hagués iniciat anteriorment una situació de risc durant l’embaràs, supòsit en el qual continuarà percebent la prestació corresponent a aquesta situació en tant que aquesta s’hagi de mantenir.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,