Què és un concurs sense massa per a persones físiques i societats (“concurs exprés”)? 

Una de les modificacions importants de la Llei 16/2022 de reforma concursal ha estat la regulació específica de l’anomenat “concurs sense massa”, que substitueix una figura controvertida en la pràctica com era la del “concurs exprés”, aquell concurs que, en el mateix acte, es declarava i es concloïa per no haver-hi massa activa suficient per a fer front a les despeses del procediment.

El concurs sense massa, conegut com a “concurs exprés”, es defineix com el procés concursal en el qual, des del seu inici, es constata que el deutor no té actius o que aquests no aportaran prou liquiditat per satisfer les despeses que generi el procés concursal.

La reforma concursal, enfront de l’anterior automatisme en el qual un concurs sense massa es declarava i concloïa en una única i inicial resolució judicial, sense cap més tràmit, implanta un nou sistema més obert al control dels creditors, els qui podran sol·licitar el nomenament d’un administrador concursal per a fiscalitzar aquelles actuacions que hagin pogut provocar o agreujar la situació d’insolvència.

El concurs sense massa es regula en l’article 37 bis i següents de la Llei concursal i ha sofert canvis des de la seva reforma el mes de setembre de 2022.

Podem parlar de concurs sense massa quan el concursat es troba en una de les següents circumstàncies:

a) El concursat no té de béns i drets que siguin legalment embargables.

b) El cost de realització dels béns i drets del concursat fos manifestament desproporcionat respecte al previsible valor venal.

c) Els béns i drets del concursat lliures de càrregues tinguessin un valor inferior al previsible cost del procediment.

d) Els gravàmens i les càrregues existents sobre els béns i drets del concursat ho siguin per import superior al valor de mercat d’aquests béns i drets.

És a dir, quan no sigui possible liquidar els béns del deutor per a així saldar les quantitats degudes.

Es denomina concurs “exprés” perquè la seva tramitació és més senzilla i ràpida que els concursos amb massa. Això és així perquè una vegada presentats els escrits i la documentació, el jutge emet acte declarant el concurs, també anunciant-lo en el BOE en forma d’edictes. L’anunci per edictes té l’objecte de fer una crida als creditors que, sempre que representin almenys un 5% del passiu, sol·licitin el nomenament d’administrador concursal.

En cas de persones físiques, si aquesta sol·licitud no es produeix, el deutor persona natural podrà presentar sol·licitud d’exoneració del passiu insatisfet (l’anomenada “segona oportunitat”). 

Atenció. El principal benefici del concurs de creditors exprés per a persones físiques és l’accés a la Llei de segona oportunitat i el BEPI (Benefici d’exoneració del passiu insatisfet). El Benefici d’exoneració del passiu insatisfet permet l’exoneració dels deutes que no podran ser pagats per les persones físiques. Aquesta exoneració permet que les persones físiques puguin continuar la seva vida sense arrossegar deutes als quals no podran fer front. El concurs exprés permet a les persones físiques acreditar que compleixen els requisits per a accedir al BEPI. Com són ser deutor de bona fe, no comptar amb actius suficients per fer front al concurs de creditors consecutiu ni preveure accions de responsabilitat. Mitjançant el BEPI es pot accedir a l’exoneració immediata o a l’exoneració diferida. En el segon, han de passar cinc anys per a arribar a l’exoneració definitiva.

La rapidesa i la facilitat són els clars avantatges del concurs sense massa, ja que la seva durada -tret que hi hagi al·legacions dels creditors- és més curta que per al cas del concurs amb massa.

Com a desavantatge podria tenir-se en compte les característiques exigides per la llei per poder acollir-se a aquesta mena de procediment, ja que -per exemple- la taxació d’un bé immoble que està hipotecat i que es vol demostrar que el valor de l’habitatge és menor que el de la hipoteca, té un cert marge de “subjectivitat”; és a dir, acollir-se a aquesta mena de concurs quan no és del tot clar que es compleixin les característiques té un cert risc.

En el cas de persones jurídiques, no existeix exoneració del passiu, però sí que existeix conclusió ràpida, la qual cosa implica que no hi haurà cost d’administrador concursal ni supervisió de comptes anuals.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,