Publicat el Projecte d’Ordre d’estimació objectiva de l’IRPF i règim simplificat de l’IVA per a 2023

Es mantenen per a l’exercici 2023 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació. No obstant això, a conseqüència de l’actual situació econòmica, s’augmenta la reducció general sobre el rendiment net de mòduls del 5 al 10% per al període impositiu 2023 i al 15%, per al període impositiu 2022. Aquesta mesura resulta aplicable a tots els contribuents que determinin el rendiment net de la seva activitat econòmica conformement al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF.

Com ja l’informàrem en el seu moment, el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat (PLPGE) per a l’any 2023, que s’està tramitant en via parlamentària, preveu una nova pròrroga dels límits màxims que permeten acollir-se al règim de mòduls.

Excepte canvis d’última hora, aquests límits són en els següents:

Concepte (1)Any 2023A partir de 2024
Vendes totals250.000150.000 (2)
Vendes a empresaris125.00075.000
Compres (no immobilitzats)250.000150.000
  1. Volum d’operacions fetes l’any anterior.
  2. En activitats agrícoles, ramaderes o forestals, el límit és de 250.000 euros.

Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2023 (amb efectes des de l’1 de gener de 2023).

També està previst que es prorroguin un any més els límits excloents per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, de tal manera que es manté el límit de 250.000 € de volum d’ingressos en l’exercici anterior i de l’import del conjunt d’adquisicions i importacions de béns i serveis l’any anterior.

Projecte d’Ordre de mòduls IRPF/IVA 2023

D’altra banda, i d’acord amb l’anterior, a la pàgina web del Ministeri d’Hisenda s’ha publicat el projecte d’Ordre per la qual es desenvolupen per a l’any 2023 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA.

La present Ordre manté l’estructura de l’Ordre HAC/1335/2021, de l’1 de desembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2022 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA.

En relació amb l’IRPF:

  • Es mantenen per a l’exercici 2023 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació.
  • No obstant això, a conseqüència de l’actual situació econòmica, s’augmenta la reducció general sobre el rendiment net de mòduls del 5 al 10% per al període impositiu 2023 i al 15%, per al període impositiu 2022. Aquesta mesura resulta aplicable a tots els contribuents que determinin el rendiment net de la seva activitat econòmica conformement al mètode d’estimació objectiva.
  • Addicionalment, per a les activitats agrícoles i ramaderes, amb la finalitat de compensar l’increment del cost de determinats inputs, s’estableix per als períodes impositius 2022 i 2023 que el rendiment net previ es pot minorar en el 35% del preu d’adquisició del gasoil agrícola i en el 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants, en tots dos casos, necessaris per al desenvolupament d’aquestes activitats.
  • Així mateix, a conseqüència de l’elevat impacte que ha tingut la sequera, així com per l’increment de preus dels costos dels pinsos i de l’energia elèctrica, es converteixen en estructurals, les modificacions que per a 2021 es van establir per als índexs correctors per pinsos adquirits a tercers i per cultius en terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica. Aquestes modificacions també es van aplicar en el període impositiu 2022.
  • D’altra banda, es revisa per a l’exercici 2023 el tractament tributari dels ajuts directes desacoblats de la política agrària comuna, de manera que la seva tributació en proporció als ingressos dels seus cultius o explotacions es condiciona a l’obtenció d’un mínim d’ingressos en l’activitat diferents del del propi ajut directe.
  • Finalment, a causa de les conseqüències de les erupcions volcàniques ocorregudes a l’illa de la Palma, s’estableix per a les activitats econòmiques desenvolupades en aquesta illa, una reducció especial, similar a l’establerta per al terme municipal de Llorca, a causa del terratrèmol esdevingut en aquest municipi. Aquestes reduccions s’aplicaran tant en 2022 com en 2023.

Pel que fa a l’IVA:

  • Es mantenen per a 2023 els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l’any immediat anterior.

Renúncia

Encara que vostè compleixi els requisits per a seguir en mòduls, si preveu una reducció d’ingressos a partir de 2023, faci números i verifiqui si li convé renunciar (tingui en compte també que està previst que s’incrementi del 5 al 10% la reducció sobre el rendiment net aplicable en aquests casos).

Si desitja renunciar, presenti una declaració censal al desembre o exerciti la seva renúncia tàcita presentant l’IVA del primer trimestre de 2023 en règim general (model 303) i el pagament fraccionat d’IRPF en règim d’estimació directa (model 130).