Què hem de saber sobre la baixa laboral en el cas de treballadors desplaçats?

Els treballadors desplaçats, aquells que treballen temporalment fora de les fronteres del seu país, enfronten desafiaments específics pel que fa a la gestió de la baixa laboral o incapacitat temporal.

En el context actual, els desplaçaments temporals de treballadors a l’estranger són una pràctica comuna. No obstant això, aquests viatges laborals no sempre transcorren sense incidents, i és fonamental estar preparat per a situacions com ara accidents o malalties que puguin sorgir durant aquestes missions.

Procediments especials per a treballadors desplaçats

Si la seva empresa decideix enviar un empleat a treballar temporalment fora de les fronteres, és important entendre que els procediments per gestionar la baixa laboral poden variar en comparació de situacions habituals. Des de la revista de la Seguretat Social (https://revista.seg-social.es/), se’ns proporciona informació valuosa sobre els passos que no hem de passar per alt per a assegurar la recepció de la prestació corresponent.

Com gestionar la baixa laboral

Per començar, el treballador no està obligat a presentar a la seva empresa els comunicats de baixa, alta o confirmació de la seva incapacitat temporal; l’empresa pot obtenir-los telemàticament de l’INSS. No obstant això, és recomanable que el treballador comuniqui a l’empresa que no podrà anar a treballar.

Legislació de seguretat social en països de destinació

Els treballadors desplaçats a països sota el Reglament 1408/71 generalment estan subjectes a la legislació de seguretat social del país on treballen, sigui per compte d’altri o propi. No obstant això, hi ha excepcions importants.

Emissió de certificats mèdics

Si l’activitat laboral es duu a terme en un país pertanyent a la UE, Espai Econòmic Europeu, Suïssa o el Regne Unit, el treballador ha d’acudir al facultatiu local i obtenir-ne un certificat mèdic llegible que acrediti la seva situació d’incapacitat temporal.

Remissió de documentació a l’INSS

El treballador ha de remetre aquest certificat mèdic a l’INSS dins dels tres dies posteriors a la seva emissió, juntament amb les seves dades personals completes. La falta de remissió pot suspendre el pagament de la prestació.

Manteniment de la baixa mèdica

Per mantenir la baixa mèdica, el treballador ha de remetre els comunicats de confirmació o informes mèdics necessaris a l’INSS. La falta d’enviament pot comportar la suspensió del pagament de la prestació.

Alta mèdica i comunicació a l’INSS

Quan es compleix un any de la baixa, l’INSS pot emetre l’alta mèdica o una nova baixa, si és necessari. Si el treballador rep l’alta, ho ha de comunicar a l’INSS en un termini de tres dies.

Procediment en països sense conveni bilateral de seguretat social

Per a països sense conveni bilateral de seguretat social, el certificat mèdic ha de ser legalitzat pel consolat ambaixada espanyol o comptar amb el segell de postil·la del Conveni de la Haia. A més, la documentació ha d’estar degudament traduïda.

Aquesta informació és fonamental per garantir que els treballadors desplaçats estiguin degudament informats i preparats per a afrontar situacions d’incapacitat temporal de manera efectiva.

Mantenir-se informat i seguir els procediments adequats és essencial per a garantir una gestió efectiva de la baixa laboral en aquest context.