Obligacions i drets laborals en la Llei de garantia integral de la llibertat sexual

Les empreses han de promoure condicions de treball que evitin la comissió de delictes i altres conductes contra la llibertat sexual.

El passat 7 d’octubre va entrar en vigor la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, la famosa “Llei del sí és sí” que, independentment de les novetats que incorpora en matèria penal, inclou importants obligacions per a les empreses i empresaris que és important conèixer.

Drets i obligacions en matèria laboral

Respecte al seu impacte en l’àmbit laboral, s’introdueixen importants obligacions per a les empreses així com l’oportunitat de revisar i actualitzar altres mesures ja existents.

Quant als deures de prevenció i sensibilització en l’àmbit laboral, s’imposa a les empreses:

 • Promoure condicions de treball que evitin la comissió de delictes i altres conductes contra la llibertat sexual i la integritat moral en el treball, incidint especialment en l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
 • Arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per a donar via a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat víctimes d’aquestes conductes, incloent-hi específicament les sofertes en l’àmbit digital.
 • Promoure la sensibilització i oferir formació per a la protecció integral contra les violències sexuals a tot el personal al seu servei.
 • Incloure en la valoració de riscos dels diferents llocs de treball ocupats per treballadores la violència sexual entre els riscos laborals concurrents, havent de formar i informar d’això.
 • Integrar la perspectiva de gènere en els espais de l’empresa perquè siguin segurs i accessibles per a totes les treballadores.
 • Negociar amb els representants dels treballadors l’elaboració i difusió de codis de bones pràctiques, la realització de campanyes informatives, protocols d’actuació o accions de formació, així com les feines de conscienciació.

També, es regula una bonificació del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes per a les empreses que subscriguin contractes d’interinitat amb desocupats per substituir treballadores víctimes de violència sexual.

Revisar els protocols d’assetjament sexual. La Llei orgànica 10/2022 reforça la importància de revisar els protocols d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe de les empreses. Entre altres, com a mesura de prevenció enfront de la possibilitat de les empreses d’incórrer en responsabilitat penal per la comissió del delicte d’assetjament sexual o de delictes contra la integritat moral en el treball comesos en el si de l’empresa (fins i tot per falta de supervisió, en virtut de l’article 31 bis 1 b) del codi penal).

Drets laborals i de la Seguretat Social de les víctimes de violències sexuals

La norma també incorpora una sèrie de drets laborals i de la Seguretat Social de les víctimes de violències sexuals, equiparant-les a les víctimes de violència de gènere o de terrorisme. A aquest efecte, s’estableixen una sèrie de modificacions en l’Estatut dels Treballadors (per exemple, a l’efecte de mobilitat geogràfica, suspensió de contractes, causa d’extinció o causes de nul·litat dels acomiadaments) i en la Llei General de la Seguretat Social.

En concret la norma, amplia els drets dels treballadors considerats víctimes de violència sexual, entre altres, en matèria de dret a la reducció de jornada, adaptació de jornada i mobilitat geogràfica i en la interpretació de les absències o faltes de puntualitat a la feina -equiparant-los als drets de les víctimes de violència de gènere-.

 • Es podran acollir a un programa específic d’ocupació per a víctimes de violències sexuals inscrites com a demandants d’ocupació, inclòs en el marc dels plans anuals d’ocupació.
 • Tindran dret a la suspensió de la relació laboral amb reserva de lloc de treball. Aquesta suspensió no podrà excedir dels sis mesos de durada i es podrà estendre fins als divuit mesos en determinats supòsits. En aquest cas, l’empresa gaudirà de bonificacions en Seguretat Social per als contractes d’interinitat amb desocupats que substitueixin a víctimes de violència sexual. Igualment podran sol·licitar l’extinció del contracte de treball amb dret a la prestació per desocupació.
 • Tindran dret a optar a la mobilitat geogràfica amb recol·locació en un altre centre de treball.
 • Les faltes de puntualitat a la feina o absències motivades per la situació física o psicològica derivada d’una violència sexual es consideraran justificades.
 • L’acomiadament de la treballadora víctima de violència de gènere o sexual amb motiu d’exercir els seus drets és nul.
 • Tindran dret a la reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari o a la reordenació del temps de treball, a través de l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o d’altres formes d’ordenació del temps de treball que s’utilitzin en l’empresa.
 • Podran fer la seva feina totalment o parcial a distància o a deixar de fer-ho si aquest fos el sistema establert, sempre en tots dos casos que aquesta modalitat de prestació de serveis sigui compatible amb el lloc i funcions desenvolupades per la persona.
 • Optaran als ajuts econòmics a les víctimes de violències sexuals i a la Renda Activa d’Inserció.
 • Les treballadores autònomes podran cessar la seva activitat amb dret a la prestació per cessament d’activitat.

Es poden posar en contacte amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,