Obligacions fiscals febrer – març 2024

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de febrer – març 2024. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Febrer

Fins al 12 de febrer

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Gener 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de febrer

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Gener 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Número d’identificació fiscal

 • Quart trimestre 2023. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
 • Declaració anual 2023. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

IVA

 • Gener 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Subvencions, indemnitzacions o ajuts d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals

 • Declaració anual 2023: 346

Impost sobre les primes d’assegurança

 • Gener 2024: 430

Impostos especials de fabricació

 • Novembre 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Gener 2024: 548, 566, 581
 • Quart trimestre 2023. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Gener 2024. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Gener 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Any 2023. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Quart pagament fraccionat: 583

Impost sobre les transaccions financeres

 • Gener 2024: 604

Gravamen temporal energètic

 • Pagament anticipat 2024: 796

Gravamen temporal d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit

 • Pagament anticipat 2024: 798

Fins al 29 de febrer

IVA

 • Gener 2024. Autoliquidació: 303
 • Gener 2024. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Gener 2024. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Gener 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Gener 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impost sobre societats

 • Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036
 • Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia per aquesta modalitat de pagaments fraccionats s’exercirà, en els primers dos mesos de cada període impositiu o entre l’inici d’aquest període impositiu i la fi del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos: 036

Impostos mediambientals

 • Gener 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències

Declaració anual de consum d’energia elèctrica

 • Any 2023: 159

Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit

 • Any 2023: 170

Declaració informativa anual de plans d’estalvi a llarg termini

 • Any 2023: 280

Declaració anual d’operacions amb terceres persones

 • Any 2023: 347

Autoliquidació de l’aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma

 • Any 2023: 792

Març

Fins al 12 de març

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Febrer 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de març

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Febrer 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Febrer 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Febrer 2024: 430

Impostos especials de fabricació

 • Desembre 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Febrer 2024: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Febrer 2024. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Febrer 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

Impost especial sobre les transaccions financeres

 • Febrer 2024: 604

Fins al 31 de març

IVA

 • Febrer 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369