Novetats laborals per a l’any 2024

Al BOE del 28 de desembre de 2023, es publicà el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, que inclou una sèrie de novetats laborals, d’entre les quals destaquen, la revaloració de pensions, la pròrroga de l’SMI que es va establir en 2023, bases de cotització i MEI per a 2024, jubilació parcial en la indústria manufacturera, pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes o la prohibició d’acomiadar per increment de costos energètics o per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna, que s’estén fins al 30 de juny de 2024.

Al BOE del 28 de desembre de 2023, es publicà el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre (RDL 8/2023), pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i el Pròxim Orient, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, amb entrada en vigor, amb algunes excepcions, el 29 de desembre.

Entre altres mesures, el RDL 8/2023 incorpora ajustos en matèria de cotització a la Seguretat Social, així com un grup de mesures de caràcter conjuntural determinades per l’absència ara com ara d’acord amb els agents socials i de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2024 (LPGE 2024).

PRINCIPALS NOVETATS LABORALS

1. Revaloració de les pensions

Fins que s’aprovi la LPGE per a 2024, es regula de manera provisional la revaloració de les pensions:

 • La pujada serà del 3,8% amb caràcter general per a les pensions del sistema de Seguretat Social i de classes passives de l’Estat. Les pensions mínimes, no contributives i l’ingrés mínim vital pujaran un 6,9%, i les de viduïtat amb càrregues familiars un 14,1%.
 • Es fixa el límit màxim establert per a la percepció de les pensions públiques en 2024 en 3.175,04 euros mensuals o 44.450,56 euros anuals.
 • La quantia mínima de les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social s’incrementa en 2024 en el 3,8%, però també en funció del tipus de pensió en consideració al llindar de la pobresa.
 • Per a reduir la bretxa existent entre la quantia de les pensions mínimes del règim especial de classes passives de l’Estat i el llindar de la pobresa calculat per a una llar de dos adults, s’introdueix, una nova disposició addicional 21a en el text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, a fi d’estendre al règim especial de classes passives de l’Estat el que es disposa per a les pensions mínimes de la resta dels règims del sistema en la disposició addicional 53a LGSS, especificant-ne el seu import l’annex V del RDL 8/2023.
 • Es determina l’import per a 2024 del complement de pensions contributives i de les pensions del règim de classes passives de l’Estat per a la reducció de bretxa de gènere, que queda fixat per a 2024 en 33,20 euros, resultat de sumar al referit percentatge general de revaloració del 3,8% un percentatge addicional del 5%.
 • També s’estén un tractament similar a les pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) no concurrents amb altres pensions públiques, així com a les pensions del SOVI concurrents amb pensions de viduïtat d’algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, que per a 2024 tindran un import anual, respectivament, de 7.399,00 euros i 7.182,00 euros.
 • Les pensions no contributives del sistema de la Seguretat Social d’invalidesa i jubilació tindran un import anual de 7.250,60 euros.
 • Les prestacions d’orfandat causades per violència contra la dona s’incrementen conforme al que es preveu en el seu propi règim jurídic.
 • Les prestacions familiars no contributives, així com el subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de transport es revaloraran el 3,8%, igual que les prestacions econòmiques de gran invalidesa del règim especial de la Seguretat Social de les Forces Armades, les reconegudes a l’empara de la Llei 3/2005, per la qual es reconeix una prestació econòmica als ciutadans d’origen espanyol desplaçats a l’estranger, durant la seva minoria d’edat, a conseqüència de la Guerra Civil, i que van desenvolupar la major part de la seva vida fora del territori nacional, i els imports mensuals dels ajuts socials reconeguts en favor de les persones contaminades pel virus d’immunodeficiència humana (VIH). S’inclouen també les normes de revaloració de les diferents pensions causades amb motiu de la guerra civil, les quanties de la qual no podran ser inferiors al que determini la seva pròpia legislació, i una relació de les pensions públiques que no són revalorables.
 • S’estén a la revaloració de les pensions de l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa el que es preveu en la disposició addicional 53a LGSS per a determinar les quanties de les pensions mínimes del sistema de la Seguretat Social.

ANNEX IV (RDL 8/2023)

Sistema de la Seguretat Social

Quadre de quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva per a l’any 2024

Classe de pensióTitulars
Amb cònjuge a càrrecEuros/anySense cònjuge: unitat econòmica unipersonalEuros/anyAmb cònjuge no a càrrecEuros/any
Jubilació   
Titular amb seixanta-cinc anys.14.466,2011.552,8010.966,20
Titular menor de seixanta-cinc anys.14.466,2010.808,0010.215,80
Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa.21.698,6017.329,2016.448,60
Incapacitat permanent   
Gran invalidesa.21.698,6017.329,2016.448,60
Absoluta.14.466,2011.552,8010.966,20
Total: Titular amb seixanta-cinc anys.14.466,2011.552,8010.966,20
Total: Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys.14.466,2010.808,0010.215,80
Total: Derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys.8.516,208.516,208.443,40
Parcial del règim d’accidents de treball: Titular amb seixanta-cinc anys.14.466,2011.552,8010.966,20
Viduïtat   
Titular amb càrregues familiars. 14.466,20 
Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65%. 11.552,80 
Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys. 10.808,00 
Titular amb menys de seixanta anys. 8.752,80 
Classe de pensióEuros/any
Orfandat 
Per beneficiari.3.533,60
Per beneficiari menor de divuit anys amb discapacitat en grau igual o superior al 65%.6.946,80
En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementarà en 8.752,8 euros/any distribuïts, si és el cas, entre els beneficiaris. 
Prestació d’orfandat 
Un beneficiari.10.584,00
Diversos beneficiaris: a repartir entre nombre de beneficiaris.17.841,60
En favor de familiars 
Per beneficiari.3.533,60
Si no existeix vidu ni orfe pensionistes 
Un únic beneficiari amb seixanta-cinc anys.8.534,40
Un únic beneficiari menor de seixanta-cinc anys.8.043,00
Diversos beneficiaris: El mínim assignat a cadascun d’ells s’incrementarà en l’import que resulti de prorratejar 5.219,20 euros/any entre el nombre de beneficiaris. 

Altres quanties any 2024

Límit d’ingressos per al reconeixement de quanties mínimes de pensió:

 • Sense cònjuge a càrrec 8.942,00 euros/any.
 • Amb cònjuge a càrrec 10.430,00 euros/any.

ANNEX V

Durant 2024 les quanties mínimes de les pensions de classes passives queden fixades, en còmput anual, en els imports següents:

Classe de pensióImport
Amb cònjuge a càrrecEuros/anySense cònjuge: unitat econòmica unipersonalEuros/anyAmb cònjuge no a càrrecEuros/any
Pensió de jubilació o retir.14.466,2011.552,8010.966,20
Pensió de viduïtat.11.552,80
Pensió familiar diferent de la de viduïtat, en què N és el nombre de beneficiaris de la pensió o pensions.11.261,60/n

2. Jubilació parcial en la indústria manufacturera

Es prorroguen fins al 30 de juny de 2024 les condicions especials per a la jubilació parcial amb contracte de relleu en el sector de la indústria manufacturera. Aquest règim especial permet l’accés a part de la pensió a seixanta-un anys (enfront dels 63 o 65 anys que imposa progressivament el règim actual), amb una reducció de la jornada que pot arribar al 80%, si el rellevista subscriu un contracte per temps indefinit (enfront del 75% que com a màxim permet la regulació actual).

3. INGRÉS MÍNIM VITAL

 • S’incrementa la seva quantia en un 6,9%.
 • S’habilita la possibilitat que les comunitats autònomes de règim comú, que així ho desitgin, puguin assumir la gestió de la prestació no contributiva de l’ingrés mínim vital, de manera que s’equipararan a les comunitats autònomes de règim foral que ja el tenien cedit.

4. COTITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES FORMATIVES O PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

S’estableix com a novetat que no s’haurà de tramitar l’alta en Seguretat Social ni cotitzar en el cas de les pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes de persones que ja estiguin en situació d’alta o assimilada a l’alta per una altra activitat, o siguin pensionistes de jubilació o incapacitat permanent.

Es regula la cotització per a les pràctiques formatives o acadèmiques externes en 2024. En pràctiques remunerades, s’aplicaran les quotes mensuals per contingències comunes i professionals de contractes de formació en alternança. En pràctiques no remunerades, la cotització serà una quota empresarial diària de 2,54 € per contingències comunes i 0,31 € per contingències professionals, amb límits mensuals de 57,87 € i 7,03 € respectivament. Tots dos casos tenen una reducció del 95% en les quotes per contingències comunes.

Aquestes regles només seran aplicables des de l’1 de gener de 2024 a les pràctiques iniciades i no concloses abans d’aquesta data. Així mateix, les entitats responsables de comunicar les altes i baixes en el cas de pràctiques formatives no remunerades disposaran d’un termini ampliat per a fer-ho fins al 31 de març de 2024 respecte de les pràctiques que es facin entre l’1 de gener i el 20 de març de 2024.

5. BONIFICACIÓ DELS CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA SUBSCRITS PER A LA SUBSTITUCIÓ DE TREBALLADORS

S’estableix que els incentius s’aplicaran encara que finalitzi un contracte temporal de substitució de treballadora en situació d’IT per risc durant l’embaràs i se subscrigui un altre contracte quan el substitut i la substituïda coincideixin amb les del primer o anterior contracte de substitució.

6. SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI)

Fins que s’aprovi el reial decret pel qual es fixa l’SMI per a l’any 2024 en el marc del diàleg social, es prorroga la vigència del Reial decret 99/2023, que va establir l’SMI per a 2023 en 1.080 euros al mes i 36 euros al dia, en 14 pagues a l’any (15.120 euros anuals).

7. MECANISME D’EQUITAT INTERGENERACIONAL (MEI)

Es determina la cotització corresponent al MEI, conforme a l’article 122.14 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, que queda en 0,70% (el 0,58% a càrrec de l’empresa i el 0,12% a càrrec del treballador).

8. COTITZACIÓ I ACCIÓ PROTECTORA EN EL SISTEMA ESPECIAL PER A EMPLEATS DE LLAR

Se suspèn l’aplicació de la norma que preveia que, a partir de 2024, les bases de cotització dels empleats de llar es determinarien conforme al que s’estableix per al règim general de la Seguretat Social, fet que sopsaria un augment de les cotitzacions tant per als ocupadors com per als treballadors. D’aquesta manera, es manté el sistema actual de cotització per trams, que s’incrementarà en el mateix percentatge que l’SMI.

9. INCREMENT AUTOMÀTIC DE LES BASES MÍNIMES DE COTITZACIÓ

De manera transitòria, fins que s’aprovi la LPGE per a 2024, la disposició transitòria 9a.Un RDL 8/2023 estableix un increment automàtic de les bases mínimes de cotització dels grups de cotització dels règims que els tinguin establerts, en el mateix percentatge que ho faci l’SMI incrementat en un sisè. Les bases màximes de cada categoria professional i el topall màxim de les bases de cotització es fixaran aplicant el percentatge previst per a la revaloració de pensions al qual se sumarà l’establert en la disposició transitòria 38a LGSS

10. PROHIBICIÓ D’ACOMIADAMENT I NOU PERÍODE DE PRÒRROGA DE MESURES LABORALS VINCULADES AMB EL GAUDI D’AJUTS PÚBLICS

S’estén fins al 30 de juny de 2024 la prohibició d’acomiadar per increment de costos energètics o per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna.

11. INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL

Deixa d’estar exclosa dels incentius la contractació laboral de treballadors que, fins i tot havent estat contractats per la mateixa empresa en els dotze mesos anteriors, siguin contractats -estant aturats- per substitució, en determinats casos.