Obligacions fiscals juliol – agost 2022

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol i agost. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

JULIOL

Fins al 20 de juliol

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2022: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2022:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2022. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2022. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Juny 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Abril 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2022: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2022: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2022 Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Segon trimestre 2022. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Juny 2022. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2022. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Segon trimestre 2022. Pagament fraccionat: 585

IMPOSTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

Segon trimestre 2022: 595

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Juny 2022: 604

Fins al 25 de juliol

IMPOST DE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Declaració anual 2021. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 200, 206, 220.

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

DECLARACIÓ DE PRESTACIÓ PATRIMONIAL PER CONVERSIÓ D’ACTIUS PER IMPOST DIFERIT EN CRÈDIT EXIGIBLE ENFRONT DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

Any 2021. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 221

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES I ALTRES AJUTS D’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Any 2021. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 282

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

AGOST

Fins a l’1 d’agost

IVA

 • Juny 2022. Autoliquidació: 303
 • Juny 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juny 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Juny 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Segon trimestre 2022. Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Número d’identificació fiscal

 • Segon trimestre 2022. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Impost sobre dipòsits en les entitats de crèdit

 • Autoliquidació 2021: 411
 • Pagament a compte. Autoliquidació 2022: 410

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Segon trimestre 2022: 179

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Segon trimestre 2022: 235

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Segon trimestre 2022: 490

Fins al 22 d’agost

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juliol 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Juliol 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impostos especials de fabricació

 • Maig 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juliol 2022: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2022. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Juliol 2022. Grans empreses: 560

Impost sobre les transaccions financeres

 • Juliol 2022: 604

Fins al 30 d’agost

IVA

 • Juliol 2022. Autoliquidació: 303
 • Juliol 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juliol 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353

Fins al 31 d’agost

IVA

 • Juliol 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369