Publicada l’Ordre de cotització a la Seguretat Social per a l’exercici 2024

Al BOE del 30 de gener i amb efectes des del dia 1 de gener de 2024, s’ha publicat l’Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2024. Fins que no es publiqui al BOE el salari mínim interprofessional (SMI) per a l’any 2024, les bases de cotització tindran caràcter provisional fins que, mitjançant una nova ordre ministerial, s’aprovin de manera definitiva.

L’informem que al BOE del 30 de gener i amb efectes des del dia 1 de gener de 2024, s’ha publicat l’Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2024.

El contingut d’aquesta Ordre cal analitzar-lo tenint en compte la situació de pròrroga pressupostària automàtica, per la qual cosa continua sent aplicable l’article 122 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat (LPGE) per a l’any 2023 i el desenvolupament d’aquest dut a terme per l’Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, de cotització per a 2023.

No obstant l’anterior, l’Ordre recull les mesures transitòries que amb incidència en la cotització i fins a l’aprovació de la LPGE d’aquest exercici es contenen en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre (pròrroga de l’SMI 2023, mesures transitòries per al Sistema especial per a empleats de llar i ajustos automàtics en bases mínimes, màximes i topall màxim de cotització-). També és rellevant la introducció d’una cotització de 0,70 punts percentuals per al mecanisme d’equitat intergeneracional, a més de la regulació d’aspectes relacionats amb pràctiques formatives i acadèmiques, tant remunerades com no remunerades.

Finalment, cal assenyalar la introducció en l’ordre de les modificacions necessàries per a adequar el seu contingut a les recents reformes legals en matèria de Seguretat Social amb incidència en la cotització.

Bases màximes i mínimes de cotització al règim general

Els topalls de cotització queden de la manera següent:

 • Topall màxim: 4.720,50 euros/mes
 • Topall mínim: el topall mínim de cotització per a les contingències d’accident de treball i malaltia professional serà equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) vigent a cada moment, incrementat en un sisè, excepte disposició expressa en contra. En aquest sentit, és important indicar que la base mínima és el salari brut anual dividit en 12 pagues, així la base mínima queda provisionalment en 1.260 euros mensuals.

La cotització per contingències comunes es limitarà per grups de categories professionals. En concret, la cotització al règim general per contingències comunes queda limitada per a cada grup de categories professionals per les següents bases mínimes i màximes:

Grup de cotitzacióCategories professionalsBasesmínimesEuros/mesBases màximesEuros/mes
1Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors.1.759,504.720,50
2Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats.1.459,204.720,50
3Caps administratius i de taller.1.269,304.720,50
4Ajudants no titulats.1.260,004.720,50
5Oficials administratius.1.260,004.720,50
6Subalterns.1.260,004.720,50
7Auxiliars administratius.1.260,004.720,50
Grup de cotitzacióCategories professionalsBasesmínimesEuros/diaBases màximesEuros/dia
8Oficials de primera i segona.42,00157,35
9Oficials de tercera i especialistes.42,00157,35
10Peons.42,00157,35
11Treballadors menors de 18 anys, sigui quina sigui la seva categoria professional.42,00157,35

Mentre no es publiqui al BOE el salari mínim interprofessional per a l’any 2024, les bases de cotització tindran caràcter provisional fins que, mitjançant una nova ordre ministerial, s’aprovin de manera definitiva.

Tipus de cotització

Els tipus de cotització queden establerts de la manera següent:

CONTINGÈNCIESEMPRESATREBALLADORTOTAL
Comunes28,304,7023,60
ProfessionalsA càrrec exclusiu de l’empresa———Tipus de la tarifa de primes establerta en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007.
Mecanisme d’equitat intergeneracional0,580,120,70
Hores extraordinàries motivades per força major12,002,0014,00
Resta d’hores extraordinàries23,604,7028,30
Desocupació (per a treballadors eventuals)5,501,557,05
Formació professional0,600,100,70
FOGASAA càrrec exclusiu de l’empresa——0,20

L’Ordre fixa, igualment, les bases mínimes i màximes, així com els tipus de cotització, per a col·lectius inclosos en el règim general amb especialitats i per als règims especials de Seguretat Social (treballadors per compte d’altri agraris, treballadors de la mar, artistes, professionals taurins, etc.).

PERSONES EMPLEADES DE LLAR

L’any 2024, la DT 16a de la LGSS preveia que aquest col·lectiu comencés a cotitzar com qualsevol treballador per compte d’altri al RGSS, no obstant això, després de la suspensió realitzada per la DT 8a del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, les retribucions mensuals i les bases de cotització seran les contingudes en la següent escala (art. 15 de l’Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener), en funció de la retribució percebuda pels empleats de llar per cada relació laboral:

TramRetribució mensualEuros/mesBase de cotitzacióEuros/mes
1rFins a291,00  270,00
2nDes de291,01Fins a451,00386,00
3rDes  de451,01Fins a613,00532,00
4tDes de613,01Fins a775,00694,00
Des de775,01Fins a939,00858,00
Des de939,01Fins a1.098,001.018,00
Des de1.098,01Fins a1.260,001.260,00
Des de1.260,01  Retribució mensual.

L’Ordre recull un tipus de cotització per contingències comunes per a 2024 del 28,30% (23,60% a càrrec de l’ocupador, 4,70% a càrrec de l’empleat), igual que en l’exercici anterior.

Per a la cotització de les contingències professionals, AT i EP, s’aplicarà el tipus de cotització previst en la tarifa de primes aprovada per la disp. addicional 4a de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, sent la quota resultant a càrrec exclusiu de l’ocupador.

Des de l’1 de gener de 2024 és aplicable una reducció del 20% en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en aquest sistema especial.

S’ha d’afegir el mecanisme d’equitat intergeneracional: s’aplicarà el tipus del 0,70% sobre la base de cotització per contingències comunes, del qual el 0,58% serà a càrrec de l’ocupador i el 0,12%, a càrrec del treballador.

Per a la contingència de desocupació:

1r Contractació de durada indefinida, serà el 7,05%, del qual el 5,50% serà a càrrec de l’ocupador i l’1,55%, a càrrec de l’empleat.

2n Contractació de durada determinada, serà el 8,30%, del qual el 6,70% serà a càrrec de l’ocupador i el 1,60%, a càrrec de l’empleat.

Per a la cotització pel fons de garantia salarial: el 0,20%, que serà a càrrec exclusiu de l’ocupador.

TREBALLADORS PER COMPTE D’ALTRI O AUTÒNOMS

Durant l’any 2024, la taula general i la taula reduïda i les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets seran les següents:

 Trams de rendiments nets 2024Euros/mesBase mínimaEuros/mesBase màximaEuros/mes
Taula reduïdaTram 1.≤670735,29816,98
Tram 2.>670 i ≤900816,99900
Tram 3.>900 i <1.166,70872,551.166,70
Taula generalTram 1.≥1.166,70 i ≤1.300950,981.300
Tram 2.>1.300 i ≤1.500960,781.500
Tram 3.>1.500 i ≤1.700960,781.700
Tram 4.>1.700 i ≤1.8501.045,751.850
Tram 5.>1.850 i ≤2.0301.062,092.030
Tram 6.>2.030 i ≤2.3301.078,432.330
Tram 7.>2.330 i ≤2.7601.111,112.760
Tram 8.>2.760 i ≤3.1901.176,473.190
Tram 9.>3.190 i ≤3.6201.241,833.620
Tram 10.>3.620 i ≤4.0501.307,194.050
Tramo 11.>4.050 i ≤6.0001.454,254.720,50
 Tram 12.>6.0001.732,034.720,50

Els autònoms estan obligats a cotitzar per totes les contingències, quedant els tipus de cotització de la manera següent:

CONTINGÈNCIATIPUS DE COTITZACIÓ
CONTINGÈNCIES COMUNES (excepte IT si ja es cobreix en un altre règim)28,30
CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS1,30%(IT: 0,66 i IP i MiS: 0,64)
MECANISME D’EQUITAT INTERGENERACIONAL0,70% sobre la base per contingències comunes

La base de cotització dels treballadors que a 31 de desembre de 2023 haguessin sol·licitat un canvi de la seva base de cotització amb efectes des de l’1 de gener de 2024 serà la sol·licitada sempre que es trobi en algun dels trams de les citades taules i compleixi el que s’estableix en el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol (norma que va establir el nou sistema de cotització).

 1.  Els familiars del treballador autònom inclosos en aquest règim especial a l’empara del que s’estableix en l’article 305.2.k), els treballadors autònoms inclosos en aquest règim especial a l’empara del que s’estableix en l’article 305.2, paràgrafs b) i e), així com als treballadors autònoms als quals es refereix l’article 308.1.c), regla 5a, articles tots ells del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, no podran triar una base de cotització mensual inferior a 1.000 euros durant l’any 2024, d’acord amb el que es disposa en la disposició transitòria setena del Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol. L’aplicació de la base de cotització de 1.000 euros s’aplicarà una vegada que s’acreditin els noranta dies a què es refereix la regulació legal, conforme a l’article 308.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 2. Els treballadors autònoms que, de conformitat amb el que es disposa en la disposició transitòria sisena del Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, haguessin cotitzat per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments abans de l’1 de gener de 2023 i no haguessin modificat la seva base durant el 2023, podran mantenir durant l’any 2024 aquesta base de cotització, o una d’inferior, encara que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior a qualsevol d’elles.
 3. Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant (CNAE 4781 Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants; 4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants i 4789 Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i mercats ambulants) podran triar cotitzar per una base equivalent a un 77% de la base mínima del tram 1 de la taula reduïda. El que s’estableix en aquest apartat serà també d’aplicació als socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicades a la venda ambulant que perceben els seus ingressos directament dels compradors.
 4. Els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin quedat inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms en aplicació del que s’estableix en l’article 120.quatre.8 de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009, tindran dret, durant 2024, a una reducció del 50% de la quota a ingressar.
 • També tindran dret a aquesta reducció els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin iniciat la seva activitat i hagin quedat inclosos en el citat règim especial des de l’1 de gener de 2009.
 • La reducció s’aplicarà sobre la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima triada, el tipus de cotització vigent en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms. Aquesta reducció no serà aplicable si el treballador autònom triés una base superior a la base mínima.
 1. Els treballadors autònoms que, per raó d’una feina per compte d’altri desenvolupada simultàniament, cotitzin en règim de pluriactivitat, i ho facin durant l’any 2024, tenint en compte tant les cotitzacions efectuades en aquest règim especial com les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el règim de Seguretat Social que correspongui per la seva activitat per compte d’altri, tindran dret al reintegrament del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes superin la quantia de 16.030,82 euros, amb el topall del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial en raó de la seva cotització per les contingències comunes.
 • En aquests supòsits, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a abonar el reintegrament que en cada cas correspongui, en un termini màxim de quatre mesos des de la regularització prevista en l’article 308.1.c) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, excepte quan concorrin especialitats en la cotització que impedeixin efectuar-ho en aquest termini o resulti necessària l’aportació de dades per part de l’interessat, i en aquest cas el reintegrament es farà amb posterioritat.
 1. Als membres d’instituts de vida consagrada de l’Església catòlica, inclosos en aquest règim especial en virtut del Reial decret 3325/1981, de 29 de desembre, pel qual s’incorpora al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms als religiosos i religioses de l’Església catòlica, i de l’Ordre TAS/820/2004, de 12 de març, per la qual s’incorpora al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms als religiosos de Dret diocesà de l’Església catòlica, no se’ls aplicarà la cotització en funció dels rendiments de l’activitat econòmica o professional.
 • En qualsevol cas, hauran de triar la seva base de cotització mensual en un import igual o superior a la base mínima del tram 3 de la taula reduïda de bases de cotització inclosa en l’apartat 1.
 • Les bases de cotització mensuals triades per ells no seran objecte de regularització, perquè no cotitzen en funció de rendiments.
 • Tampoc serà exigible la cobertura de la contingència per incapacitat temporal, de les contingències d’accident de treball i malaltia professional, pel cessament d’activitat i per formació professional.

CONTRACTES FORMATIUS

Quant als contractes per a la formació i l’aprenentatge (modalitat bandejada des del 30 de març, de manera que els contractes vigents continuen existint només fins a la seva durada màxima) i els contractes per a la formació en alternança, quan la base per contingències comunes no superi la base mínima mensual de cotització: s’aplicarà una quota única mensual de 61,24 euros per contingències comunes, dels quals 51,06 euros seran a càrrec de l’empresari i 910,18 euros, a càrrec del treballador, i de 7,03 euros per contingències professionals, a càrrec de l’empresari; la cotització al FOGASA consistirà en una quota mensual de 3,88 euros a càrrec de l’empresari; la cotització per formació professional serà de 2,15 euros (1,90 per a l’empresari i 0,25 per al treballador).

Quan la base mensual superi la mínima, s’aplicaran altres tipus de cotització: 28,30 per contingències comunes, i el general de contingències professionals, entre altres.

Per al mecanisme d’equitat intergeneracional, s’aplicaran les regles generals sobre la base de cotització per contingències comunes.

COTITZACIÓ EN LES PRÀCTIQUES FORMATIVES O PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES INCLOSES EN ELS PROGRAMES DE FORMACIÓ

 1. La cotització en el supòsit de pràctiques formatives remunerades previstes en la disposició addicional cinquanta-dosena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, s’efectuarà aplicant les regles de cotització corresponents als contractes formatius en alternança, a excepció del que s’estableix en l’ordinal 2n de l’apartat 1 de la disposició addicional quaranta-tresena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social i a exclusió de les quotes corresponents a desocupació, fons de garantia salarial i formació professional.
 2. La cotització establerta en l’apartat anterior s’aplicarà també respecte de les pràctiques realitzades a l’empara del Reial decret 1439/2011, de 24 d’octubre, i del Reial decret 1543/2011, de 31 d’octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses.
 3. En el supòsit de pràctiques formatives no remunerades, de conformitat amb l’apartat 7.a) de la disposició addicional cinquanta-dosena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, la cotització consistirà en una quota empresarial, per cada dia de pràctiques, de 2,54 euros per contingències comunes exclosa la prestació d’incapacitat temporal i de 0,31 euros per contingències professionals, sense que es pugui superar la quota màxima mensual per contingències comunes de 57,87 euros i per contingències professionals de 7,03 euros, dels quals 3,64 euros corresponen a la contingència d’incapacitat temporal i 3,39 euros a la d’incapacitat permanent i mort i supervivència.
 • De la quota diària per contingències professionals de 0,31 euros, 0,16 euros correspondran a la contingència d’incapacitat temporal i 0,15 euros a les contingències d’incapacitat permanent i mort i supervivència.
 1. L’any 2024, per a tots dos casos de pràctiques, a les quotes per contingències comunes els resultarà d’aplicació la reducció del 95% establerta en l’apartat 5.b) de la disposició addicional cinquanta-dosena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, sense que els sigui aplicable altres beneficis en la cotització diferents d’aquesta reducció. A aquestes reduccions de quotes els resultarà d’aplicació el que s’estableix en l’article 20 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, a excepció del que s’estableix en els seus apartats 1 i 3.
 2. Les pràctiques formatives, tant en el cas de les remunerades com no remunerades, queden excloses de la cotització finalista per al mecanisme d’equitat intergeneracional.