Obligacions fiscals de les empreses i autònoms en els primers mesos de 2022

OBLIGACIONS DE FINAL D’ANY

En el mes de desembre de 2021, s’han de complir, entre altres, les següents obligacions:

1. Impost sobre societats

a. Preus de transferència

Abans del tancament de 2021, i per a les entitats l’exercici de les quals sigui l’any natural, s’haurà de presentar el model 231 (declaració d’informació país per país) o una comunicació específica, segons el cas. En concret:

 1. L’obligació de presentar el model 231 afecta les empreses que pertanyin a un grup amb més de 750 milions d’euros de volum de negocis a escala mundial en el període impositiu anterior a aquell respecte del qual s’informa. La presentació d’aquest model s’haurà de fer per via telemàtica.
 2. Les entitats del grup que no estiguin obligades a presentar l’informe país per país a Espanya, hauran de comunicar a l’administració quina serà la societat d’aquest grup no resident a Espanya que, en 2021, haurà de presentar-lo i en quin país ho farà.

Si existeixen diverses entitats dependents residents en territori espanyol, es pot designar pel grup multinacional una d’elles per presentar la comunicació, i en aquest cas serà l’única obligada a aquesta presentació.

b. Grups fiscals

Les societats dominants de nous grups (l’exercici dels quals sigui l’any natural) que desitgin consolidar des de 2022, hauran de comunicar la seva opció durant el mes de desembre de 2021. En els grups en els quals l’entitat dominant sigui no resident, l’obligació correspondrà a l’entitat representant a Espanya.

Per a això, s’han d’adoptar els acords pertinents pels respectius òrgans d’administració de les entitats que hagin de consolidar, també abans que finalitzi l’any.

c. Deducció per als finançadors de produccions audiovisuals espanyoles o d’espectacles en viu

Els contribuents que durant l’exercici 2021 hagin participat en el finançament de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d’espectacles en viu d’arts escèniques i musicals realitzades per un altre contribuent, hauran de presentar (abans que finalitzi 2021) una comunicació a l’Administració Tributària subscrita tant pel productor com pel contribuent que participa en el finançament de la producció, adjuntant la següent documentació:

 • Contracte de finançament.
 • Certificació del compliment dels requisits d’obtenció de certificats i lliurament de còpia nova en les produccions audiovisuals espanyoles (requisits [a’] i [b’] de l’apartat 1 de l’article 36 de la LIS) i;
 • Certificat relacionat amb els espectacles en viu (requisit [a] de l’apartat 3 de l’article 36 de la LIS).

d. Altres règims especials

 • Règim especial d’arrendament financer

A l’efecte de l’amortització de les quotes corresponents a la recuperació del cost dels béns arrendats, l’opció per l’establiment del moment temporal en què s’entendrà que els actius es posen en condicions de funcionament en el moment de l’inici efectiu de la seva construcció, s’haurà de comunicar abans del tancament de 2021 (per a les entitats l’exercici de les quals sigui l’any natural).

 • Entitats de tinença de valors estrangers (ETVE)

L’opció per l’aplicació del règim especial d’ETVE s’ha de comunicar abans que finalitzi 2021 (per a les entitats l’exercici de les quals sigui l’any natural) si es desitja la seva aplicació ja des del mateix 2021.

 • Entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges (EDAV)

D’igual forma, l’opció pel règim especial de les EDAV s’ha de comunicar abans que finalitzi 2021 (per a les entitats l’exercici de les quals sigui l’any natural) si es desitja la seva aplicació ja des del mateix 2021.

 • Plans especials d’amortització

Els plans d’amortització aprovats per l’administració es poden aplicar als elements patrimonials d’idèntiques característiques als quals es refereixin aquests plans, quan la seva amortització comenci abans del transcurs de tres anys comptats des de la data de notificació de l’acord d’aprovació del pla (sempre que es mantinguin substancialment les circumstàncies de caràcter físic, tecnològic, jurídic i econòmic determinants del mètode d’amortització aprovat).

Aquesta aplicació ha de ser objecte de comunicació a l’AEAT abans que finalitzi l’any 2021 (per a les entitats l’exercici de les quals sigui l’any natural) si es desitja la seva aplicació ja en 2022.

2. IVA

a. Grups d’IVA

 • Les entitats que desitgin optar per l’aplicació del règim de grup d’entitats en l’IVA per a l’exercici 2022, hauran d’adoptar els acords per a l’aplicació del règim i realitzar la comunicació pertinent mitjançant el model 039, abans del 31 de desembre de 2021.
 • També s’haurà de comunicar, abans d’aquesta data, mitjançant el model 039, qualsevol alteració en la composició dels grups ja existents o, en cas que no s’hagin produït variacions, la comunicació anual, així com l’opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial de grups d’entitats.
 • Abans d’aquesta data s’haurà de comunicar, si escau, també mitjançant el model 039, la renúncia al règim especial de grup d’entitats (tant la renúncia total d’entitats que apliquin el règim especial, com les renúncies individuals).

b. Altres règims especials

 • Les opcions i renúncies al règim simplificat, al règim d’agricultura, ramaderia i pesca i al règim del criteri de caixa s’han de comunicar a través d’una declaració censal (model 036) fins al 31 de desembre de 2021, si es vol que facin efecte per a l’any 2022.
 • En el règim especial de béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, l’opció per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global s’haurà de comunicar durant el mes de desembre de 2021 a través d’una declaració censal (model 036).

c. Sectors diferenciats

El termini per a la renúncia al règim de deducció comuna per a sectors diferenciats finalitza el 31 de desembre de 2021, si es desitja que faci efecte l’any 2022.

d. Subministrament immediat d’informació (SII)

 • Els subjectes que hagin començat a portar els seus llibres registre a través de la seu electrònica de l’AEAT en 2021, però des d’una data diferent de l’1 de gener de 2021, hauran de remetre els registres de facturació del període anterior a aquesta data (corresponents al mateix 2021) abans del 31 de desembre de 2021.
 • Els contribuents que decideixin voluntàriament portar els seus llibres registre a través de la seu electrònica de l’AEAT amb efectes des de l’1 de gener de 2022, podran optar a través de la presentació d’una declaració censal (model 036) a desembre de 2021.

e. Vendes a distància

L’opció per la tributació en destí per les operacions de vendes a distància a altres Estats membres de la Unió Europea (article 68 de la Llei d’IVA) per a l’any 2022, així com la seva revocació, s’hauran de realitzar a través de la presentació d’una declaració censal (model 036) durant el mes de desembre de 2021.

3. IRPF – activitats econòmiques

Els empresaris i professionals podran presentar fins al 31 de desembre la seva renúncia al règim d’estimació directa simplificada i d’estimació objectiva per a 2022 i els anys successius.

4. Impostos locals

En general, tant per als últims dies de l’any com per a principis de 2022, caldrà estar pendent de les ordenances fiscals dels diferents ajuntaments, que poguessin contemplar determinades exempcions pregades en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), en l’impost sobre béns immobles o en altres tributs.

OBLIGACIONS EN ELS PRIMERS MESOS DE 2022

D’altra banda, en els primers mesos de 2022, també s’han de complir unes certes obligacions. Entre altres, les següents:

1. Obligacions censals

Durant el mes de gener de 2022, les societats amb un volum d’operacions en 2021 superior a 6 milions d’euros hauran de comunicar a l’Administració Tributària la seva consideració com a “gran empresa” a efectes tributaris, amb la finalitat de presentar mensualment les seves declaracions periòdiques, sempre que, amb caràcter previ, no tinguessin ja aquesta consideració.

De manera anàloga, les grans empreses que hagin vist reduït el seu volum d’operacions en 2021 per sota d’aquesta quantitat, hauran de comunicar que han deixat de tenir aquesta consideració, tornant a presentar les seves declaracions amb una periodicitat trimestral.

2. Impost sobre societats

Pagaments fraccionats: les entitats amb un import net del volum de negocis inferior a 6 milions d’euros que vulguin optar per calcular els seus pagaments a compte pel “mètode de la base”, podran fer-ho fins a la finalització del mes de febrer de 2022.

3. IVA

 • Els contribuents que desitgin aplicar la regla de prorrata especial en 2021, hauran d’exercitar la seva opció en l’última declaració-liquidació de 2021, que es presentarà a gener de 2022.
 • En aquesta última declaració-liquidació de 2021 també es podrà sol·licitar, si escau, la devolució del saldo que els contribuents tinguin a favor seu a 31 de desembre de 2021.
 • L’aplicació d’un percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu per a l’any 2021, s’haurà de sol·licitar, amb caràcter general, durant el mes de gener de 2022, perquè faci efecte en aquest any.
 • Els contribuents que apliquin el règim especial de grup d’entitats hauran de comunicar, si escau, les modificacions que s’hagin produït el mes de desembre de 2021 durant el termini de presentació de l’última declaració-liquidació de 2021 (gener de 2022). En cas d’incorporació el mes de desembre de 2021 d’una nova entitat al grup, la comunicació es podrà presentar fins al 20 de gener de 2022.
 • Els contribuents que portin els seus llibres registre a través del SII, hauran de comunicar determinada informació amb transcendència tributària (factures d’agències de viatges expedides conforme a la disposició addicional quarta del Reglament de facturació, imports en metàl·lic superiors a 6.000 euros i operacions d’assegurança per entitats asseguradores) relativa a l’any 2021 dins del termini de presentació de la declaració-liquidació de l’últim període de 2021 (fins al 30 de gener de 2022). També hauran de remetre en el mateix període la informació del llibre registre de béns d’inversió de l’any 2021.
 • La liquidació de les operacions assimilades a les importacions realitzades l’any 2021 que consisteixin en l’incompliment dels requisits determinants de la navegació marítima i aèria internacional i en la no afectació exclusiva al salvament, assistència marítima o pesca costanera dels vaixells el lliurament, adquisició intracomunitària o importació dels quals hagués estat exempta (article 19 paràgrafs 1r, 2n i 3r de la Llei d’IVA) es podrà realitzar fins al 30 de gener de 2022.

4. Impost sobre l’electricitat

Durant els primers dos mesos de cada any, els beneficiaris de la reducció del 85 % de l’impost sobre l’electricitat hauran de comunicar la quantitat d’energia efectivament consumida o, si escau, el percentatge definitiu de l’electricitat consumida amb dret a la reducció durant l’any natural anterior. Aquest percentatge definitiu és el que serà tingut en compte per als nous subministraments. Si en el termini dels dos primers mesos de cada any natural no es produeix la comunicació, es considerarà que no s’ha produït variació respecte de les dades comunicades al principi.

5. Impostos locals: IAE

El model 848 de comunicació de l’import net del volum de negocis a l’efecte de l’IAE s’ha de presentar entre l’1 de gener i el 14 de febrer de 2022. Recordem que aquesta comunicació s’ha de realitzar per aquelles entitats en les quals es donin les següents circumstàncies:

 • Que estiguin obligades al pagament de l’IAE per no resultar d’aplicació l’exempció prevista en l’article 82.1 c) del text refós de la Llei d’Hisendes Locals (import net del volum de negocis inferior a un milió d’euros).
 • Que en l’última declaració de l’impost sobre societats presentada abans de l’1 de gener de l’any en què aquest volum (d’un milió d’euros) hagi de fer efecte en l’IAE, no hagin fet constar l’import net de volum de negocis (és a dir, en la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2020 presentada a juliol de 2021).

En cas d’entitats que formin part d’un grup en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, s’haurà de presentar el model 848 en aquells casos en els quals l’entitat dominant del grup no hagi fet constar l’import net del volum de negocis de les entitats pertanyents al grup en la citada declaració de l’impost sobre societats.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Sense res més a afegir, rebi una salutació cordial.