Obligacions fiscals abril – maig 2023

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’abril i maig. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

ABRIL

Des de l’11 d’abril fins al 30 de juny

Renda i patrimoni

 • Presentació per Internet de les declaracions de renda 2022 i patrimoni 2022

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny

Fins al 12 d’abril

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Març 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 d’abril

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Primer trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Primer trimestre 2023:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Març 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2023. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Març 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Gener 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2023: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2023: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2023 Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Primer trimestre 2023. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Març 2023. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2023. Excepte grans empreses: 560
 • Any 2022. Autoliquidació anual: 560

Impostos mediambientals

 • Març 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Primer trimestre 2023. Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Pagament fraccionat: 585
 • Primer trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació: 587
 • Primer trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Primer trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Sol·licitud de devolució: A22
 • Primer trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Sol·licitud de devolució: A23
 • Any 2022. Impost sobre el valor de l’extracció de gas, petroli i condensats. Autoliquidació anual i pagament fraccionat: 589

Impost especial sobre el carbó

 • Primer trimestre 2023: 595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Març 2023: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma

 • Pagament a compte 1P 2023: 793

Fins al 30 d’abril

IVA

 • Març 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Primer trimestre 2023: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

MAIG

Fins al 2 de maig

IVA

 • Març 2023. Autoliquidació: 303
 • Març 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Març 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Març 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Número d’identificació fiscal

 • Primer trimestre 2023. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Primer trimestre 2023: 235

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Primer trimestre 2023: 490

Impostos mediambientals

 • Primer trimestre 2023. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Des del 5 de maig al 30 de juny

Presentació per telèfon de la declaració de renda 2022

Fins al 12 de maig

INTRASTAT – Estadística comerç intracomunitari

 • Abril 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 22 de maig

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

 • Abril 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Abril 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Febrer 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2023: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2023. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Abril 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Abril 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Primer trimestre 2023. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació i pagament fraccionat: 583

Impostos sobre les transaccions financeres

 • Abril 2023: 604

Fins al 30 de maig

IVA

 • Abril 2023. Autoliquidació: 303
 • Abril 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Abril 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Abril 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Fins al 31 de maig

IVA

 • Abril 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369

Declaració anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua

 • Any 2022: 289

Declaració anual de comptes financers de determinades persones estatunidenques

 • Any 2022: 290