Obligacions fiscals juliol – agost 2023

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol – agost. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

JULIOL

Fins al 12 de juliol

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Juny 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de juliol

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2023:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2023. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Juny 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Abril 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2023: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2023: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2023 Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Segon trimestre 2023. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Juny 2023. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2023. Excepte grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Juny 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Segon trimestre 2023. Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Pagament fraccionat: 585
 • Segon trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació 587
 • Segon trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Segon trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Sol·licitud de devolució: A22
 • Segon trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Sol·licitud de devolució: A23

Impost especial sobre el carbó

 • Segon trimestre 2023: 595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Juny 2023: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma

 • Pagament a compte 2P 2023: 793

Fins al 25 de juliol

Impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Declaració anual 2022. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 200, 206, 220.

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració de prestació patrimonial per conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l’Administració Tributària

 • Any 2022. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 221

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del règim econòmic i fiscal de Canàries i altres ajuts d’Estat per contribuents de l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Any 2022. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 282

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Fins al 31 de juliol

IVA

 • Juny 2023. Autoliquidació: 303
 • Juny 2023. Grup d’entitats. Model individual: 322
 • Juny 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Juny 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Juny 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Segon trimestre 2023: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Número d’identificació fiscal

 • Segon trimestre 2023. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Impost sobre dipòsits en les entitats de crèdit

 • Autoliquidació 2022: 411
 • Pagament a compte. Autoliquidació 2023: 410

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Segon trimestre 2023: 235

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Segon trimestre 2023: 490

Impostos mediambientals

 • Segon trimestre 2023. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes

 • Any 2022: 718

AGOST

Fins al 14 d’agost

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Juliol 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 21 d’agost

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juliol 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Impostos especials de fabricació

 • Maig 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juliol 2023: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2023. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Juliol 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Juliol 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

Impost sobre les transaccions financeres

 • Juliol 2023: 604

Fins al 30 d’agost

IVA

 • Juliol 2023. Autoliquidació: 303
 • Juliol 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juliol 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Juliol 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Fins al 31 d’agost

IVA

 • Juliol 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369